Tez No İndirme Tez Künye Durumu
97271 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Comparison of written and oral feedback on students revisions / Yazılı ve sözlü dönütün öğrencilerin düzeltmeleri üzerindeki etkisinin karşılaştırılması
Yazar:RECEP HATİPOĞLU
Danışman: YRD. DOÇ. DR. HÜLYA ÖZCAN
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature
Dizin:Geri bildirim = Feedback ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yazılı anlatım = Written expression ; İngilizce = English
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2000
80 s.
YÜKSEK LİSANS TEZ ÖZÜ YAZİLİ VE SÖZLÜ DÖNÜTÜN ÖĞRENCİLERİN DÜZELTMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Recep HATİPOĞLU İngiliz Dili Eğitimi Anabil'ım Dalı Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül 2000 Danışman: Yrd. Doç. Dr. F.Hülya ÖZCAN Bu çalışmanın amacı, İngilizce yazılı anlatım dersinde, öğrencilerin yazmış oldukları ilk kompozisyon taslakları üzerinde verilen yazılı ve sözlü dönütün, önce genel olarak ve daha sonra kompozisyon türlerine göre etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü birinci sınıfından 19 öğrenci örneklem grubu seçilerek deneysel bir çalışma tasarlanmıştır. Deneklerin yazılı anlatım dersinde yazmış oldukları ilk kompozisyon taslakları toplanmış, 10 tanesine yazılı, 9 tanesine de sözlü dönüt verilerek yazmış oldukları bu taslakları gözden geçirip yeniden yazmaları istenmiştir. Deneklerin bu şekilde, dönem boyunca toplam 3 konuda (Karşılaştırma, Sınıflandırma ve Süreç Analizi konularında) kompozisyon yazmaları istenmiştir. Böylece 19 deneğin yazmış oldukları ilk kompozisyonlar ve gözden geçirilmiş kompozisyonlar iki ayrı öğretmen tarafından ESL Composition Profile ölçeğine göre değerlendirilip notlandırılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemesi sonucuna göre, yazılı dönüt ve sözlü dönüt ayrı ayrı değerlendirildiğinde her ikisinin de öğrencilerin ilk taslakları üzerinde belirgin olarak etkili olduğu ve kompozisyon türlerine göre belirgin bir farklılık göstermediği görülmüş, ancak genel sonuçlara bakıldığında yazılı ve sözlü dönütün birbirlerine oranla herhangi bir üstün yönü olmadığı saptanmıştır.
m ABSTRACT This study aims at investigating the effect of written feedback and oral feedback through Teacher-Student Conferences on students' revising their first drafts. For this purpose, an empirical study was conducted with 19 first year intermediate level studens who were enrolled to Anadolu University, Education Faculty, English Language Teaching Department. Firstly, the subjects were asked to write a composition and these first drafts were collected. The first drafts were evaluated by two scorers by using the ESL Composition Profile. 1 0 of the subjects were given written feedback and the other 9 subjects were given oral feedback through Teacher-Student Conferences. Then, they were asked to revise their compositions according to the given feedback. The revised compositions were evaluated again by the same scorers in the same way as the first drafts'. The subjects were asked to write totally 3 compositions during the research: a Comparison and Contrast essay, a Classification essay, and a Process Analysis essay. The statistical analysis of the data revealed that both written and oral feedback through Teacher-Student Conferences are effective on students' revising their first drafts. However, there is not a statistical significant difference between the effect of oral and written feedback on revision.