Tez No İndirme Tez Künye Durumu
552314
Din ve ahlak eğitimi bağlamında Montessori yönteminin çocukların sosyal yaşamındaki tezahürleri (Palet ilkokulu örneği) / Reflections of Montessori method on children's social life in the context of relegious and moral education (Example of Palet primary school)
Yazar:HATİCE TÜL KÜBRA ESER
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ARİF KORKMAZ
Yer Bilgisi: Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı / Din Sosyolojisi Bilim Dalı
Konu:Din = Religion ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Değerler eğitimi = Values education ; Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi = Religious culture and moral knowledge lesson ; Din sosyolojisi = Religious sociology ; Eğitim = Education ; Eğitim yöntemleri = Education methods ; Montessori, Maria = Montessori, Maria ; Sosyal hayat = Social life ; Sosyalleşme = Socialization ; İlkokul öğrencileri = Primary school students
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
109 s.
Çocukluk dönemi insan yaşamının en kritik dönemlerinden biridir. Çünkü bu dönem, insanın; kişiliğinin, sosyal ilişkilerinin, dini yaşamının tohumlarının atıldığı bir dönemdir. Bu yüzden bu dönemde çocuğun gelişiminin çok iyi takip edilmesi ve verilmek istenen eğitimin buna göre planlanması gerekir. Alternatif eğitim yaklaşımlarından biri olan "Montessori yöntemi" çocukların gelişim evrelerine uygun olarak eğitim vermeyi önemseyen bir yaklaşımdır. Dünyanın çocukları merkeze alarak en iyi noktaya gelebileceğini savunan Montessori yöntemi günümüzde oldukça ilgi görmektedir. Çocuğun doğuştan iyi olması felsefesi ile hareket eden, çocuk haklarına saygılı olmayı temel alan ve bununla beraber birçok insani değeri içinde barındıran bir yöntemin milli ve manevi değerlerine bağlı bir toplum inşa edilmesi hususunda ne derece etkin olduğu bizleri bu çalışmayı yapmaya teşvik etti. Konuyla ilgili daha önce alan araştırmasının henüz yapılmamış olması da araştırmanın önemini artırmaktadır. Araştırmamızın birinci bölümünde, Maria Montessori'nin hayatına, mesleki geçmişine, Montessori yönteminin felsefi temellerine, etkilenmiş olduğu kişilere ve bu yönteme yönelik yapılan eleştirilere yer verilmiştir. İkinci bölümünde, Montessori eğitiminin dayandığı temel ilkeler, Montessori eğitim programının özellikleri ve geleneksel eğitim sistemine göre farklılıkları ele alınmıştır. Üçüncü bölümünde, din ve ahlak eğitimi, Montessori yöntemi ile din ve ahlak gelişimi, Montessori yönteminin ahlaki gelişim sonuçları ve sınıf düzeni ile ilgili Unsurların din ve ahlak eğitimine katkılarından bahsedilmiştir. Son bölümde ise Montessori yöntemi ile verilen din ve ahlak eğitiminin öğrencilerin sosyal yaşamındaki tezahürlerini görebilmek amacıyla Özel Palet İlkokulu'nda okuyan öğrenci velilerine uygulanan anket sonuçları, veriler ışığında ve yaptığımız gözlemler esas alınarak değerlendirilmiştir. Anahtar kelimeler: Maria Montessori, Montessori yöntemi, alternatif eğitim, sosyalleşme, din, ahlak, eğitim, değerler, ilkokul dönemi
Childhood is one of the most critical periods of human life. Because this is the period which the seeds of personality, social relations and religious life are laid. Therefore, it is necessary to follow the development of the child very well during this period and to plan the training to be given accordingly. Montessori method, which is one of the alternative education approaches, is an approach that gives importance to education in accordance with the developmental stages of children. Montessori method, which advocates that the world can come to the best version of it by taking the children to the center, is very popular nowadays. It is an educational system which is giving importance to well-being of the children and it is based on respecting children's rights. The national and moral values of a method that contains many human values, encouraged us to do this study. The fact that the field research has not been conducted on the subject has increased the importance of the research. In our study, the life of Maria Montessori, her professional background, the philosophical foundations of the Montessori education, the people she was influenced and the criticisms made about it. The basic principles of Montessori education, the features of the Montessori education program and the differences according to the traditional education system are discussed. Religion and moral education, a moral development with Montessori educational system, and the results of a moral education in Montessori system and the contribution of classroom order in the system to moral development were discussed. The moral development results of Montessori method, the contributions to religious and moral education were mentioned. A questionnaire was applied to the parents of the students attending the Private Palet Primary School in order to see the religious and moral education given by the Montessori method in the social life of the students. In the light of the data, evaluations were made based on our observations. Key words: Maria Montessori, Montessori method, alternative education, socialization, religion, morality, education, values, primary school period.