Tez No İndirme Tez Künye Durumu
167465 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A critical evaluation of governance in the fremework of rural development in Turkey / Yönetişimin Türkiye'de kırsal kalkınma çerçevesinde eleştirel bir değerlendirmesi
Yazar:PETEK KOVANCI SHEHRİN
Danışman: DOÇ.DR. BAYKAN GÜNAY
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Konu:Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2005
258 s.
öz YÖNETİŞİMİN TÜRKİYE'DE KIRSAL KALKINMA ÇERÇEVESİNDE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRMESİ Kovancı Shehrin, Petek Doktora, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Tez Yöneticisi: Doç.Dr. Baykan Günay Şubat 2005, 242 sayfa Bu tezde, yönetişim konusunun, eleştirel bir bakış açısıyla ve disiplinler-arası bir söylem ışığında, planlama kapsamında, bir kesidi alınmaya çalışılmıştır. Yönetişim kavramının, sosyal bilimlerdeki önemli ve güncel, kuramsal ve kavramsal/fikirsel tartışmaların altında yatan süreçlerin çeşitliliği vurgulanarak ele alınması; ve planlama gündemi çerçevesinde ölçülebilir bir biçime getirilmesi hedeflenmiştir. Bu tez, planlama alanında, ortak payda olarak tanımlanan 'iletişimci', 'çok-aktörlü', 'iyi' ve 'katılımcı' yönetişime ilişkin özelliklere ve uygulamalara yoğunlaşmıştır. Türkiye'de değişen devlet-toplum ilişkileri, sosyal ve ekonomik yeniden yapılanmanın beraberinde getirdiği dönüşüm süreçleri ve demokratikleşme hareketleri, yönetişim mekanizmalarının ve ilkelerinin uygulamasına referansla incelenmiştir. Yönetişim tartışmalarının Türkiye'deki kaynağı ve meşruiyeti, gündemi oluşturan ana başlıklarla birlikte tartışmaya açılmıştır. Bu tezde, yönetişim, kamu yönetimi ve planlama kapsamında, eleştirel bir araç ve bir süreç yönetimi olarak sorgulanmıştır. Bu sorgulama, yönetişime ilişkin kuramsal ve kavramsal/fikirsel tartışmaların ışığında ve karşılaştırmalı bir çerçevede, özellikle Köykent yaklaşımı ve kırsal kalkınma yazınına referansla gerçekleştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yönetişim, Planlama, Kamu Yönetimi, Sürdürülebilirlik, Kırsal Kalkınma, Yoksulluk, Köykent.
ABSTRACT A CRITICAL EVALUATION OF GOVERNANCE IN THE FRAMEWORK OF RURAL DEVELOPMENT IN TURKEY Kovancı Shehrin, Petek Ph.D., Department of City and Regional Planning Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Baykan Günay February 2005, 242 pages This thesis attempts to construct a cross-section of governance with a critical viewpoint and an interdisciplinary approach, with a focus to planning. Governance is discussed by underlining the diversity of the underlying processes in social sciences, regarding various recent and important aspects of theoretical and conceptual discussions and subsequently rendering them measurable within the framework of the planning agenda. This thesis constitutes an effort in planning whereby the common denominator focuses on the characteristics and implementations of 'communicative', 'multi-actor', 'good' and 'participatory1 governance within the planning domain. Attempt has been made to evaluate the changing nature of the state-society interaction in Turkey, the transformation processes induced by social and economic restructuring and the democratization movements with respect to the implementation of governance mechanisms and principles. The main themes of the governance agenda in Turkey, the sources of the governance debate and its legitimacy have been set forth for discussion. Attempt has been made to investigate governance as a critical instrument and from a process management perspective within the context of planning and public administration. This investigation has been conducted in view of the theoretical and of the conceptual discussions related to governance, within a comparative framework, with special reference to the Köykent approach and the rural development literature. Keywords: Governance, Planning, Public Administration, Sustainability, Rural Development, Poverty, Köykent. iv