Tez No İndirme Tez Künye Durumu
548150
Yeni nesil binek otomobillerin vergilendirilmesi: Türkiye örneği / Taxation of the new generation passenger cars: the example of Turkey
Yazar:EREN ÖZKAN
Danışman: DOÇ. DR. ALPARSLAN ABDURRAHMAN BAŞARAN
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye Ana Bilim Dalı
Konu:Maliye = Finance ; İşletme = Business Administration
Dizin:Maliye politikaları = Fiscal policies ; Motorlu taşıtlar vergisi = Motot vericles tax ; Otomobil = Automobile ; Türk vergi sistemi = Turkish tax system ; Vergilendirme = Taxation ; Vergiler = Taxes
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
135 s.
Otomotiv endüstrisinde meydana gelen teknolojik gelişim ile birlikte küresel düzeyde çevrenin korunmasına yönelik gösterilen çabaların ortak bir sonucu olarak konvansiyonel fosil yakıtlı içten yanmalı motorlu binek taşıtlar yerini yeni nesil binek taşıt olarak ifade edilen elektrikli ve hibrit elektrikli taşıtlara bırakmaktadır. Bu ikame sürecinde birçok ülke ve şehir fosil yakıtlı otomobillerin kullanımının sınırlandırılması veya tamamen yasaklanmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda, otomotiv pazarında kendisine yer bulmaya başlayan yeni nesil taşıtların yaygınlaştırılması ve konvansiyonel taşıtların yerini alması amacıyla bu tip taşıtlara yönelik çeşitli teşviklere ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni nesil otomobillerin kullanımında tüketici tercihlerinin yeni nesil binek taşıtlar lehine değişmesi, çeşitli teşvik unsurlarının vergilendirme sürecinde dikkate alınmasına ve vergi tekniğinin bu amaca göre kurgulanmasına bağlıdır. Çalışmada yeni nesil taşıtların yaygınlaşmasına yönelik dönüşüm sürecinde, Türkiye'de binek taşıtlara yönelik uygulanmakta olan özel tüketim vergisi ve motorlu taşıtlar vergisinin, yeni nesil taşıtlara nihai tüketicilerin talebinin artmasına katkı sağlayacak şekilde revize edilmesine yönelik öneriler sunulmuştur. Öneriler genel olarak bu tip taşıtlardaki vergi yüklerinin azaltılmasını ve diğer teşvik unsurlarını ihtiva etmektedir. Bu çerçevede, yeni nesil binek otomobillerin kullanımının yaygın olduğu ülkelerdeki binek otomobil vergilendirme süreci ve teşvikleri incelenmiş, politika değişikliklerinin binek otomobil satışları ve sektörel etkileri üzerinde durulmuştur.
As a mutual consequence of the efforts that put to protect the environment at the global level within the technological development in the automotive industry, internal combustion engines powered by conventional fossil fuel are being replaced by electric and hybrid electric vehicles, which are defined as new generation vehicles. In this substitution process, many countries and cities conduct works to limit or completely prohibit the use of fossil fueled cars. In this context, to generalize new generation vehicles which start to find its way in the automotive market and with intent to replace conventional vehicles, various incentives are needed for this kind of vehicles. The change in consumer preferences in the use of new generation cars in favor of new generation vehicles depends on the consideration of various incentives in the taxation process and the construction of the tax technique on this purpose. In this study, proposals are presented for the new generation of vehicles' excise duty and motor vehicles tax which are applied on vehicles in Turkey to be revised in a contributed way in the conversion process of the new generation vehicles' becoming common. The proposals generally include reducing tax burdens on such vehicles and other incentives. In this context, the taxation process and incentives of automotive in the countries where the use of new generation vehicles are widespread are examined and the automotive sales and sectoral effects of the policy changes are emphasized.