Tez No İndirme Tez Künye Durumu
664342
Montessori günlük yaşam becerileri çalışmalarının zihinsel yetersizliği olan çocukların öz bakım becerilerine etkisi / The effect of Montessori practical life studies on the self-care skills of children who have mental retardation
Yazar:EZGİ ÇANKAYA
Danışman: DOÇ. DR. GÖKHAN KAYILI
Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Ana Bilim Dalı / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Günlük yaşam = Daily life ; Günlük yaşam aktiviteleri = Activities of daily living ; Montessori, Maria = Montessori, Maria ; Yaşam becerileri = Life skills ; Zihinsel engelli çocuklar = Mentally retarded children ; Özbakım = Self-care ; Özel eğitim = Special education
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
117 s.
Bu araştırmada Montessori günlük yaşam becerileri çalışmalarının zihinsel yetersizliği olan çocukların öz bakım becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın deneklerini 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Aksaray ili Sarıyahşi ilçesine bağlı bir ilkokuldaki özel eğitim sınıfına devam eden üç zihinsel yetersizliği olan çocuk (hafif, orta, ağır düzeyde) oluşturmaktadır. Denekler, seçkisiz (rastgele) olmayan örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Katılımcılar ölçüt olarak, farklı engel düzeylerinin olmasına göre belirlenmiştir. Araştırmada tek denekli araştırma desenlerinden ABA modeli kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verilerini toplamak için "Öz Bakım Becerileri Değerlendirme Testi" kullanılmıştır. Nitel verileri toplamak içinse gözlemci sınıf öğretmenine uygulama sonunda sorular sorulmuştur. Elde edilen veriler, çizgi grafiğiyle sunulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre Montessori günlük yaşam becerileri çalışmaları hafif ve orta düzey zihinsel yetersizliği olan çocukların öz bakım becerilerini olumlu yönde etkilemiştir. Anahtar Kelimeler: Günlük Yaşam Becerileri Çalışmaları, Öz bakım becerileri, zihinsel yetersizlik
In this research, the effect of Montessori practical life studies on the self care skills of children who have mental retardation was observed. The subjects of the study consist of three mentally disabled children (mild,moderate,severe) attending a special-ed class in a primary school in Sarıyahşi district of Aksaray province in the 2019-2020 academic year. The subjects were determined by using the criterion sampling method, which is one of the non-random sampling methods. Participants were determined according to the different levels of disability as a criterion. In the study, ABA(Applied Behavioral Analysis) model, which is one of the single-subject research designs, was used. The 'Self Care Assessment Test' was used to collect the quantitative data of the study. Questions were asked to the observer classroom teacher to collect qualitative data at the end of the application. The data acquired are presented with a line chart. According to the results of the study, Montessori practical life studies positively affected the self-care skills of children with mild and moderate mental retardation. Key Words: Montessori Practical Life Studies, Self-care skills, Mental Retardation