Tez No İndirme Tez Künye Durumu
437000
Tüketim kültürü bağlamında kimlik inşasının sosyal medyada kullanımı: İnstagram örneği / The use of identity construction in social media in the context of consumer culture: The case of instagram
Yazar:GÖKTÜRK AYAN
Danışman: DOÇ. DR. GÜNSELİ BAYRAKTUTAN
Yer Bilgisi: Başkent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı
Konu:Halkla İlişkiler = Public Relations ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
Dizin:Kimlik = Identity ; Sosyal medya = Social media ; Tüketim kültürü = Consumption culture ; İnstagram = Instagram
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
217 s.
Günümüz dünyasında gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojileri, yeni ve farklı iletişim olanaklarını ortaya çıkarmıştır. Postmodern imgelerin hâkimiyetinde şekil bulan iletişim araçları, bir iletişim aracı olmaktan daha fazla anlam taşır hale gelmiş ve gündelik hayatta ve kültürde eskiye kıyasla daha etkin bir rol üstlendiği görülmüştür. İşlevsellik boyutunu terk edip kültür ve kimlik inşasına aracılık eden bu araçlar, gündelik rutinin, yaşam tarzlarının vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilmektedirler. Bu tez çalışmasında, sosyal medya'nın parlayan yıldızı olan Instagram'da kullanıcıların kimlik inşası sürecinde gösterdikleri performanslar, çalışmanın evreni olan Instagram'dan örneklem olarak seçilen 40 popüler kullanıcının kullanım pratikleri metin analizi ve içerik çözümlemesi metodlarıyla derinlemesine incelenerek ve elde edilen bulgular doğrultusunda değerlendirilmiştir. Buradan yola çıkarak, Instagram kullanıcılarının, paylaştıkları fotoğraflar aracılığıyla kimliklerini nasıl yapılandırdıkları, bunu yaparken tüketim kültüründen nasıl faydalandıklarının resmini çekmek bu tezin amacıdır. Bu çalışmanın bulgularına göre kullanıcılar diğer kullanıcılar tarafından beğenilme ilgi görme arzusu taşımakta ve bu arzu doğrultusunda kimlikler inşa etmekte, tükettikleri moda ürünlerini, gittikleri mekânları, yiyip içtiklerini ve hatta bedenlerini diğer kullanıcılarla Instagram üzerinden paylaşmaktadırlar.
In today's world, the advancement of information and communication technologies generate new and different communication opportunities. It is observed that communication tools, formed by the domination of postmodern images, transformed from a standart communication tool into something containing different connotations. Also compared to the past, in culture and in daily life, today's communication tools take much more active role. These tools, which have vacated their conventional functionality and have started to mediate the construction of identity, have been accepted as an indispensable part of our life styles. In this thesis, the performances along with identity construction process of Instagram users' was evaluated in the light of content analysis and textual analysis of usage practices of 40 popular Instagram users chosen as sample. On the other hand, demonstrating how an Instagram user builds his/her identity with the aid of consumerism through sharing photos is the main objective of this thesis.