Tez No İndirme Tez Künye Durumu
572152
Sustainable criterion on typography:An experimental approach on typesetting / Tipografide sürdürülebilirlik kriterleri:Dizgi üzerinden deneysel bir yaklaşım
Yazar:MÜNİR ERSAN ÇELİKTAŞ
Danışman: PROF. ELVAN ÖZKAVRUK ADANIR
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tasarım Çalışmaları Ana Bilim Dalı
Konu:Güzel Sanatlar = Fine Arts ; Matbaacılık = Typography
Dizin:Deneysel tipografi = Experimental typography ; Dizgi = String ; Grafik sanatlar = Graphic arts ; Grafik tasarımı = Graphic design ; Sayısal tipografi = Digital typography ; Sürdürülebilirlik = Sustainability ; Tipografi = Typography ; İllüstrasyon = Illustration
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
86 s.
Grafik tasarım; tipografi, fotoğraf ve illüstrasyon kullanarak bir izleyiciye mesaj iletmek için kullanılan görsel bir iletişim şeklidir. Grafik tasarım ürünlerinin üretiminde kâğıt ve baskı mürekkebi/toneri çevreye hayati etkisi olan iki ana unsurdur. Sürdürülebilir tasarım kavramı, bu malzemelerin etkisini azaltmak için düşünülmelidir. Bu çalışma, grafik tasarım disiplinine yeni bir bakış açısı sunmakta ve bu şekilde tipografi ile daha çevre dostu uygulamalar sunmanın olanaklarını tartışmaktadır. Bu çalışmanın amacı, okuma rahatlığından ödün vermeden daha az kağıt ve mürekkep/toner kullanılmasını sağlamak için tezlerde beyaz boşluk kullanımını azaltmaya yönelik dizgi parametrelerinin kullanım sınırlarını belirlemektir. Test için önceden belirlenmiş dizgi parametrelerinin bulunduğu bir metin formatı olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Enstitüleri Tez Hazırlama Rehberi seçilmiştir. Parametreler, okunabilirlik testinin sonucuna göre yeniden düzenlenmiştir. Testte, okuyucuların puanladığı dizgi örnekleri öznel veriler olarak kullanılıp, Likert ölçeğiyle değerlendirilmiş ve okuma süresi objektif veri olarak kullanılmak üzere kaydedilmiştir. Okunabilirlik testi, öznel metin okunabilirliği ve okuma hızı olarak iki kısımda ölçülmüştür. Kâğıt ve mürekkep/toner tüketimini bulmak için yeni parametreler eskisi ile karşılaştırılmıştır. Times New Roman 10 punto ve Calibri Light 10 punto'nun mürekkep/toner tüketimini % 38'e ve kağıt tüketimini % 76'ya kadar önemli ölçüde azalttığı tespit edilmiştir.
Graphic design is a form of visual communication used for conveying a message to an audience by using typography, photography and illustration. In production of graphic design products, paper and printing ink/toner are two major elements which have a vital impact to the environment. The concept of sustainable design should be considered to reduce the impact of these materials. This study offers a new perspective to graphic design discipline in a way that it was discussing the possibilities of offering more eco-friendly practices through typography. The aim of this study is to determine the limitations of typesetting parameters to reduce the usage of white space in theses which enables to use less paper and ink/toner without sacrificing readability comfort. Thesis preparation guideline of Graduate Schools of İzmir University of Economics was selected for the test, as a text format which has predetermined typesetting parameters. The parameters were adjusted accordingly with the result of readability test. In the test, readers' scores on typesetting samples were used as subjective data where they were evaluated with Likert scale and reading time was recorded to be used as an objective data. The readability test was measured in two parts; subjective text readability and reading speed. The new parameters were compared to the old ones in order to find out paper and ink/toner consumption. It is found out that Times New Roman 10 pt. and Calibri Light 10 pt. significantly reduce ink/toner consumption up to 38% and paper consumption up to 76%.