Tez No İndirme Tez Künye Durumu
663839
Türkiye'de yetiştirilen bazı marul (Lactuca sativa)örneklerinin basit dizi tekrar (SSR) yöntemi ile molekülerkarakterizasyonu / Molecular characterization of some lettuce samples(Lactuca sativa) grown in turkey using simple sequencerepeat (SSR)
Yazar:YAZGIM FUNDA
Danışman: DOÇ. DR. FİLİZ ALANYALI
Yer Bilgisi: Eskişehir Teknik Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı / Moleküler Biyoloji Bilim Dalı
Konu:Biyoloji = Biology
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
54 s.
Bu tez çalışmasında moleküler markörler kullanılarak Türkiye'de yaygın olarak yetiştirilen bazı Lactuca sativa (marul) genotipleri arasındaki farklılıkların belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Lactuca sativa genotipleri üç farklı firmanın ürünlerinden elde edilerek moleküler analizleri gerçekleştirilmiştir. Lactuca sativa genotipleri arasındaki genetik farklılık analizi için 14 adet SSR primeri kullanılmıştır. SSR markörleriyle yapılan analizler sonucunda UPGMA metoduna göre farklılıklar istatistiki olarak %95 duyarlılığında anlamlı kabul edilmiş ve uzaklık matriksinde gösterilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda 23 genotip iki ana gruba ayrılmış ve bu gruplar arasında genetik farklılık %12 olarak tespit edilmiştir. Lactuca sativa genotipleri arasında beklenildiği üzere Yedikule ve Eskule varyeteleri genetik olarak daha uzak olarak belirlenmiştir. Bu tez çalışması sonucunda elde edilen SSR bulguları, ileride yapılacak olan bilimsel çalışmalar için uygun SSR markörlerinin seçilmesine ve bu sayede çalışmalar için harcanacak zaman ve emek kaybını minimuma indirilebilmesine katkıda bulunabilecektir Anahtar Sözcükler: Lactuca sativa, SSR, Genetik ilişki, Moleküler markörler, PZR
This study aims to determine the differences between genotypes of some Lactuca sativa (lettuce) commonly grown in Turkey. In the study, Lactuca sativa genotypes were obtained from the samples of three different companies and their molecular analyzes were carried out. 14 SSR primers were used for analysis of genetic differences between Lactuca sativa genotypes. As a result of the analysis with SSR markers, the differences according to the UPGMA method were considered statistically significant at 95% sensitivity and shown in the distance matrix. As a result of the study, 23 genotypes were divided into two main groups and the genetic difference between these groups was determined as 12%. Among the Lactuca sativa genotypes, lettuce species Yedikule and Eskule varieties were genetically determined to be more distant as expected. The SSR findings gathered as a result of this thesis will contribute to the selection of appropriate SSR markers for future scientific studies and thus to minimize the loss of time and effort for the studies. Keywords: Lactuca sativa, SSR, Genetic relationship, Molecular markers, PCR