Tez No İndirme Tez Künye Durumu
433207
Ailesel akdeniz ateşi olan hastalarda üst solunum yolu enfeksiyon sıklığı, nedenleri ve mannoz bağlayıcı lektinle ilişkisi / Frequency and causes of respiratory tract infections and its association with mannose-binding lectin in patients with familial mediterranean fever
Yazar:MELİH HANGÜL
Danışman: PROF. DR. SEMA AKMAN
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Konu:Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları = Child Health and Diseases
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2015
107 s.
Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) otozomal resesif geçiş gösteren, düzensiz aralıklarla akut tekrarlayan ve kendini sınırlayan ateş, peritonit, sinovit, plörit ve/veya deri döküntüleri ile karakterize sistemik otoinflamatuar bir hastalıktır. Literatürde AAA hastalarının üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) sıklığı ile ilgili yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. AAA hastalarında solunum yolu nfeksiyon sıkılığı ve mannoz bağlayıcı lektin ile ilişkisi ilk kez bu çalışmada araştırılmıştır. 79 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nefroloji Bilim dalında takip edilen, AAA tanısı almış 3-18 yaş aralığındaki 50 hasta çalışmaya alındı. Kontrol grubu olarak ise genel çocuk polikliniğine enfeksiyon dışı nedenler ile başvuran (obezite, kabızlık, hipotroidi vb.), ailede AAA öyküsü ve AAA'yı düşündüren semptomları olmayan, fizik muayene bulguları ve laboratuvar incelemelerinde herhangi bir kronik inflamasyon bulgusu eşlik etmeyen yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş 20 sağlıklı çocuk alındı. Çalışma 2014 yılı Haziran ayı ile 2015 Mayıs ayı arasında yapıldı. Hasta ve kontrol grubu için bilgi formu oluşturuldu. Yaş, cinsiyet, alerji öyküsü, yıllık üst solunum yolu enfeksiyonu, pnömoni, otit, bronşiolit, idrar yolu enfeksiyonu sıklığı, akut romatizmal ateş öyküsü, alerji öyküsü, gastroözefagal reflü öyküsü, Jeffrey Model Vakfı tarafından oluşturulmuş immün yetmezlik tarama sorgulaması yapıldı. Hasta ve kontrol grubunun hemogram, ASO, pediatrik IgA, IgM, IgE, IgG, CRP, SAA, MBL düzeylerine, AntiHBs antikoru, C3 ve C4'e bakıldı. İdrar örneklerinde tam idrar, idrar protein ve idrar kreatinin düzeyleri ölçüldü. Hasta grubunun 33'ü (%66) erkek, 17'si (%34) kızdı. Kontrol grubunun 7'si erkek (%35) 13'ü (%65) kızdı. Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 11,0±4,6 yıldı. Kontrol grubunun yaş ortalaması ise 11,9±4,2 yıldı. Çalışmamızda "Sık üst solunum yolu enfeksiyonu" olarak 8 ve üzeri üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren olgular tanımlandı. AAA hastalarının 10'unun (%20) sık üst solunum yolu geçirdiği saptandı. Kontrol grubu hastalarının içinde sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren hasta yoktu. Bu iki grup karşılaştırıldığında AAA'lı hastaların daha sık ÜSYE geçirdiği saptandı. AAA ve kontrol grubu olgularının serum IgA, IgM, C3, C4, değerleri yaşa göre -2 SDS'den düşük olanlar karşılaştırıldı. İki grup arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamadı. Ancak hasta ve kontrol grubunun serum IgG değerleri yaşa göre -2 SDS altında olan AAA hastası ve kontrol grubu olguları karşılaştırıldığında aralarında istatiksel açıdan anlamlı farklılık saptandı. AAA hastası grubu içinde, sık üst solunum yolu enfeksiyonu ( ≥8 ÜSYE) geçiren hastaların serum IgA, IgG, IgM, C3, C4 ve MBL değerleri yaşa göre -2 SDS'ye göre olarak değerlendirilenlerle, sık ÜSYE geçirmeyen hastaların serum IgA, IgG, 80 IgM, C3, C4 ve MBL değerleri -2 SDS'ye göre düşük olanlar karşılaştırıldı. İki grup arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamadı. AAA hastalarının ÜSYE geçirme sıklığı ile serum IgA, IgG, IgM, IgE, C3, C4, MBL düzeyleri ve serum ASO düzeyi ile arasındaki korelasyon değerlendirildi. Serum IgM, C3, C4, MBL düzeyi ile ÜSYE geçirme sıklığı arasında korelasyon saptanmadı. AAA hastalarının serum MBL düzeyinin median ile kontrol grubu olgularının serum median değeri karşılaştırıldığı zaman istatiksel açıdan ralarında anlamlı farklılık bulunamadı. Çalışmamızda MBL eksikliği için 600 ng/ml "cut off" değer olarak kabul edildi. Bu şekilde hasta ve kontrol gruplarını MBL düzeyi < 600 ng/ml olan ve ≥600 ng/ ml olan şeklinde gruplandırdık. Hastaların 10'unda (%20), kontrol grubu olgularının 2'sinde (%10) serum MBL düzeyi düşük olarak saptandı. İki grup karşılaştırıldığında, istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık elde edilemedi. ÜSYE sıklığı ile serum IgA düzeyi istatistiksel olarak anlamsız, negatif yönlü zayıf bir ilişki bulundu. Serum IgG düzeyi ile ÜSYE sıklığı arasındaki ilişki değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamsız, negatif yönlü zayıf bir ilişki bulundu. Serum IgE değeri ile solunum yolu enfeksiyon sıklığı arasında negatif yönlü istatiksel açıdan anlamlı, zayıf-orta negatif yönlü bir korelasyon bulundu. Araştırma sonuçları AAA hastalarının kontrol grubu olgularına göre daha sık ÜSYE geçirdiğini göstermektedir AAA'lı hastaların IgG düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı düşük olmasına karşın sık ÜSYE geçiren AAA'lı hastaların ve geçirmeyen AAA'lı hastaların serum IgA, IgG IgM, IgE, C3, C4, MBL düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Olgu sayısının çok daha yüksek olduğu ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar kelimeler: Ailesel Akdeniz Ateşi, sık üst solunum yolu enfeksiyonu , mannoz bağlayıcı lektin.
