Tez No İndirme Tez Künye Durumu
576422
A study on the acquisition of International Baccalaureate learner profile attributes / Uluslarası Bakalorya öğrenen profili edinilme durumu üzerine bir çalışma
Yazar:ECE KOÇER
Danışman: PROF. DR. AHMET OK
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Uluslararası Bakalorya Programı = International Bacalaureate Program ; Ölçme-değerlendirme = Measurement and evaluation ; Öğrenci görüşleri = Opinions of students ; Öğrenci profili = Student profile ; Öğretim programları = Teaching curriculums
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2019
316 s.
Bu çalışmanın amacı, Uluslararası Bakalorya öğrenen profilindeki becerilerin edinilme durumlarının belirlenmesi ve Uluslararası Bakalorya Diploma Programına (UBDP) katılan öğretmen ve öğrencilerin programa ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada karma desen kullanılmıştır. Nicel veriler, araştırmacı(lar) tarafından geliştirilen "UBDP Öğrenci Profili Belirleme Ölçeği" kullanılarak Türkiye'deki beş şehirde sekiz okuldan toplam 239 UBDP öğrencisinden toplanmıştır. Nitel veriler ise Ankara'daki iki okuldan 11 öğretmen ve 13 öğrenci ile görüşme ve 40 saat gözlem yapılarak elde edilmiştir. Geliştirilen ölçek ile elde edilen veriler betimsel ve çıkarımsal (MANOVA) istatistikler ile analiz edilirken nitel veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, UBDP öğrencilerinin duyarlı olmayı, sırasıyla iletişim kurma, bilişsel beceriler, ilkeli ve açık fikirli olmaya göre daha fazla edindikleri görülmüştür. Ayrıca, UBDP'nin ikinci yılındaki öğrencilerin birinci yılındaki öğrencilerden, kızların da erkeklerden duyarlı ve açık fikirli boyutlarını anlamlı olarak daha fazla edindikleri ortaya çıkmıştır. Pre-UB programına katılmanın sadece açık fikirlilik boyutunda anlamlı bir farka sebep olduğu görülürken üniversiteye yurtdışında devam etmeyi düşünen öğrencilerin ise Türkiye'de okumayı düşünenlere göre duyarlı boyutunu daha çok edindikleri görülmektedir. Öğretmenler ve öğrenciler, programın beceri temelli yapısını, özgüven ve farkındalık geliştirmesini ve farklı bakış açıları katmasını olumlu yönler olarak belirtmişlerdir. Programın süresinin kısa ancak iş yükünün ağır olmasını ise olumsuz olarak vurgulamış ve bu doğrultuda önerilerde bulunmuşlardır.
The purpose of the study was to determine the acquisition of International Baccalaureate (IB) Learner Profile (LP) attributes and to explore students' and teachers' views on different aspects of the IBDP. In order to achieve these aims, mixed-methods research design was used. The quantitative data of the study were gathered from 239 IBDP students, from eight schools at five cities in Turkey, via "The Acquisition of IBLP Scale" developed by the researcher; whereas the qualitative data were gathered from 11 teachers and 13 students at two schools in Ankara via interviews and 40 hours classroom observations. The data gathered via the IBLP Scale were analyzed by both descriptive and inferential statistics (MANOVA) and the qualitative data were analyzed by content analysis. The results showed that the IBDP students think they acquired caring attribute more than communication, cognitive skills, principled and open-minded, relatively. In addition, second-year IBDP students think that they acquire the IBLP significantly more than first-year students and girls acquire the IBLP significantly more than boys in terms of open-minded and caring dimensions. Pre-IB program attendance made significant difference only in the acquisition of open-minded dimension and students who think to study abroad significantly differed from those who want to study in Turkey in terms of caring dimension. Furthermore, both teachers and students mentioned positive aspects of the program as being skill-based, improving self-confidence, creating awareness, and adding different perspectives, whereas duration and heavy workload of the program was perceived as the negative aspects. Both parties raised different views on improvement of the mentioned weaknesses.