Tez No İndirme Tez Künye Durumu
157346 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Akut koroner sendromlu hastalarda miyokard hasarının tespitinde biyokimyasal marker olarak H-FABP (kalp tipi yağ asidi bağlayan protein) kullanılması ve troponin-T ve CK-MB ile karşılaştırılmalı /
Yazar:ÖZCAN RÜZGAR
Danışman:
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Kardiyoloji = Cardiology
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2004
52 s.
ÖZET Çalışmanın dayanağı ve amaç: Akut koroner sendromlu hastalarda miyokard hasarının serum marker' lannın yükselmesi, yüksek riskli hasta grubunu göstermektedir. Troponin T yüksek duyarlılığa ve özgünlüğe sahip olmasına rağmen nispeten geç dönemde pozitifleşmektedir. CK-MB 'nin özellikle küçük miyokard hasarım tesbit etmede duyarlılığı Troponin T ye göre düşüktür. H-FABP biyokimyasal özelliği nedeniyle miyokard hasan esnasında erken dönemde dolaşımda saptanabilmektedir. Akut koroner sendromlar hızlı tam konulup tedavi planının yapılması gereken acil durumlardır. H-FABP miyokard hasan esnasında erken dönemde pozitifleştiğinden, yüksek riskli hastaların tanınmasını ve yömendirilmesini sağlayabilir. Çalışmamızda, H-FABP 'm akut koroner sendromlu hastalarda erken dönemde ve takip süresinde tanısal değerinin araştınlması ve Troponin T ve CK-MB ile karşılaştınlması amaçlanmıştır. Hastalar ve Metod: Çalışmaya koroner yoğun bakım ünitemize akut koroner sendrom tanısıyla yatırılan 40 hasta alınmıştır. Hastalar başvuru arımda göğüs ağrısının süresine göre ilk 6 saatte baş vuranlar ve 6-24 saat arasında başvuranlar olarak iki gruba aynlmıştır. EKG ve kardiyak enzimlerdeki değişikliklere göre ise "Unstable" angina pektoris,ST elevasyonu olmayan Mİ, ST elevasyonu olan Mİ olarak graplandırılmıştır. İlk 6 saat içinde başvuran hastalardan geliş anında, altı saat sonra ve 24. saatte, 6-24 saat arası başvuran hastalardan ise geliş anında ve 24.saatte Troponin T, CK-MB ve H-FABP bakılmıştır. Bulgular: İlk 6 saat içinde başvuran hastalarda Troponin T nin duyarlılığı %38, CK-MB nin duyarlılığı %76,H-FABP'ın duyarlılığı %95 olarak bulunmuştur. Sonuçlar karşılaştırıldığında H-FABP'm duyarlılığı Troponin T' den oldukça yüksekti (p=0.014). 6-24 saat arasında Troponin T nin duyarlılığı %100, CK-MB nin duyarlılığı %90, H-FABP'm duyarlılığı %91 46olarak bulunmuştur. Sonuçlar karşılaştırıldığında, Troponin T nin duyarlılığı H-FABP dan yüksektir, fakat istatistiksel olarak tanı koyduruculuk açısından iki test arasında anlamlı fark yoktur. 24. saatte Troponin T'nin duyarlılığı %100, CK-MB nin duyarlılığı %90,H-FABP'ın duyarlılığı %27.3 olarak bulunmuştur. Sonuçlar karşılaştırıldığında, Troponin T ve CK-MB nin her Msininde duyarlılığı H-FABP dan yüksektir. Sonuç: Akut koroner sendromlu hastalarda erken dönemde(<6saat) miyokard hasarım tesbit etmede H-FABP'ın duyarlıhğı, Troponin T ve CK-MB den daha yüksektir. 6-24 saat arasında H-FABP 'm duyarlılığı Troponin T den düşük olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur. Geç dönemde (24.saat) H-FABP'm duyarlılığı önemli oranda azalmaktadır bu nedenle göğüs ağrısının başlangıcından itibaren 24 saatten fazla süre geçen hastalarda biyokimyasal marker olarak H-FABP tek başına kullanılmamalıdır. 47