Tez No İndirme Tez Künye Durumu
427086
Acil servise başvuran ve kreatin kinaz yüksekliği saptanan hastaların analizi / Analysis of the patients admitted to emergency department and whose creatinin kinase level is elevated
Yazar:YAVUZ AYDIN
Danışman: PROF. DR. İBRAHİM İKİZCELİ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Acil Tıp Ana Bilim Dalı
Konu:İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid
Dizin:Acil servis-hastane = Emergency service-hospital ; Acil tıp = Emergency medicine ; Acil tıp servisleri = Emergency medical services ; Hastalar = Patients ; Kreatin kinaz = Creatine kinase ; Rabdomiyoliz = Rhabdomyolysis
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2014
60 s.
Amaç: Acil Servise başvuran ve Kreatin Kinaz yüksekliği tespit edilen hastaların geliş şikayetlerini ve Kreatin Kinaz yüksekliği yapan nedenleri tespit etmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu klinik çalışma, Acil Servisimize 1 Ocak 2013- 31 Haziran 2013 tarihleri arasında çeşitli şikayetlerle başvuran ve yapılan ilk rutin tetkikleri neticesinde Kreatin Kinaz yüksekliği saptanan 118 hasta ile yapıldı. Hastalardan Kreatin Kinaz tetkikinin istemi acil serviste çalışan doktorun isteği doğrultusunda gerçekleşti ve Kreatin Kinaz istem endikasyonu sorgulanmadı. Kreatin Kinaz değerleri yüksek olan 118 hastanın yaşı, cinsiyeti, şikayeti, öz geçmişi, kullandığı ilaçları ve kesin tanılarını içeren bilgiler ayrı olarak hazırlanmış formda toplandı. Kreatin Kinaz yüksekliği saptanan hastalar 3 gruba ayrıldı. Elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Hastaların % 66,1'i erkek, % 33,9'u kadındı. Kreatin Kinaz değerleri 203 ile 6274 arasında değişmekte olup ortalama Kreatin Kinaz değeri 812,17±975,45 olarak saptandı; medyan değeri ise 417 olarak bulundu. Olguların şikayetleri incelendiğinde; %29,7 göğüs ağrısı, sıkışma hissi en yüksek değer olarak tespit edildi. Kreatin Kinaz yüksekliği nedenlerine baktığımızda ilk sırada %24,6 ile Akut Koroner Sendrom, sonrasında %16,1 ile enfeksiyon ve %13,6 ile ilaç kullanımı geldiği tespit edildi. Çalışmamızda Kreatin Kinaz yükselmesi yapan ilaçları incelediğimizde birinci sırada 9 vaka ile beta blokörlerin olduğu, bunu sırası ile 7 vaka ile statinler ve 2 vaka ile diüretiklerin izlediği tespit edildi. Sonuç: Acil Servise başvuran hastalar arasında serum Kreatin Kinaz yüksekliği en fazla kardiyovasküler sistem hastalıklarında görülmektedir. Buna bağlı olarak da Kreatin Kinaz yüksekliği olan hastalarda en sık şikayet göğüs ağrısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kreatin Kinaz, Rabdomiyoliz, Acil Servis
Objective: The aim of this study was to analize the clinical conditions and the reasons of the CK elevation of the patients admitted to emergency department and whose Creatinin kinase level is elevated. Material and Method: Study was conducted on a group of 118 patients admitted to emergency department with several clinical conditions and whose Creatinin Kinase level is elevated in between 01.01.2013-31.06.2013. Blood samples was taken from the patients. Claim of Creatinin Kinase from patients was performed by the phsician who work in the Emergency Department. And the reguest of indication was not questioned. Age, gender, clinical conditions, history, drugs used and the exact diagnosis of the patients are gathered in a form prepared previously. Patients was divided into 3 groups. Results were analysed stastistically. Results: Creatinin Kinase elevation was found on % 66,1 (n=78) male patients, % 33,9 (n=40) female patients respectively. Creatinin Kinase levels were changed between 203 and 6274. Mean level was 812,17±975,45 and median level was 417. According to the clinical findings, we have found that chest pain (%29,7) was most commonly seen. According to the diagnosis; Akut coronary sendrome ( %24,6) was most commonly seen, followed by infections (%16.1) and drugs (%13.6). Accordig to the drugs ,most common drugs which caused Creatinin kinase elevation was beta blokers (n:9), followed by statins (n:7) and diüretics (n:2). Conclusion: Among the patients who admit to the Emergency Department, Creatinin Kinase elevation is mostly seen in the cardiovasculer sistem disorders, and according to this ,the chest pain is most commonly seen complaint in Creatinin Kinase elevated patients. Key Words: Creatinin Kinase, Rabdomyolisis, Emergency Department