Familial Mediterranean fever (FMF) is a systemic, auto-inflammatory isorder with autosomal inheritance which is characterized by irregular relapses and self-limited fever, peritonitis, synovitis, pleuritis and/or skin eruptions. To best of our knowledge, there is no study on frequency of upper respiratory tract infections in patients with FMF in the literature. This frequency of respiratory tract infections and its association to mannose-binding lectin was investigated for the first time in this study. The study included 50 patients aged 3-18 years who were diagnosed as MF and followed in Pediatric Nephrology Department of Akdeniz University, 82 Medicine School and age- and sex-matched 20 healthy children, who presented to pediatrics outpatient clinic with reasons other than infection (e.g. obesity, constipation, hypothyroidism) and had no family history of FMF or symptoms suggesting FMF and no finding of chronic inflammation in physical examination and laboratory evaluations, were employed as control group. The study was conducted between June, 2014 and May, 2014. A data sheet was developed for the patient and control groups. Age, gender, annual incidence of upper respiratory tract infection, annual incidence of pneumonia, otitis media, bronchiolitis and urinary tract infection, history of acute rheumatoid fever, allergy and gastroesophageal reflux and results of immune deficiency screening developed by Jeffrey Model Foundation were recorded. Complete blood count and levels of ASO, pediatric IgA, IgM, IgE and IgG, CRP, SAA, MBL, anti-Hbs antibody, C3 and C4 were studied in both patient and control groups. Urinalysis was performed including urinary protein and creatinine measurements. There were 33 boys (66%) and 17 girls (34%) in the patient group while 7 boys (%35) and 13 girls (65%) in the control group. Mean age was 11.0±4.6 years in the patient group while 11.9±4.2 years in the control group. In this study, "frequent upper tract infection" was defined as 8 or more upper respiratory tract infection per year. It was found that 10 of patients with FMF had frequent upper respiratory tract infection while no patient in the control group had frequent upper respiratory tract infection. A significant difference was found between the patient and control groups. The cases with age-adjusted serum IgA, IgM, C3 and C4 values <-2 SDS in the FMF and control groups were compared and no significant difference was found between groups. However, a significant differences was detected when the cases with age-adjusted serum IgG values<-2 SDS in the FMF and control groups were compared The FMF patients with age-adjusted serum IgA, IgG, IgM, C3, C4 and MBL values<-2SDS and frequent upper respiratory infection were compared to those with age-adjusted serum IgA, IgG, IgM, C3, C4 and MBL values<-2SDS and infrequent upper respiratory tract infection. No significant difference was 83 found between groups. The correlation between frequency of upper respiratory tract infection and serum IgA, IgG, IgM, IgE, C3, C4, MBL and ASO levels were assessed. No significant correlation was detected between serum IgM, C3, C4, MBL levels and frequency of upper respiratory tract. When median serum MBL levels were compared between FMF patients and controls, no significant difference was found between groups. In our study, cut-off value for MBL deficiency was defined as <600 ng/ml. The FMF patients and controls were stratified according to this MBL cut-off value: those with MBL<600 ng/ml and those with MBL≥600 ng/ml. Serum MBL level was found to be low in 10 FMF patients (20%) and in 2 controls (%10). No significant difference was detected when two groups were compared (0=.336). A weak negative correlation was detected between frequency of upper respiratory tract infection and serum IgA level which didn't reach statistical significance. A weak- to-moderate negative correlation was detected between frequency of upper respiratory tract infection and serum IgE level which didn't reach statistical significance. Our results showed that FMF patients had upper respiratory tract infection more frequently than controls. AAA of patients with IgG levels were significantly lower than the control group However The FMF patients with low serum IgA, IgG, IgM, C3, C4 and MBL and frequent upper respiratory infection were compared to those with low serum IgA, IgG, IgM, C3, C4 and MBL and infrequent upper respiratory tract infection. No significant difference was found between groups. Further comprehensive studies are needed as number of patients is much higher. Keywords: Familial Mediterranean fever, frequent upper respiratory tract infection, mannose-binding lectin