Tez No İndirme Tez Künye Durumu
503915
Acil servise nefes darlığı ile gelen ve kalp yetmezliği düşünülen hastalarda transtorasik empedans ölçümünün tanısal değeri / The diagnostic value of transthoracic impedance measurement in patients who presented to the emergency department with shortness of breath and were suspected of hearth failure
Yazar:ALİ AVCI
Danışman: PROF. DR. AHMET FIRAT BEKTAŞ
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Ana Bilim Dalı
Konu:İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid
Dizin:Acil servis-hastane = Emergency service-hospital ; Acil tıp = Emergency medicine ; Dispnea = Dyspnea ; Ekokardiyografi = Echocardiography ; Elektriksel impedans = Electric impedance ; Kalp hastalıkları = Heart diseases ; Kalp yetmezliği = Heart failure ; Kardiyografi-impedans = Cardiography-impedance ; Natriüretik ajanlar = Natriuretic agents
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2018
63 s.
Giriş: Acil servise nefes darlığı ile başvuran ve akut dekompanse kalp yetmezliği düşünülen hastalarda en sık kullanılan altın standart testler Brain Natriuretic Peptid (BNP) ve Transtorasik Ekokardiyografidir (TTE). Kardiovasküler hemodinamik değişiklikleri monitörize etmek için yapılan noninvaziv yöntemlerden bir tanesi "Transtorasik Empedans" ölçümüdür. Bu yöntemin en önemli özelliği, kateterizasyon gerektirmemesi, komplikasyon riski olmaması, ucuz ve kolay olmasıdır. Pulmoner ödem varlığı tanısı da transtorasik empedans ölçümünde elde edilen torasik sıvı içeriği ile desteklenmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı acil servise nefes darlığı ile gelen kalp yetmezliğine bağlı pulmoner ödem düşünülen hastalarda transtorasik empedans ölçümünden elde edilen parametrelerin (özellikle TFC) tanısal değerini saptamaktır. Yöntem ve Gereçler: Prospektif kohort bir klinik çalışma olarak dizayn edilmiştir. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne 01.11.2017–10.02.2018 tarihleri arasında nefes darlığı şikayeti ile başvurup, hekim muayenesi sonucu kalp yetmezliğine bağlı pulmoner ödem ön tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya alınan hastalara yatakbaşı Transtorasik Empedans ölçümü yapılmış ve majör kardiyak olumsuz olaylar açısından hastalar 1 hafta süreyle takip edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya 113 hasta alınmıştır. Çalışmamızda hastaların 74'ü (%65,5) erkek, 39'u (%34,5) kadın cinsiyetindendir. Yaş ortancası 72,0 (70,0-75,0 %95 GA)'dir. VKİ ortancası ise 27,7 (27,2-29,4 %95 GA) kg/m2'dir. Hastaların kalp yetmezliği tanısı amacıyla bakılan değişkenlerin ortancaları TFC, BNP için sırasıyla 32,5 1/kOhm (31,0-37,7), 655,0 pg/dl (556,1-814,4) olarak belirlenmiştir. Acil servise akut dekompanse kalp yetmezliğine bağlı nefes darlığı nedeniyle başvuran hastalarda BNP ve TFC değerlerinin ortanca değerleri arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptanmıştır. BNP ve TFC ortanca değerleri ve %95 güvenlik aralıkları sırasıyla 655 pg/dl (557,2-818,5), 32,5 1/kOhm (30,9-37,7) p<0.0001. BNP altın standart olarak alındığında TFC için kalp yetmezliğine bağlı pulmoner ödem tanısının sensitivitesi %64,3; spesifitesi ise %88,4 (p<0.001) olarak bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışma ile acil servise nefes darlığı ile başvuran ve konjestif kalp yetmezliğine bağlı pulmoner ödem düşünülen hastalarda BNP ölçümü altın standart olarak alındığında, transtorasik empedans ölçüm verilerinden biri olan torasik sıvı içeriği ölçümünün tanısal değerliğinin iyi olması yanında daha iyi bir dışlama testi olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Introduction: Brain Natriuretic Peptide (BNP) and Transthoracic Echocardiography (TTE) are the most commonly used as gold standard tests in patients with acute decompensated heart failure who are presented to the emergency department with shortness of breath. One of the non-invasive methods to monitor cardiovascular hemodynamic changes is the "Transthoracic impedance" measurement. The most important feature of this method is that it does not require catheterization, it does not have complication risk, it is cheap and easy to use. The presence of pulmonary edema is also supported by the thoracic fluid content (TFC) that is obtained from the transthoracic impedance measurement. Objective: The goal of this study is to determine the diagnostic value of the parameters (especially TFC) obtained from transthoracic impedance measurements in patients presented to the emergency department with shortness of breath suspected pulmonary edema due to heart failure. Materials and Methods: This prospective and cohort study was conducted between 01.11.2017-10.02.2018. Patients presented to the Akdeniz University Hospital Emergency Department with shortness of breath suspected pulmonary edema due to heart failure were included to study. Beside Transthoracic impedance measurements were performed in all study patients. Adverse cardiac events were fallowed for one weeks. Results: 113 patients were included in study. In study, 74 (65.5%) of the patients were male and 39 (34.5%) were female. The median age is 72.0 (70.0-75.0). While the BMI average is 27.7 (27.2-29.4) kg/m2.The mean values of TFC, BNP for the diagnosis of heart failure were 32.5 (31.0-37.7), 655.0 (556.1-814.4) for, respectively. There was an statistically significant different between TFC and BNP to diagnose pulmonary edema due the heart failure. BNP and TFC median values and 95% confidence intervals were 655 (557.2-818.5), 32.5 (30.9-37.7) p<0.0001. The sensitivity and specifity of TFC measurement to diagnose pulmonary edema was found as 64.3%; and 88.4% (p<0.001) respectively. Conclusion: This study has shown that measurement of TFC can be used as a good exclusion test as well as good diagnostic value in patients, presented to emergency department with shortness of breath, who are suspected to have pulmonary edema due to heart failure.