Tez No İndirme Tez Künye Durumu
465410
Beşiktaş ilçesi atıl mekanların kent kurgusuna katılmalarına yönelik performans temelli yaklaşımlar / Performance based approaches for the participation of urban fiction of vacant lands in Besiktas
Yazar:MERVE AYDINLI
Danışman: DOÇ. DR. MELTEM ERDEM KAYA
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı
Konu:Peyzaj Mimarlığı = Landscape Architecture
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
145 s.
Son yıllarda hızla büyüyen ve gelişen kentlerde, kentlerin merkezini ve çevresini olumsuz şekilde etkileyen, göz ardı edilmiş, terkedilmiş alanlar yer almaktadır. Bu alanlar olumsuz olarak algılanmasına karşın, kentlerde yaşayan insanlara gerekli hizmetlerin yerine getirilmesi, çeşitli faaliyetler için alan sağlaması ve çevresel sorunların üstesinden gelebilmeleri için önemli fırsatlar sağlamaktadır. Bu atıl alanlar, kentsel peyzajda önemli bir konudur ve bu alanların topluma ettiği hizmet hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Bu tezin amacı, Beşiktaş ilçesinin kent merkezinde yer alan atıl mekanların ekolojik, ekonomik, sosyal faydalar sağlaması açısından, peyzaj performans parametreleri ile değerlendirerek yeşil altyapı yaklaşımıyla kent sistemine dahil olmaları için öneriler geliştirmek ve tasarım fırsatları sağlamaktır. Bu amaçla, Beşiktaş ilçesinde atıl alanların nerelerde yer aldığı ve potansiyel rolünün ne olduğu, hangi yöntemlerle kent tasarımına katılmaları gerektiği, bu alanların peyzaj performans parametreleri ile nasıl değerlendirildiği, kentsel yeşil altyapı tasarım prensip ve uygulamalarını birleştirmek için Beşiktaş ilçesinde hangi planlar, stratejiler ve programlar geliştirilir gibi sorulara cevap aranmaktadır. Çalışmada, bu sorulara cevap bulmak için Beşiktaş ilçesi kent merkezindeki atıl alanlar yerinde gözlem ile tespit edilip, sınıflandırılmıştır. Veriye dayalı haritalama yöntemi kullanılarak Beşiktaş kent merkezinde 196 tane atıl alan belirlenmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, bu terk edilmiş alanlar peyzaj performans parametreleri göz önünde bulundurularak yeşil altyapı yaklaşımı ile Beşiktaş yeşil kent sistemine dahil edilmeleri için öneriler geliştirilmiştir. Bu çalışma ile planlamacılar ve tasarımcıların kentsel atıl alanları anlamaları, bu alanları daha etkili kullanmaları ve kentsel peyzaj tasarımına alternatif yaklaşımlar geliştirmelerine yardımcı olması hedeflenmiştir. Anahtar Kelimeler: Atıl mekanlar, yeşil altyapı, peyzaj performansı, Beşiktaş
In cities that have grown and developed rapidly in recent years, there are disregarded and abandoned areas that negatively affect the center and the periphery of the cities. Despite these areas being perceived as negative, it provides important opportunities for people living in urban areas to fulfill the necessary services, to provide space for various activities, and to overcome environmental problems. These vacant lands are an important issue in urban landscape and there is not much information about these areas that serve the society. The aim of this thesis is to develop the suggestions for inclusion in the urban system with the green infrastructure approach and to provide design opportunities by assessing the landscape performance parameters with respect to the ecological, economic and social benefits of the vacant lands in the city center of Besiktas district. For this purpose, quesitions such as what plans, strategies and programs are developed in Besiktas district in order to combine the urban green infrastructure design principles and practices, where the vacant lands in Beşiktaş district are located and what potential roles are, what methods they should participate in urban design, how these areas are evaluated with landscape performance parameters are searched. In order to find answers to these questions, vacant lands in the city center of Beşiktaş district were identified and classified by on-site observation. 196 vacant lands were identified in the city center of Beşiktaş by using the flux-based mapping method. In line with the information obtained, proposals have been developed to include these abandoned landscapes in the Besiktas green city system with the green infrastructure approach taking into consideration the landscape performance parameters. This study aims to help planners and designers understand urban vacant lands, use them more effectively and develop alternative approaches to urban landscape design. Key Words: Vacant lands, green infrastructure, landscape performance, Besiktas