Tez No İndirme Tez Künye Durumu
287647
A psychoanalytic feminist analysis of poe's selected short stories / Poe'nun seçili hikayelerinin psikanalitik ve feminist bir analizi
Yazar:DUYGU YILDIRIM
Danışman: YRD. DOÇ. YASEMİN GÜNİZ SERTEL
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bilim Dalı
Konu:Amerikan Kültürü ve Edebiyatı = American Culture and Literature
Dizin:Amerikan edebiyatı = American literature ; Feminist Eleştiri Kuramı = Feminist Criticism Theory ; Kristeva, Julia = Kristeva, Julia ; Poe, Edgar Allan = Poe, Edgar Allan ; Psikanalitik Eleştiri Kuramı = Psychoanalytic Criticism Theory
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
96 s.
Bu tezin amacı, Edgar Allan Poe'nun hikayelerindeki kadın karakterler ve Poe'nun birey olarak öznelliği arasındaki ilişkiyi irdelemektir. Bu çerçevede, Lacancı arzu kavramının anne-öteki bağlamındaki dinamiği öznenin bilinçaltını yansıtmaktadır. Dahası, Poe'nun edilgin kadın karakterlerinin tasviri Sembolik Düzendeki cinsiyet politikalarına dair imalar içermektedir. Erkek anlatıcılar tarafından betimlenmiş ölü kadın tasvirleri, erkek merkezli dil aracılığıyla, kadınlar üzerinde uygulanan baskıyı ortaya koyar. Bu noktadan hareketle, Poe'nun erkek anlatıcıları ataerkil düzene uyum içinde görünmekle beraber, kadın kastratörleri öldürerek, yani ?öteki?ni yok ederek, kendi var olma isteklerini ortaya koyarlar. Diğer taraftan, Poe'nun kadın anlatıcısının anlatılarında yıkıcı bir üslup vardır. Ancak dildeki bu tahrip edici unsur bütün anlatıya hakim değildir, aralıklarla ortaya çıkar. Sembolik düzenden bu kopma, Kristevacı ?Semiyotik?e denk gelen ?oluş halindeki özne?den kaynaklanır. Bu yüzden, bu anlatılardaki zıtlık, Poe'nun birey olarak öznelliğinin de altında yatan, ?oluş halindeki özne? ile yakından ilgilidir.
This thesis aims to interrogate the interrelation between Edgar Allan Poe?s subjectivity and the female figures in his fiction. Firstly, Lacanian dynamics of desire related to m(other) reflects the subjects?s unconscious. Secondly, Poe?s depiction of passive female figures entails implications about gender politics that pertains to Symbolic Order. The depiction of dead females by male narrators highlights the repression exerted over women through male oriented language. Thus, Poe?s male narrators seems to be subservient to patriarchal order yet, their killing of the female castrator promulgates their desire to be alive by annihilating the other. Lastly, Poe?s female narrator has a transient subversive tone in her narrations. This dissidence with Symbolic Order stems from subject-on-trail which corresponds to Kristevan Semiotic Chora. Thereby, the discrepancy between these narrations is closely associated with subject in process which is also buried in Poe?s subjectivity.