Tez No İndirme Tez Künye Durumu
531955
Türkiye'de acil durumlarda çocuk koruma sisteminin değerlendirilmesi / Assessment of the child protection system in emergencies in Turkey
Yazar:DUYGU ŞAVUR TANRIVERDİ
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ BERRİN OKTAY YILMAZ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı / Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler Bilim Dalı
Konu:Sosyal Hizmetler = Social Services
Dizin:Acil durumlar = Emergencies ; Deprem = Earthquake ; Sivil toplum örgütleri = Nongovernmental organizations ; Sosyal politika = Social policy ; Suriyeliler = Syrians ; Çocukların korunması = Child protection
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
131 s.
Dünya'da ve Türkiye'de çocuklar yaş, cinsiyet ve sosyal durumlarına bağlı olarak şiddet, taciz, sömürünün ve ihmalin birçok çeşidiyle yüz yüze kalmaktadırlar. Bunun yanı sıra deneyimler, doğal afetler ve insan kaynaklı oluşan krizler sonucu oluşan acil durumların hem var olan koruma problemlerini arttırdığını hem de yenilerini yarattığını göstermiştir. Yaşanan acil durumlar sadece yaşam risklerini ve nüfusların refahını etkilememekte aynı zamanda bütün çocukların ihtiyaçlarına cevap vermek için sistemde bir düzenlemeyi de gerektirmektedir. Türkiye'de hem yasal hem de kurumsal seviyede çocuk koruma alanında sosyal politikaların geliştirilmesi anlamında birçok önemli adım atılmış fakat uygulamalar ve izleme değerlendirme çalışmaları farklı nedenlerle yeterli olamamıştır. Çocukların tam potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve iyilik halini destekleyip koruyucu bir çevrede yaşamaları için acil durumlarda da geçerli sürdürülebilir sosyal politikalara ve çocuk koruma sistemlerine ihtiyaç vardır. Bu çalışma ile acil durumlarda çocuk koruma sistemi ve sistemin sürdürülebilir olmasını sağlayacak olan sosyal politikalar incelenirken son yıllarda Türkiye'de etkinliği daha fazla artan sivil toplum kuruluşlarının acil durumlarda çocukların korunmasına yönelik olarak yaptıkları çalışmalar ve bu çalışmaların sosyal politikaları etkileme düzeyleri "Van Depremi" ve "Suriye Krizi" örneği özelinde değerlendirilecektir.
Children in the World and Turkey face many types of violence, harassment, exploitation and neglect depending on their age, gender and social status. And also experiences have shown that emergencies resulting from natural disasters and human-induced crisis both increase the existing protection problems and create new ones. Emergencies not only affect life risks and the prosperity of the population, but also require an arrangement in the system to respond to the needs of all children. Many important steps have been taken in Turkey to promote social policies in the field of child protection both at the legal and institutional levels, but practices and monitoring and evaluation studies have not been sufficient for different reasons. There is a need for sustainable social policy and child protection system, which are also available in emergencies for children to realize their full potential and to promote well-being and live in a protective environment. This study examining the social policies that will ensure the sustainability of child protection system and system in emergencies but also the effectiveness of non-governmental organizations in Turkey has increased in recent years and the level of impact of these activities on social policy will be assessed in terms of "Van Earthquake