Tez No İndirme Tez Künye Durumu
103229 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Kurum bakımında olan ve ailesi yanında kalan çocuklarda öğrenilmiş çaresizlik ile depresyon puanlarının incelenmesi / The Study of the relationship between the depression points and the learned helplessness in the pupils who are in the care of institution and the ones staying with their families
Yazar:BAHAR URAS
Danışman: PROF.DR. BENAL İNCEER
Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Psikiyatri Ana Bilim Dalı
Konu:Psikiyatri = Psychiatry
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
2135 s.
ÖZET Bu çalışmanın amacı, kurum bakımında ve ailesi yanında kalan çocuklarda öğrenilmiş çaresizlik ile depresyon puanlan arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmanın deneklerini iki grup oluşturmaktadır. Kurum bakımında bulunan çocuklar, Barbaros Çocuk Köyü, Adem Dertsiz Buca Çocuk Yuvası ve Karşıyaka Çocuk Yuvası'ndan seçilmişlerdir. Ailesi yanında kalan çocuklar ise Barbaros Çocuk Köyü çocuklarının devam ettiği iki ilköğretim okulundan seçilmişlerdir. Araştırmada, 9-12 yaş arası toplam 45 çocuk ile çalışılmıştır. Deneklere, Çocuklar için öğrenilmiş Çaresizlik ölçeği ve Çocuklar için Depresyon ölçeği uygulanmışta-. Farklı sosyo-demografik grupların aldıkları toplam puanlarının ortalamaları açısından karşılaştırılması Tek Yönlü Çok Değişkenli Varyans Analizi ile yapılmışta. Bulgular, kurum bakımında kalan çocukların ailesi yanında kalan çocuklara göre daha fazla' öğrenilmiş çaresizliğe özgü açıklama biçimine sahip olduğunu ve depresyon puanlarının daha yüksek olduğunu göstermiştir.
SUMMARY The reason of this research paper is to discover the relationship between children who are in the care of institution and the ones who are staying with their families. There are two groups of subjects in this research. The ones who are in the care of institution are chosen from Barbaros Çocuk Köyü, Adem Dertsiz Buca Çocuk Yuvası and Karşıyaka Çocuk Yuvası. The children who are staying with their families are chosen from a primary school in which the children of Barbaros Çocuk Köyü are been educated. There are 45 children between the ages of 9-12 in this research. Children's Attributional Style Questionnaire and Chidren Depression Inventory are given to the children. The comparison, as far as the total medium points of different social- demographic groups are concerned, are done using different variable varational analysis of one way. The research shows that the children who are in the care of an institution have more attributional style of learned helplessness than the ones who are staying with their families. n