Tez No İndirme Tez Künye Durumu
287797
4857 sayılı İş Kanunu'na göre işçi özlük dosyası / Employee personal file according to Labour Law no 4857
Yazar:YELİZ POLAT
Danışman: DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM SARIOĞLU
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı / Endüstri İlişkiler ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı
Konu:Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri = Labour Economics and Industrial Relations
Dizin:Kanunlar 4857 sayılı = Laws 4857 numbered ; Kanunlar = Laws ; Özlük hakları = Employee personal rights ; İş Kanunu = Labour Law ; İşçi özlük dosyası = Worker personal file ; İşçiler = Workers
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
150 s.
Küreselleşmeyle beraber bireysel iş ilişkilerinin çalışma hayatındaki nispiönemi artmaktadır. Buna paralel olarak bireysel iş ilişkilerine yönelik yeni kanunidüzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerin gerçek anlamda amacına hizmetedebilmesi için doktrinde teorik çerçevesiyle beraber çalışma hayatındaki varlıkbiçimlerinin de ele alınması gerektiğinin kanısındayız. Bu doğrultuda çalışmakapsamında 4857 Sayılı İş Kanunuyla beraber ilk kez ortaya çıkan işçi özlük dosyası,gerek teorik gerekse uygulama boyutuyla değerlendirilmektedir. Konuya ilişkin sahaçalışması yapılmamakla beraber birçok Yargıtay kararından yararlanarak uygulamaboyutu yansıtılmaya çalışılmıştır. Belirtmek gerekir ki işçi özlük dosyası,uygulamada henüz yerleşmiş bir müessese olarak kendini gösterememektedir.Dosyada yer alan bazı belgeler usulünce tutulmamakta, eksik tutulmakta veyaiçerikleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenden ötürü dosya, amacına hizmet etmekonusunda yetersiz kalmaktadır.Anahtar Kelimeler: 4857 Sayılı İş Kanunu, işçi özlük dosyası
Individual relationships in business life have gaining importance with theprocess of globalization. So new legal regulations are formed for individual businessrelationships concordantly. We believe that these regulations must be considered intheoretical framework with its real-life forms to serve its real purpose. Accordinglyin this study, worker personal file emerged firstly with 4857 numbered Labor Law istaken into consideration both in theoretical and practical ways. Even there is no fieldresearch, practical perception is tried to be examined by benefiting from variousSupreme Court (Yargıtay) decisions. It should be indicated that worker personal filecannot be seen as a common institution. Some of the documents in the files are notkept in accordance with procedure or kept incomplete or their contents are notreflecting the truth. Because of these, the files are nor adequate to serve theirpurposes.Keywords: 4857 Labor Law, worker personal file