Tez No İndirme Tez Künye Durumu
524809
Between rebellion and obedience: The rise and fall of Bushatli Mahmud Pasha of Shkodra (1752-1796) / İsyan ve itaat arasında: İşkodralı Mahmud Paşa'nın yükselişi ve düşüşü (1752-1796)
Yazar:ARDIT GJELI
Danışman: DOÇ. DR. KAHRAMAN ŞAKUL
Yer Bilgisi: İstanbul Şehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı
Konu:Biyografi = Biography ; Tarih = History
Dizin:18. yüzyıl = 18. century ; Arnavutluk = Albania ; Ayanlık = Ayanlık ; Biyografi = Biography ; Mahmud Paşa = Mahmud Pasha ; Osmanlı Devleti = Ottoman State
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
139 s.
Bu biyografik çalışma İşkodralı Mahmud Paşayı (1752-1796), Arnavut ve Osmanlı tarih çalışmalarındaki figürünü revize ederek Osmanlı ayanları arasındaki münasip yerine oturtmaya çalışmaktadır. Arnavut ulusal tarihi isyancı kimliğine baskı yaparak ve biraz da milliyetçi bir nüans katarak, onun bu rollerini Osmanlı merkezine karşı olan savaşta bir milli mücadele olarak işlemiştir. Öte yandan Osmanlı ve Türk tarihçileri, o ve benzeri figürleri, taşrada düzensizlik yaratan kişiler olarak suçlamışlardır. İki taraf da Mahmud Paşa'nın doğru imajını yakalamakta başarısız olmuştur. Bu nedenle bu tez Osmanlı ayanlarının revizyonist çalışmalarına göre, kaynakların yeni bir şekilde yorumlanması yöntemine dayanarak bu iki anlatıya karşı çıkmaktadır.
This biography study on Mahmud Pasha of Shkodra (1752-1796), by revising its figure in the classic Albanian historiography and Ottoman historiography, tries to put him in the proper place in the studies on the Ottoman local notables. Emphasizing more on his rebellion and giving it some national nuance, the Albanian historiography tried to show it as a struggle of independence from Ottoman center. On the other hand, from a central point of view Ottoman chroniclers blamed these local notables for the disorder that was taking place in the provinces. But, both sides failed to capture the true picture of him. Therefore, this thesis, basing on a new reinterpretation of sources according to the revisionist works on ottoman local notables, challenges the two narratives.