Tez No İndirme Tez Künye Durumu
637720
Yaşlı hastaya bakım veren hemşirelerin yaşlıya yönelik tutumları ve etik duyarlılıkları / Attituedes and ethical sensitivities towards the elderly BY nurses WHO care for the elderly patient
Yazar:ÜNZİLE SONNUR ÖZTÜRK
Danışman: PROF. DR. İLKNUR AYDIN AVCİ
Yer Bilgisi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Hemşirelik Ana Bilim Dalı
Konu:Hemşirelik = Nursing
Dizin:Bakım verenler = Caregivers ; Etik = Ethics ; Etik-tıbbi = Ethics-medical ; Geriatri = Geriatrics ; Hemşireler = Nurses ; Hemşirelik = Nursing ; Hemşirelik bakımı = Nursing care ; Tutumlar = Attitudes ; Yaşlılar = Aged ; Yaşlılık = Old age
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
82 s.
Amaç: Bu araştırmanın amacı yaşlı hastaya bakım veren hemşirelerin yaşlı hastalara yönelik tutumlarının ve etik duyarlılık düzeylerinin belirlenerek, bu iki kavram arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Meteryal ve Metot: İlişki arayan tanımlayıcı araştırma ilkelerine uygun olarak yapılan bu araştırma 01 Aralık 2018-28 Şubat 2019 tarihleri arasında Samsun İlinde Bir Devlet Hastanesi'nde aktif olarak çalışmakta olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 292 hemşire ile yapılmıştır. Araştırma verileri Tanıtıcı Bilgi Formu, Kogan Yaşlılara Karşı Tutum Ölçeği ve Ahlaki Duyarlılık Anketi kullanılarak toplanmıştır. Veriler IBM SPSS V23 programı kullanılarak, Kolmogrov Smirov, ANOVA, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleriyle incelenmiştir. Bulgular: Araştırmada hemşirelerin yaş ortalamasının 38,45±6,54, meslekteki çalışma yılı ortalaması 17,03±7,51 olup, %89,4'ü kadındır. Hemşirelerin yaşlıya yönelik tutum puan ortalaması 100,22±11,91, ahlaki duyarlılık puan ortalaması 80,62±12,37 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin yaş ve meslekteki çalışma yılı ile ahlaki duyarlılık puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlılık bulunmuştur (p<0,01). Hemşirelerin ailesinde bakıma muhtaç ya da bakmakla yükümlü olduğu yaşlı birey bulunma durumu ile yaşlılara karşı tutum ölçek puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlılık bulunmuştur (p<0,05). Hemşirelerin yaşlılara karşı tutum puan ortalamaları ve ahlaki duyarlılık puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlılık bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Hemşirelerin yaş ve meslekteki çalışma yılının ahlaki duyarlılıklarını etkilediği, ailesinde bakıma muhtaç ya da bakmakla yükümlü olduğu yaşlı birey olma durumunun yaşlılara karşı tutumu etkilediği ve hemşirelerin yaşlılara karşı tutumunun ahlaki duyarlılıklarını etkilediği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Yaşlılık, Yaşlıya Karşı Tutum, Hemşirelik Etiği
Aim: The purpose of this study is to determine the attitudes and ethical sensitivity levels of nurses who care for elderly patients and to evaluate the relationship between these two concepts. Material and Method: This research was conducted in accordance with the descriptive research principles seeking a relationship between 292 nurses who were actively working in a Public Hospital in Samsun Province between 01 December 2018 and 28 February 2019 and agreed to participate in the research. Research data were collected using the Introductory Information Form, Kogan Elderly Attitude Scale and Moral Sensitivity Questionnaire. The data were analyzed using the IBM SPSS V23 program, Kolmogrov Smirov, ANOVA, Man Whitney U and Kruskal Wallis tests. Results: In the study, the average age of the nurses is 38.45±6.54, the average working year in the profession is 17.03±7.51 and 89.4% are women. The average score of the nurses' attitude towards the elderly was 100.22±11.91, and the average of moral sensitivity was 80.62±12.37. A statistically significant difference was found between the age and working years of the nurses and the moral sensitivity score average (p<0.01). A statistically significant difference was found between the presence of elderly individuals in need of care or dependence in the family of nurses and the mean score of attitude towards the elderly (p<0.05). A statistically significant difference was found between the mean scores of attitudes towards the elderly and the moral sensitivity scores of the nurses (p<0.05). Conclusion: It was determined that the age and working year of the nurses affect the moral sensitivities of the nurses, the fact that being an elderly person in the family in need of care or obliged to affect the attitude towards the elderly and the attitude of the nurses towards the elderly affects the moral sensitivity. Keywords: Nursing, Old Age, Attitude Towards the Elderly, Nursing Ethics