Tez No İndirme Tez Künye Durumu
335946
Acil dahiliye polikliniğine başvuran solid organ malignitesi olan hastaların başvuru nedenleri ve sonuçları / The causes and the consequences of the application of internal medicine patients with solid organ malignancies admitted to emergency clinics
Yazar:SERDAR ATA
Danışman: DOÇ. DR. IŞIL BAVUNOĞLU
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Konu:Onkoloji = Oncology ; İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid
Dizin:Acil servis-hastane = Emergency service-hospital ; Acil tıp = Emergency medicine ; Ateş = Fever ; Kanser hastaları = Cancer patients ; Neoplazmlar = Neoplasms ; Neoplazmlar = Neoplasms ; Solunum fonksiyon testleri = Respiratory function tests ; Teşhis = Diagnosis
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2010
40 s.
Acil dahiliye polikliniğine başvuran solid organ maligniteli hastaların primer tanıları, başvuru nedenleri ve acil dahiliye polikliniğinde yapılan tedaviler ile bunun sonuçlarını incelemektir.Materyal ve Metod: 01.06.2009-31.05.2010 tarihleri arasında acil dahiliye polikliniğine başvuran ve tetkikleri tamamlanıp bir sonuca varılan solid organ maligniteli hastalar ileriye dönük gözlemsel bir çalışmaya alındı. Hastaların demografik bilgileri, geliş şikayetleri, tanıları ve sonuçları değerlendirildi.Bulgular: Çalışmaya alınan 930 hastanın 1316 başvurusu değerlendirildi. Hastaların %51,8'i erkek; %48,2'si kadındı. Başvuran hastaların %26,8'inin akciğer, %12,2'sinin meme ve %11,9'unun da kolorektal kanser vardı. Hastaların %38,8'i nefes darlığı, %28'i halsizlik, %20,2'si ateş şikayeti ile başvurdu. Hastaların %33,5'ine primer maligniteye veya metastazına bağlı şikayetler, %21,2'sine elektrolit bozukluğu, %13,5`ine pnömoni tanısı konuldu. Hastaların %45,2'sinin tedavisi acil polikliniğinde düzenlenip evine gönderildi, %26,4'ü medikal onkoloji polikliniğine yönlendirildi, %23,5'i yatırıldı, %0,22'si tedavileri devam ederken acil dahiliye polikliniğinde vefat etti.Sonuç: Çalışmayı yaptığız bir yıllık dönemde solid organ malignitesi olan hastalar en çok nefes darlığı , halsizlik ve ateş şikayeti ile başvurmuştur. Bir yıllık süreçte acile başvuran solid organ maligniteli hastalar içinde en çok akciğer kanserli hastalar vardı. Bunu meme ve kolorektal kanserli hastalar takip etti.
To investigate the primary diagnosis, reasons for referring to emergency clinic, the treatment and the result of this treatment administered to patients with solid organ malignancies who were referred to emergency clinic.Material and Method: Patients with solid organ malignancies, who referred to emergency clinic and after examination and tests were diagnosed and treated were accepted in this prospective, observatory study. Demographic data, initial symptoms, diagnosis and outcomes were evaluated.Findings:1316 emergency referance of 930 patients were evaluated. Of these patients, 51,8% were male whereas 48,2% were female. 26,8%had lung ,12,2%had breast and 11,9% had colorectal cancer. The main symptom was dyspnea in 38,8%, fatigue in 28%and fever in 20,2% of the patients. In 33,5%of the patients the symptoms were due to the primary lesion or its metastasis where as electrolite imbalance was found in 21,2%and pneumonia in 13,5%of the patients.45,2%of the patients were sent home after their treatments were regulated,26,4%were referred to medical oncology out-patient clinic,23,5%were admited to the hospital and 0,22%of the patients deceased while they were treated in the emergency clinic.Conclusion:During the our investigation, patients with solid organ malignancies admitted to clinics about dyspnea, weakness and having high temperature. Most of the patients who were admitted to emergency clinics, are lung cancerous. The second and the third largest groups of patients were suffering from breast and colorectal cancer.