Tez No İndirme Tez Künye Durumu
205165
1930 belediye seçimleri / 1930 municipality elections
Yazar:HİKMET ÇOLAK
Danışman: PROF. DR. TEMUÇİN FAİK ERTAN
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
Konu:Kamu Yönetimi = Public Administration ; Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
214 s.
ÖZET1930 yılında yapılan Belediye seçimleri ülkemizdeki modern anlamdabelediyecilik ve yerel yönetim yapılanması için büyük bir gelişme olduğu gibi aynızamanda Türk Demokrasi tarihinde de seçim sistemi ve çok partili hayata geçiş içinönemli bir denemenin gerçekleştirilmesine sahne olmuştur. Bu seçimler günümüzekadar hem yerel yönetimler hem de demokrasi alanında süregelen birçok konudabaşlangıcı oluşturması açısından, olumlu veya olumsuz etkilerin, neden ve niçinlerinkaynağını teşkil etmiştir. Türk siyasal yaşamında bu konunun etkileşimlerininincelenmesi, günümüzle ilişkilendirilmesi kuramsal açıdan önem taşımaktadır.Bunun yanında yerel yönetimler ile siyasi yapı demokrasinin işleyişiaçısından her zaman birbiri ile ilişki içinde olmuş ana boyutu oluşturmuştur.Demokrasi kavramının iki kültürden kültüre farklı yorumlanması da konununkavramsal çerçevesini oldukça genişleten bir etken olmuştur.Bundan dolayı çalışmanın ilk aşamasında, demokrasi kavramının Dünyadakive ülkemizdeki gelişimini ve bu iki sürecin etkileşim alanlarını belirlemek, bir başkaifadeyle bu iki gelişmenin bibirlerine olumlu olumsuz katkılarını ortaya koymakgerekmiştir. Ana hatlarıyla iktisadû, siyasi ve toplumsal alanları içeren bu etkileşimçerçevesi, yerel yönetimler ve belediyecilik gibi demokrasi ile iç içe geçmiş olanalanlarda, konumuzun özünü oluşturan 1930 belediye seçimlerine olan etkileri ileseçimlerin Türk Siyasi hayatına etkilerini açıklamaya çalışmaktadır. Sonuçta ise buçok parçalı etkileşim alanından, genel bir açıklama alanına ulaşılacaktır.Çağdaş Türk demokrasisi ve yerel yönetimleri ile siyasal kültürü, birçoktoplumsal olgu gibi, belli bir tarihsel süreç içinde oluşmuştur. Türk demokrasigeleneği ile belediyeciliğinin gelişiminde etken olan tarihsel süreçler, İslamiyet veimparatorluk devirleri günümüz siyasal kültürüne yapısal ve kurumsal nitelikli birçoketkiler yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu Tanzimat ve sonrasında Cumhuriyetdöneminin biçimlenmesinde önemli bir etken olmuştur.Bu dönemlerdeki iktisadû, siyasal ve toplumsal alanlardaki gelişmelerin etkileriniortaya koyarak; 1930 Belediye Seçimlerinin günümüz Türk siyasal yapısı veişleyişine olan etkileşimini açıklamak, bu çalışmanın temel amacı olmaktadır.
ABSTRACTThe municipality elections done in 1930 was not only, in modernsense, a great development for establishing infrastructure of municipality and localadministrations in our country but also a ground for a significant trial of transition tomulti-party political life and election system in the history of Turkish Democracy.These elections became a resource of positive and negative impacts and reasonssince it was a starting point for a variety of subjects both in local administrations anddemocracy lasting up to now. It is theoretically important that interactions of thissubject be analyzed and be associated with today.In addition, local administrations and political structure have been alwaysinterrelated in terms of continuation of democracy, and have formed main aspects.The fact that interpretation of democracy differs from one culture to another hasbecome main factor for expanding the conceptual framework of the subject.Thus, in the first step of the research project, it is aimed at clarifying thedevelopment of the term ?democracy? both in our country and in the world,identifying the interaction area of these two different development processes, in otherwords pointing out their positive or negative effects to each other. The interactionframe which mainly consist of economical, political and social areas, try to clarifythe effects of municipal election made in 1930 (the heart of our topic) and the effectsof the election to the Turkish Politics in the fields such as municipality and localadministrations which are integrated with democracy. As a result, a commonexplanation area will be reached from a versatile interaction area.The historical developments that are effective on the improvements ofTurkish democracy inheritance and municipality administration, such as Islam andempire periods, have highly affected today?s political culture by structural andtheoretical characteristics. The Ottoman Empire has been an important factor forshaping the Turkish Republic period, during and after administrative reforms.The main objective of this study is to clarify the effects of 1930 MunicipalityElections on the modern Turkish political structure and the political process byelaborating on the effects of economic, political and social developments duringthese periods.