Tez No İndirme Tez Künye Durumu
166411 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Altı sigma ve bir şirket uygulaması / Six sigma and a company application
Yazar:İREM BAYRAM
Danışman: PROF. DR. YILMAZ TAPTIK
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Metalurji Mühendisliği = Metallurgical Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
136 s.
ALTI SIGMA VE BİR ŞİRKET UYGULAMASI ÖZET Bu tez çalışması, Altı Sigma' nın ne olduğu, metodolojisi ve organizasyonel yapısının ne olduğu konusunda bilgilendirme ve bir uygulama örneğiyle açıklama yaparak anlaşılmasını sağlamak için hazırlanmıştır. Altı Sigma'nın gittikçe popülerleşmesinin nedenleri, getirdiği kazançlar ve müşteri ilişkilerine yaptığı etkiler bu tezde açıklanmıştır. Tezin her bölümünde aşağıdaki sorulara cevap verilmiştir : 1. Bölüm : Giriş Gittikçe büyüyen ekonomisi olan bir ülkede nasıl ayakta kalınır? Krizlerden zarar görmemek için şirketler neler yapabilir? 2. Bölüm : Kalite Kavramı Kalite nedir? Kalitenin gelişimi nasıl olmuştur? Kalitenin gelişim adımlan nelerdir? Kalite hareketlerinin birbirlerinden farkı nelerdir? 3. Bölüm : Altı Sigma Altı Sigma ne değildir? Altı Sigma nedir? Altı Sigma'nın vizyonu nedir? Altı Sigma ile Üç Sigma arasında ne fark vardır? 4. Bölüm : Altı Sigma Metodolojisi Altı Sigma organizasyonunda roller nasıl dağılmıştır? Bu rollerin sorumlulukları nelerdir? Metodolojinin uygulama aşamaları nelerdir? Bu aşamalarda hangi araçlar kullanılır? 5. Bölüm : Borusan Holding ve Altı Sigma Borusan Holding'in gelişimi nasıl oldu? Borusan Holding neden Altı Sigma'yı seçti? Borusan Holding'in Altı Sigma hedefleri nelerdir? Borusan Mannesman Boru'nun gelişimi nasıl oldu? 6. Bölüm : Borusan Mannesmann Boru'da Bir Altı Sigma Projesi Uygulama Örneği Projenin konusu nedir? Projenin fazlan nasıl uygulandı? ıx
SIX SIGMA AND A COMPANY APPLICATION SUMMARY The aim of this thesis is to give an idea about the idea of Six Sigma, its methodology and the organizational structure with a applicational example for better understanding. In this thesis, the reason why Six Sigma became so popular, the gains and its effects on customer relationships are explained. In each chapter the following questions are answered: Chapter 1 : Introduction How can you survive in a country with a high growing economy speed? What can firms do to survive from the crisis? Chapter 2: Quality Concept What is the meaning of quality? How did the quality evolve? What are the steps? What are the differences between quality moves? Chapter 3 : Six Sigma What Six Sigma isn't? What is Six Sigma? What is the vision of Six Sigma? What is the difference between Six Sigma and Three Sigma? Chapter 4 : Six Sigma Methodology How do the roles distribute in Six Sigma organization? What are the responsibilities of these roles? What are the application steps of the methodology? Which tools are used? Chapter 5 : Borusan Company and Six Sigma? How did Borusan Company evolve? Why did Borusan choose to implement Six Sigma? What are Borusan Company's Six Sigma targets? How did Borusan Mannesmann evolve? Chapter 6 : A Sample Application of Six Sigma in Borusan Mannesmann Pipe Factory What is the subject of the project? How did the phases applied?