Tez No İndirme Tez Künye Durumu
546611
Artemisia L. (Asteraceae) cinsinin Dracunculus (Bess.) Rydb. altcinsine ait Türkiye'deki taksonların kloroplast ve çekirdek genomları üzerine araştırma / The investigation on the chloroplast and nuclear genomes of taxa belong to the subgenus Dracunculus (Bess.) Rydb. of Artemisia L. (Asteraceae) in Turkey
Yazar:CHRO FOUAD WAHID
Danışman: PROF. DR. ŞEMSETTİN CİVELEK
Yer Bilgisi: Fırat Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Biyoloji = Biology ; Botanik = Botany ; Genetik = Genetics
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
118 s.
Bu araştırmada, Dracunculus altcinsinin Türkiye'deki taksonlarına ait 17 farklı populasyondan alınan 21 örneğin 60 bireyi incelenmiştir. Taksonlara ait populasyonların genişliğine bağlı olarak, her takson için aynı etiket bilgisine sahip 1 ila 4 kişi kullanılmıştır. Dracunculus altcinsi taksonlarına ait hem aynı hem de farklı populasyonlardan incelenen tüm bireyler için, kloroplast DNA'sının psbA-trnH ve nükleer DNA'nın ITS bölgelerinin (ITS1-5.8 geni - ITS2) dizileri belirlenmiştir. Moleküler çeşitlilik parametreleri, incelenen bireylerin psbA-trnH ve ITS bölgelerinin sekanslarının hem ayrı hem de birlikte değerlendirilmesinden elde edildi. İncelenen bireylerin psbA-trnH ve ITS bölgelerinin sekanslarının birlikte değerlendirilmesinden elde edilen moleküler çeşitlilik parametreleri yalnızca filogenetik ağaç çiziminde kullanıldı. Maximum likelihood yönteminde, bootstrap değeri 100'e girilerek, 60'ı incelenen, 2'si kontrol grubu ve 1'i harici bir grup olmak üzere toplam 63 birey için tek bir filogenetik ağaç elde edildi. Dracunculus altcinsinin incelenen dört taksonu arasında gen akışı ve melezlenme olmadığı ve bu dört taksonun da türleşmelerini tamamladığı tespit edildi. Bu moleküler çalışmanın sonuçlarına göre, A. campestris var. campestris, A.campestris var. marschalliana ve A.campestris var. araratica varyete seviyesinden tür seviyesine yükseltilmesi önerisi yapıldı. Böylece, A. campestris türünün üç varyetesinin yeni sistematik konumları ve kombinasyonları, Türkiye Florası'ndaki gibi A. campestris, A. marschalliana ve A. araratica şeklinde olacaktır. Anahtar Kelimeler: Artemisia, Dracunculus, Türkiye, Artemisia scoparia, Artemisia campestris, Artemisia marschalliana, Artemisia araratica, psbA-trnH, ITS, PCR, Filogenetik ağaç
In this research, 60 individuals of 21 specimens taken from 17 different populations belong to taxa of the subgenus Dracunculus in Turkey were examined. Depending on the width of the populations belong to the taxa, between 1 and 4 individuals with the same label information were used for each taxa. For all examined individuals from the same and different populations belong to taxa of the subgenus Dracunculus, it has been determined the sequences of regions both psbA-trnH of chloroplast DNA and ITS of nuclear DNA (ITS1-5.8 gene - ITS2). Molecular diversity parameters were obtained from both separate and co-evaluations of sequences of the psbA-trnH and ITS regions of examined individuals. Molecular diversity parameters obtained from co-evaluations of sequences of the psbA-trnH and ITS regions of examined individuals were used only in the phylogenetic tree drawing. In the Maximum Likelihood method, by entering the bootstrap value 100, a single phylogenetic tree for total of 63 individuals, 60 of which were examined, 2 of which were control group and 1 of which was an external group was obtained. It was found that there were no gene flow and hybridization between the four studied taxa of the subgenus Dracunculus, and these four taxa were also completed their speciation. According to the results of this molecular study, A. campestris var. campestris, A.campestris var. marschalliana and A.campestris var. araratica was proposed to raise from variety level to species level. Thus, like in the Flora of Turkey, the new systematic positions and combinations of the three varieties of the species A. campestris will be independent species A. campestris, A. marschalliana and A. araratica, like the Flora of Turkey. Keywords: Artemisia, Dracunculus, Turkey, Artemisia scoparia, Artemisia campestris, Artemisia marschalliana, Artemisia araratica, psbA-trnH, ITS, PCR, Phylogenetic tree