Tez No İndirme Tez Künye Durumu
461431
360 derece performans değerlendirmeye ilişkin çalışan tutumlarının belirlenmesi: Bir araştırma / 360 degree performance evaluation for employees of determining the attitude: A survey
Yazar:BİROL ŞİMŞEK
Danışman: DOÇ. DR. ALTAN DOĞAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:360 derece performans değerleme sistemi = 360 degree performance appraisal system ; Performans = Performance ; Performans değerlendirme = Performance evaluation ; Tutumlar = Attitudes ; Çalışanlar = Workers ; İnsan kaynakları = Human resources ; İnsan kaynakları yönetimi = Human resources management
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
231 s.
Tek değerlendiricili klasik performans değerlendirme yöntemlerinde yapılabilecek olası hataları en aza indirmek amacıyla farklı performans değerlendirme yöntemleri uygulanabilmekte olup, 360 derece performans değerlendirme yöntemi bunların arasında sayılabilir. 360 derece performans değerlendirme; "çalışanın iş ortamında etkileşimde bulunduğu tüm çevresinden (yöneticilerinden, çalışanlarından, mesai arkadaşlarından, eşitlerinden, müşterilerinden, kendinden, eş / aile üyelerinden) alınan geribildirimler doğrultusunda performansının değerlendirilmesi süreci"dir denilebilir. Çalışmada; 360 derece performans değerlendirme ile performansları değerlendirilen çalışanların, bu yönteme ilişkin tutumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ardından alt boyutlar, çalışanların; 360 derece performans değerlendirmenin kurumsal faaliyetlere katkısına ilişkin tutumlarını, kendi bireysel gelişimine katkısına ilişkin tutumlarını, insan kaynakları faaliyetlerinin etkinliğine katkısına ilişkin tutumlarını, geribildirimlerin kalitesine ve geribildirim sonuçlarının kullanımına ilişkin çalışan tutumlarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde performans ve performans değerlendirme kavramının tanımı ile tarihsel gelişimi, ikinci bölümünde 360 derece performans değerlendirmeye ilişkin genel bilgiler, üçüncü bölümünde ise 360 derece performans değerlendirmeyle iş performansları değerlendirilen çalışanların yönteme ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik araştırma yer almaktadır.
360-degree performance evaluation method can be counted among single evaluations in classical performance evaluation methods in order to reduce the most possible mistakes, whereas different performance evaluation methods can be applied. 360-degree performance evaluation can be expressed as; The evaluation process of the performance in the direction of the feedback received from the whole environment that the employee interacts with in the work environment (from his / her directors, work friends, collegue's, partners, customers, individual, husband or wife and family members). In this study; it's aimed to specify and determined the attitudes of the employees whose performances have been evaluated with 360-degree performance evaluation. Then sub-dimensions, the employee's; it is also focused to perform to the attitudes of 360-degree performance evaluations to the contributions to the institutional activities, attitudes towards their own individual developments, attitudes towards the contribution of human resources activities and attitudes regarding the quality of the feedback and the use of the feedback results. In the first part of this study; the definition of performance and performance evaluation concept and its historical development. In the second part; general information about 360-degree performance evaluation, in the third part of this study; there is a research on the working performances of the employees who have been evaluated with the 360-degree performance evaluation, have been researched to specify their attitudes about with this method.