Tez No İndirme Tez Künye Durumu
620178
Geleneksel eğitimden Montessori eğitim modeline geçiş sürecinde okula güven ve değişime direnç üzerine nitel bir araştırma / A qualitative research on reliability and resistance to school in the transition from traditional education to Montessori education model
Yazar:TÜLAY LEYGARA
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ TUĞBA KIRAL ÖZKAN
Yer Bilgisi: Bahçeşehir Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Değişime direnç = Resistance to change ; Eğitim yöntemleri = Education methods ; Montessori, Maria = Montessori, Maria ; Okul öncesi eğitim = Preschool education ; Okul öncesi öğretmenler = Preschool teachers ; Örgütsel güven = Organizational trust ; Öğretmenler = Teachers
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
118 s.
Bu araştırmanın amacı;Değişim süreci yaşayan anaokullarında örgütsel güvene ilişkin öğretmen görüşlerinin neler olduğu ve nasıl değiştiğinin incelenmisidir.Çalışma 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul Beylikdüzü ve Üsküdar ilçelerinde klasik eğitim yapan 10 devlet anaokulunun Montessori eğitim modelini benimseyerek değişim yaşadıktan sonra öğretmenlerin örgütsel güven ve değişime karşı direnç görüşlerini konu edinmiştir. Bu değişimden öğretmenler de etkilenerek yeni modele göre öğretmenlik yapmaya başlamışlardır. Nitel desende yürütülen araştırmada öğretmenlerin görüşleri yüzyüze görüşme formlarıyla elde edilmiştir. Öğretmen görüşleri betimsel teknikle incelenerek örgütsel güven ve değişime direnç görüşleri ortaya çıkartılmış, bulguların betimlenmesinde tablolaştırma, sıralama, gruplandırma tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonunda öğretmenlerin örgütsel güvene sahip oldukları fakat yaşanan değişiklik nedeniyle kaygı da kuydukları tespit edilmiştir. Görüşlerin detaylı incelenmesinde en fazla meslektaşlarına, en az da okul yönetimine güven duydukları tespit edilmiştir. Değişime direnç bakımından ise ekonomik, ailesel, psikolojik ve sosyolojik sebeplerden dolayı "temkinlilik" seviyesinde bir direnç gösterdikleri sonucu elde edilmiştir. İleri yaşlı öğretmenlerin değişimle ilgili görüşleri genç öğretmenlere göre daha fazla direnç niteliğinde iken örgütsel güven görüşleri daha az güven niteliğindedir. Anahtar Kelimeler: Örgütsel güven, Değişime direnç, Montessori eğitim modeli
The purpose of this research; What is the opinion of teachers about organizational trust and how they change in kindergartens undergoing change process. The study focused on the teachers' organizational trust and resistance to change after they experienced change by adopting the Montessori education model of 10 state kindergartens in the Beylikdüzü and Üsküdar districts of Istanbul in the 2018-2019 academic year. Teachers were also affected by this change and started teaching according to the new model. In the research conducted in qualitative design, the opinions of the teachers were obtained through face-to-face interview forms. Teachers' opinions were examined with descriptive technique, organizational trust and resistance to change were revealed, and tabulation, sorting, and grouping techniques were used to describe the findings. At the end of the research, it was determined that teachers have organizational trust, but they are also worried because of the change. In the detailed examination of the opinions, it was determined that they trust the most of their colleagues and at least the school administration. In terms of resistance to change, it is obtained that they show resistance at the level of "cautiousness" for economic, familial, psychological and sociological reasons. While opinions of advanced-aged teachers about change are more resilient than young teachers, organizational trust views are less trustworthy. Keywords: Organizational trust, Resistance to change, Education model of Montessori