Tez No İndirme Tez Künye Durumu
335973
Amniyosentez yapılan olgularda gebelik prognozu öngörüsünde amniyotik sıvıda ve maternal kanda CD-146 ve sitokinler'in [Transforming growth factor-ß1, interlökin-12, Interlökin-18, interferon-y] tanısal değeri / Diagnostic value of CD146 and cytokines(TGF-B1,IL-12,IL-18,INF-gamma) about pregnancy prognosis of patients whose undergone amniosyntesis procedure
Yazar:TAYFUR ÇİFT
Danışman: PROF. DR. SEYFETTİN ULUDAĞ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
Konu:Kadın Hastalıkları ve Doğum = Obstetrics and Gynecology
Dizin:Amniosentez = Amniocentesis ; Amniotik sıvı = Amniotic fluid ; Gebelik = Pregnancy ; Prognoz = Prognosis ; Sitokinler = Cytokines ; Teşhis-ayırıcı = Diagnosis-differential ; Transforme edici büyüme faktörü-beta = Transforming growth factor-beta ; İnterferonlar = Interferons ; İnterleukin 12 = Interleukin 12 ; İnterleukin 18 = Interleukin 18
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2011
50 s.
Amaç: Çalışmamız gebelik kaybı ve düşük öngörüsünü, kontrol edilemeyen etkenlerden risk faktörü olabilecek etmenleri daha objektif olarak belirlemek ve gebelik süresince erken doğum, düşük tartılı doğum gibi komplikasyonları gebeliğin erken dönemlerinde öngörmek amacıyla yapılmıştır.Giriş: Sitokinler ve humoral faktörler, plasentasyon ve vaskülarizasyon sürecinde önemli rolllere sahiptir ve bunlar gebeliğin prognozu üzerine etkili, kontrol edilemeyen faktörlerdir. Bunlardan CD-146 ve TGF-ß1, İL-12, İL-18, İL-? amniyotik sıvıda ve maternal kandaki seviyeleri belirlenerek çalışma ve kontrol grupları karşılaştırılmıştır.Gereç ve Yöntemler: Retrospektif kohort çalışmamıza İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinataloji Bölümünde çeşitli endikasyonlarla amniyosentez yapılan gebeler dahil edildi.maternal kanda ve amniyotik sıvıda CD-146 ve TGF-ß1, İL-12, İL-18, İL-? seviyeleri ELISA yöntemi ile belirlendi. Çalışma ve kontrol grupları Kruskall-Wallis testi ile karşılaştırıldı. Çalışma grubunun alt gruplarını ve kontrol grubunu karşılaştırmak için de Tukey testi uygulandı. %95 güven aralığında, P değerinin 0.05'den küçük olması istatiksel olarak anlamlı kabul edildi.Bulgular: 17 hasta çalışma grubu 21 hasta kontrol grubu olarak belirlendi ve karşılaştırıldı. Çalışmada çalışma ve kontrol grubunun Kruskall-Wallis testi ile karşılaştırılması sonucu: çalışma grubunun amniyotik sıvıdaki IL-12 düzeyi anlamlı olarak düşük çıkmıştır(p=0.027). IL-18, Inf-?, TGF-ß1, CD-146 serum ve amniyotik sıvı değerleri karşılaştırılmasında ise istatiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır.Sonuç: Başarılı bir gebelik ancak implantasyondaki hormonal, mekanik, hümöral ve immünolojik mekanizmaların oluşumu ve dengeli bir şekilde gerçekleşmesi ile mümkündür. Gebeliğin erken dönemlerinden itibaren sitokinlerin etkisi ve bu etkilere yönelik regülatör immunolojik tedavi protokolleri ile abortus, EDT ve IUGR gibi komplikasyonları engelleyerek sağlıklı gebelikler elde etmek mümkün olacaktır.
Aim: Our aim in performing this study was objectively determining risk factors influencing the prediction of pregnancy loss and abortion and predicting pregnancy complications like preterm labor, low-birth weight deliveries in early gestational weeks.Introduction: Cytokines and humoral factors have essential roles in placentation and vascularization and these are uncontrollable factors affecting the prognosis of pregnancy. Maternal serum and amniotic fluid levels of cytokines and were evaluated in study and control groups.Material and Methods: Our retrospective cohort study included pregnant women who underwent amniocentesis with various indications in Istanbul University Cerrahpasa Medical School Department of Obstetrics and Gynecology. Maternal serum and amniotic fluid levels of CD-146 and cytokines were detected by ELISA method. P values less than 0.05 in 95 % confidence interval were accepted significant.Results: In this study, we compared control group with the study group respectively. Subgroups as 10 patients abortus imminens, 5 patients as preterm labor and 2 patients as IUGR. In this study IL-12 level of amniotic fluid was significantly lower in the study group compared to the control group with Kruskall-Wallis test(p=0.027). No significantly difference was found between IL-18, Inf-?, TGF-ß1, CD-146 levels of plasma and amniotic fluid.Conclusion: A succesful pregnancy can only be accomplished when hormonal, mechanic, humoral and immunologic mechanisms of implantation are in balance. It is possible to have succesful pregnancies,prevent complications like abortus,EDT and IUGR by cytokines? effects from early period of pregnancy and protochols of regülator immunologic treatment to these effects.