Tez No İndirme Tez Künye Durumu
591504
Yanya merkez Osmanlı mimarisi / Central Ottoman architecture of Ioannina
Yazar:ELA UMUT ÖZTUĞ
Danışman: PROF. DR. MEHMET ZEKİ İBRAHİMGİL
Yer Bilgisi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı
Konu:Sanat Tarihi = Art History
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
312 s.
"Yanya Merkez Osmanlı Mimarisi" başlıklı çalışmamızda Balkanlar'da önemli konuma sahip, Yanya kent merkezinde yer alan yapılar incelenmiştir. Yunanistan'ın kuzeybatısında konumlanan Yanya, taşra kenti olarak nitelendirilmekle beraber Osmanlı dönemine ait dini, sivil, eğitim, ticari ve askeri gibi farklı türde yapılara sahiptir. Tezimizde sadece Yanya'nın merkezinde bulunan 14. ve 19. yüzyıllar arasındaki yapılar incelenmiştir. Bölgede günümüze ulaşan 25 yapı bulunmaktadır. Bunlar; Yanya Kalesi, Arslan Paşa Külliyesi (cami, türbe, medrese, imaret, hamam), Veli Paşa Külliyesi (cami, medrese, imaret, kütüphane), Fethiye (Ali Paşa) Külliyesi (cami, medrese, imaret), bağımsız inşa edilen Kanlı Çeşme Camisi, Gazi Evrenos Bey Zaviyesi, Ali Paşa Türbesi, Hamidiye İnas Kız Rüştiyesi, Han, Hazine Binası, Saat Kulesi, Ali Paşa Sarayı, Ali Paşa Müzesi, Süvari Kışlası, Baruthane ve Karakol Binası'dır. Eserler arasından Arslan Paşa İmareti ile hamamının, örtü sisteminin çoğunluğu yıkılmıştır. Gazi Evrenos Bey Zaviyesi, Fethiye (Ali Paşa) Medresesi ve Ali Paşa Sarayı'ndan ise geriye zemin ve duvar kalıntıları gelebilmiştir. Bugüne ulaşamayan fakat tespit edebildiğimiz 10 yapı belirlenmiştir. Bunlar; Namazgah, Bayraklı Camisi, Osman Çavuş Camisi, Mehmet Ağa Camisi, Hamidiye Gureba Hastanesi, Askeri Hastanesi, Yanya Hastanesi, Mekteb-i İdadi-i Mülkisi, Kışla ve Hükümet Konağı'dır. Günümüze ulaşan ve ulaşamayan yapıların haricinde bu zaman kadar sadece isimleri gelen yapıların ve vakıflarında listesi çıkarılmıştır. Tüm incelediğimiz yapılar ışığında tez çalışmamızın amacı; Yanya şehrini tanıtmak ve burada yer alan geçmişten günümüze kadar gelen yapıların mevcut durumlarını tespit etmektir. Bu kapsamda tezimizin ileride bölgede yapılacak çalışmalara da ışık tutacağını umuyoruz.
The structures in the city center of Ioannina, which has an important position in the Balkans, were examined in our study titled "Ioannina Central Ottoman Architecture". Located in the Northwest of Greece, Ioannina is considered a provincial city. In Ioannina, there are different kinds of structures belonging to the Ottoman period such as religious, civil, educational, commercial and military. In our thesis, the structures between the 14th and 19th centuries, which are located only in the center of Ioannina, are examined and only 25 of these structures in the region have survived. These buildings are: Ioannina Castle, Arslan Pasha Complex (mosque, tomb, madrasah, imaret, bath), Veli Pasha Complex (mosque, madrasah, imaret, library), Fethiye (Ali Pasha) Complex (mosque, madrasah, imaret), Kanli Cesme Mosquet that built independently, Gazi Evrenos Bey Pavilion, Ali Pasha Tomb, Hamidiye İnas Girls Middle School, Inn, Treasury Building, Clock Tower, Ali Pasha Palace, Ali Pasha Museum, Cavalry Barracks, Gunpowder Factory and Patrol Building. Among the artefacts, Arslan Pasha Imaret and the bath and the majority of the ceiling system were destroyed. Remains of flor and wall were recovered from the Gazi Evrenos Bey Zawiyah, Fethiye (Ali Pasha) Madrasah and Ali Pasha Palace. There are 10 structures that could not be reached today but could be identified. They are Namazgah (open-air prayer place), Bayraklı Mosque, Osman Çavuş Mosque, Mehmet Ağa Mosque, Hamidiye Gureba Hospital, Military Hospital, Ioannina Hospital, Mekteb-i İdadi-i Estate, Barracks and Government House. In addition to the structures that have survived and failed to date, only the structures and foundations whose names have been named so far have been listed. The aim of our thesis is to introduce the city of Ioannina in the light of all the structures we have examined and to determine the current status of the structures from the past to the present. In this context, we hope that our thesis will shed light on future studies in the region.