Tez No İndirme Tez Künye Durumu
214183
1990 ve sonrası dönemde Tüekiye'de ekonomik krizlerin işgücü piyasasına etkileri / Effects of economic crisis of Turkey on labor market in 1990 and afterwards
Yazar:NESRİN SÖNMEZAY
Danışman: DOÇ. DR. SEYHUN DOĞAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / İktisat Politikası Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics ; İşletme = Business Administration
Dizin:1990 sonrası = After 1990 ; Ekonomik kriz 1994 = Economical crisis 1994 ; Ekonomik kriz Kasım 2000 = Economical crisis November 2000 ; Ekonomik kriz Şubat 2001 = Economical crisis February 2001 ; Kriz = Crisis ; İstihdam = Employment ; İş gücü = Manpower ; İş gücü piyasası = Labour market ; İşsizlik = Unemployment
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
147 s.
1989 yılında uygulamaya konulan finansal serbestleşme kararları ile birlikteyeni bir döneme giren Türkiye'de 1994 ve 2001 yıllarında iki önemli krizyaşanmıştır. Bu krizler makroekonomik dengeleri olumsuz yönde etkilemiştir. Faizoranları ve enflasyon yükselmiş, milli gelir azalmış ve işsizlik artmıştır. Tümdengelim metodunun kullanıldığı bu çalışmada, krizlerin ekonomiye genel etkilerindenhareketle, işgücü piyasasına etkileri incelenmiştir.Türkiye işgücü piyasası sorunlu bir yapıya sahip olan bir ülkedir. En büyüksorunu hızla artan çalışma çağındaki nüfusa yeterli istihdam olanaklarınınyaratılamamasıdır. Bu nedenle işsizlik, her zaman Türkiye için sorun olmuş, 1994 ve2001 ekonomik krizlerinin etkisiyle etkileri günümüze kadar uzanan yapısal sorunlaroluşmuştur.Ekonomik krizlerin işgücü piyasasına etkileri temel olarak, istihdamolanaklarının azalması ve var olan istihdamın daralması; dolayısıyla işsizlik oranınınartması, reel ücretlerde düşüş ve kayıt dışı istihdamda artış olarak sıralanabilir. Buetkilerin tümü Türkiye'de kriz sonrası işgücü piyasasında görülmüş, işsizlik artmıştır.2001 krizinden sonra ise 1994 krizinden farklı olarak vasıflı işsizlik olgusu ortayadüzelmeye rağmen, işsizlik oranında istenilen düşüş gerçekleşmemiş ve istihdamyaratmayan bir büyüme olgusu oluşmuştur.çıkmıştır. İşgücü piyasasında krizlerin neticesinde oluşan bu tablo aynı yıllardaekonomik krizlerle sarsılan Arjantin ve Meksika'da da etkili olmuştur. Ancak herülkenin işgücü piyasasının yapısının kendine özgü olması nedeniyle bu etkiler farklıboyutlarda olmuştur.Türkiye'de yaşanan ekonomik krizlerin işgücü piyasasına olumsuz etkileriningiderilmesi için bir dizi düzenleme hayata geçirilmiş, İşgücü piyasasında etkin olankamu kuruluşları yeniliklere tabi tutulmuş ve Avrupa Birliği müktesebatına da uyumsağlayabilmek amacıyla işsizliğin azaltılmasına yönelik daha aktif istihdampolitikaları uygulamaya konulmuştur. Ancak yine de ekonomik göstergelerdeki
By the implementation of new rules in 1989, a new period has started inTurkey, where there were two important economic crises in 1994 and 2001. Crisesthat happened after 1990 in Turkey, had affected macroeconomic variablesnegatively. Interest rate and inflation rate had increased, national income decreasedand so unemployment rate had also increased. This paper analyses the effects ofthese crises on labor market via their general effects on economy.Turkey is a country with a problematic labor market structure. One of themost important problems is the fact that there are not enough employmentopportunities for the growing active population. That?s why unemployment wasalways in the agenda.1994 and 2001 economic crises had caused problems in labourmarket of which negative effects are still valid.The main effects of economic crises on labor market can be determined as;decrease of employment opportunities so increase in unemployment rate, decrease inreal wages and going towards informal sector. All of these effects happened inTurkish labor market after the crises and unemployment rate had increased. Anddifferently from 1994 crisis well educated employees also have become unemployedafter the 2001 crisis. This economic outlook was also seen in countries likeArgentina and Mexico which suffered from economic crises in the same period. Butthe effects of economic crises on their labor market was different because of differentstructure of their labor market.The last section includes new regulations achieved in case to support labormarket. Governmental organizations responsible of labor market were regulated andmore active employment policies were decided to be implemented in case to achieveEuropean Union membership goal. But although economic growth was achievedunemployment rates didn?t decrease to its pre-crises rate.