Tez No İndirme Tez Künye Durumu
389968
Adölesan esnek düztabanlığın cerrahi tedavi sonuçları / Results of surgical treatment of adolescent flexible pes planus
Yazar:NECİP SELÇUK YONTAR
Danışman: DOÇ. DR. TAHİR ÖĞÜT
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Ortopedi ve Travmatoloji = Orthopedics and Traumatology
Dizin:Düztabanlık = Flatfoot
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2011
74 s.
Yük taşıma esnasında ayağın medial longitudinal arkının ortadan kalkması ile kendini gösteren bu deformite hastaların büyük çoğunluğunda herhangi bir şikayete neden olmaz ve çocuğun büyümesi ile birlikte kendiliğinden düzelmesi beklenir. Konservatif tedaviye yanıtsız şikayetleri olan hastalarda ise osteotomi ve yumuşak doku prosedürlerinin kombine kullanımı tercih edilmeye başlanmıştır.Hipotezimiz; idiopatik, esnek pes planuslu ve konservatif tedaviye cevap vermeyen ağrıları olan adölesan hastalarda, yumuşak doku ve osteotomi kombinasyonları (kalkaneus lateral kolon uzatma osteotomisi + aşil tendonuna yönelik gevşetme ± kalkaneus medializasyon osteotomisi ± medial küneiform açık kama osteotomisi ± fleksör digitorum longus tendon transferi) ile fonksiyonel ve radyolojik iyileşme elde edilebileceğidirİstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda Haziran 2005 ile Aralık 2010 tarihleri arasında konservatif tedaviye yanıtsız idiopatik pes planusu olup, opere edilen 14 hastanın 17 ayağı prospektif olarak değerlendirilerek çalışmaya dahil edildi.Ortalama 26,7 ay süresince takip edilen hastaların ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirmeleri karşılaştırıldığında; AOFAS skorları yanında lateral grafilerde ölçülen talus?1. metatars, kalkaneal inklinasyon ve talohorizontal açılarda ve AP grafilerde ölçülen talus?1. metatars ve talonaviküler örtüm açılarında ameliyat öncesi değerlere göre istatiksel olarak anlamlı iyileşme tespit edildi.Adölesan hasta grubunda görülen esnek, idiopatik pes planus deformitesinin erişkin hastalardaki yaklaşıma uygun olarak tedavisi sonrası yaptığımız klinik ve radyolojik değerlendirme neticesinde; pediatrik hastalarda konservatif tedaviye yanıtsız semptomatik pes planusun adölesan yaş grubunda osteotomi ve yumuşak doku kombinasyonları ile tedavisi etkili bir metod olarak karşımıza çıkar.
Pes planus is characterized with the loss of medial longitudinal arch while the patient is weigth bearing; it does not cause a complain in the majority of the patients and it is expected to get better as the child grows. The patients who are unresponsive to conservative treatment are treated with the combination of osteotomies and soft tissue procedures.Our hypothesis is soft tissue procedures and osteotomy combinations (calcaneus lateral column lengthening + achilles tendon recession ± calcaneus medializing osteotomy ± medial cuneiform open wedge osteotomy ± flexor digitorum longus tendon transfer) can achieve functional and radiological improvement when these are used for the treatment of idiopathic, flexible pes planus in adolescent patients who are unresponsive to conservative treatment.14 patients 17 feet with idopathic pes planus who were unresponsive to conservative treatment are operated at İstanbul University Cerrahpasa Medical School Orthopaedics and Traumatology Departmant between June 2005 and December 2010 and these are included in the prospectively desinged study.After a mean follow-up of 26,7 months; patients? preoperative and postoperative values are inspected and statistically important improvements are found between AOFAS scores; lateral talus1.metatarsal, calcaneal pitch and talohorizontal angles, AP talus?1.metatarsal and talonavicular coverage angles.Clinical and radiological benefits of treatment of adolescent, idiopathic pes planus with the combination of osteotomies and soft tissue procedures show that these combinations can be an effective method in treatment of pediatric and adolescent patients.