Tez No İndirme Tez Künye Durumu
150794 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
An evaluation of the in-service teacher training program for the newly hired instructors in the School of Foreign Languages at Middle East Technical University / Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu`nda yeni işe alınan öğretmenler için uygulanan hizmet içi eğitim programının değerlendirilmesi
Yazar:CANAN UÇAR DUZAN
Danışman: DOÇ. DR. AYŞEGÜL DALOĞLU
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2006
179 s.
oz ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULUNDA YENİ İŞE ALINAN ÖĞRETMENLER İÇİN UYGULANAN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Uçar Duzan, Canan Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Ayşegül Daloğlu Ocak 2006, 162 Sayfa Bu tezin amacı, ODTÜ Yabacı Diller Yüksek Okulu'nda (YDYO) yeni işe alınan öğretim elemanları için uygulanan hizmet içi eğitim programını değerlendirmektir. Çalışmada yeralan katılımcılar kursiyerler, öğretmen eğitmenleri ve tecrübeli YDYO elemanlarıdır. Temel veri toplama araçlari açık uçlu ve dört ölçekli kapalı uçlu sorulardan oluşan anketler ve kursiyerlerle yapılan birebir görüşmedir. Kursiyerlerden toplanan verilerin amaci YDYO'da yeni çalışmaya başlayan 12 öğretim elemanının kurs başındaki ihtiyaçlarını tespit etmek ve kurs bitiminde gördükleri eğitimden ne ölçüde memnun olduklarini saptamaktır. Çalışmaya katılan 45 YDYO mensubundan toplanan verilerin amaci ise görece daha tecrübeli olan öğretim elemanlarının hizmet içi eğitime ihtiyaç duyup duymadıklarını saptamaktır. Bunlara ek olrak, 4 öğretmen eğitmeninden toplanan veriler ise onların programdan beklentilerinin ve ne ölçüde memnun olduklarının saptanmasında kullanılmıştır. Elde edilen nicel verilerin SPSS programı kullanılarak ortalamaları hesaplanmış ve ortalamalar arasında istatistiki açıdan fark olup olmadığını tespit etmek için ise t-test uygulanmıştır. Nitel veriler ise içerik analizi yapılarak alt kategoriler ve temalar oluşturularak incelenmiştir. VIElde edilen bulgulara göre, kursiyerlerin kurs başında ihtiyaç duydukları en önemli şey yeni kurumda etkili bir şekilde çalışabilmek için acil ihtiyaç duyulan öğretim becerilerinin geliştirilmesidir. Kurs sonunda toplanan verilere göre ise kursiyerlerin programdan memnun oldukları saptanmıştır. Görece tecrübeli öğretim elemanlarından toplanan verilerin gösterdiğine göre, katılımcılar bir hizmet içi eğitimine gerek görmemektedir. Öğretmen eğitmenleri ise programdan genel olarak memnun olduklarını fakat bazı konularda gelişme gerektiğini belirtmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Hizmet içi, Öğretmen Yetiştirme, Profesyonel Gelişim vıı
ABSTRACT AN EVALUATION OF THE IN-SERVICE TEACHER TRAINING PROGRAM FOR THE NEWLY HIRED INSTRUCTORS IN THE SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES AT MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY Uçar Duzan, Canan M.A., Department of English Language Education Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ayşegül Daloğlu January 2006, 162 pages The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of the in-service teacher training program implemented for the newly hired teachers in the School of Foreign Languages (SFL) at Middle East Technical University. The study was conducted with the help of three groups of participants who were the trainees who participated in the training program in the 2004-2005 academic year, the experienced teachers who were current members of the SFL and the teacher trainers. Data from the 12 trainees were collected through two questionnaires which were developed to identify the needs of the trainees at the start of the program and their degree of satisfaction at the end. Moreover, an interview was conducted with the trainees. Data from the 4 teacher trainers were collected through a questionnaire and it aimed to identify their expectations from and satisfaction with the program. 45 experienced teachers, on the other hand, were involved in the study to understand whether they need in-service IVtraining. The questionnaires included both Likert scale and open- ended items. Data collected through the instruments were analyzed both quantitatively and qualitatively. Closed-ended items were analyzed via the SPSS program and mean scores for each item were calculated. To identify if there is any statistically significant difference between the mean scores, a paired-sample t-test was calculated. The qualitative data were analyzed through content analysis. The results of the study revealed that the trainees especially need to improve their practical teaching skills which are immediately necessary in the new setting. Their degree of satisfaction was also found to be high. The results about the experienced teachers showed that they did not feel the need to enroll in an in-service training program. The findings about the teacher trainers revealed that they are generally happy with the program although they listed some suggestions for improvement. Keywords: In-service, teacher training, professional development