Tez No İndirme Tez Künye Durumu
451633
Çağdaş ebru sanatında resimsel figüratif çalışmalar yapan sanatçılar ve eserleri / Pictorial figurative artists and their works in contemporary ebru art works
Yazar:MERAL AYDIN
Danışman: DOÇ. İBRAHİM ÇEŞMELİ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkiyat Araştırmaları Ana Bilim Dalı
Konu:Güzel Sanatlar = Fine Arts
Dizin:Ebru sanatı = Marbling art ; Figüratif resim = Figurative picture ; Figüratif sanat = Figurative art ; Modern sanat = Modern art
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
139 s.
1980'li yıllar ebru sanatı açısından çağdaş anlamda yenilikçi arayışların başladığı dönemdir. Bu yıllarda klasik ebrunun sürekli kendisini tekrar etmesini yetersiz bulan bazı ebru sanatçıları klasik ebruculardan ayrılarak yenilikçi ve çağdaş çalışmalar yapma arayışına girmiştir. Çağdaş anlamda yapılan bu çalışmaların, ebru sanatını özünden koparmadan yapılmasına özen gösterilmektedir. Çağdaş ebruyu benimseyen yenilikçi çalışmalar yapan ebrucular, ebru sanatının sadece geçmişten bugüne gelen desenlerle sınırlı kalmaması gerektiğini, yeniliğin her dönemde gerekli olduğu fikrini savunmaktadırlar. Bu konuda en önem verdikleri nokta klasik dediğimiz geleneksel ebrunun iyi biliniyor olması gerekliliğidir. Battal ebru klasik ebrunun temelini oluşturmaktadır. Battal ebrunun bilinmemesi durumunda oluşabilecek sorunlarla başa çıkmak güçleşecektir. Bu nedenle klasik ebru çeşitlerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Çağdaş çalışmalarda klasik ebruda kullanılması gereken boyar maddelerin kullanılma zorunluluğu yoktur. Bir ebrunun üzerinde suluboya veya yağlıboya görmek mümkündür. Teknolojinin nimetlerinden faydalanarak her türlü boyar madde denemeleri yapılmaktadır. Bugün ebru sanatı çerçeveden çıkıp gündelik yaşantımıza girmiştir. Bir kolyede, kumaşta, ahşapta, tuval üzerinde ve farklı birçok yüzeyde ebru görmek mümkündür. Bu çalışmamızda genel hatlarıyla çağdaş ebru sanatında resimsel figüratif çalışmalar yapan sanatçılar ve eserleri ele alınarak incelenmeye çalışılmıştır. Birinci bölümde, ebru sanatı ele alınmış, kısaca klasik ve çağdaş ebru hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde, sanatçılarla yapılan röportajlar yer almaktadır. Üçüncü bölümde, çalışmamızda yer alan her sanatçının ikişer eserine yer verilmiştir. Sonuç ve değerlendirme kısmında ise, yapılan araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirilerek bir sonuca ulaşılmıştır. Anahtar kelimeler: Ebru sanatı, figüratif ebru, çağdaş ebru
The 1980s is the start of an innovative era in the quest for the meaning of the contemporary art of Ebru (Marbling). Some of the marbling artist in this term, classic marbling repeat itself continuously finds insufficiently separated from classical marbling is seeking to enter into innovative and contemporary studies. In the context of contemporary to do Ebru art, marbling is paid attention to making without breaking the essence of the art. Marbling artists who adopt contemporary art of marbling and produce innovative works argue that art of marbling should not be limited to the patterns from the past to the present and that innovation is needed in every period. the point that they give crucial importance to is artists must learn traditional marbling very well, also known as classic. Battal marbling is the basis for classic marbling. lf marbling artists do not learn Battal marbling, it will get very difficult for them to deal with the possible problems. Therefore, it is particularly important to know the kinds of classic marbling. ln contemporary works it is not necessary to use colourants which are used in classic marbling. lt is possible to see a watercolour or oil paint on marbling. Utilizing tecnology, all kinds of colourant trials are being carried out. The art of marbling is seen not only in a frame on the wall but also on a necklace, fabric and many other surfaces. This study examines the artists who perform pictorial, figurative works in contemporary art of marbling and their works. The first part focuses on the marbling and gives some information about classic and contemporary marbling. The second part focuses on the interviews which have been carried out wit the artists. ln the third part two works of each artist in this study are examined. ln the conclusion the findings of the study are evaluated. Keywords: Ebru (Marbling) art, figurative marbling, contemporary marbling