Tez No İndirme Tez Künye Durumu
378122
Antalya ili Kumluca ilçesindeki seraların teknik ve yapısal yönden incelenmesi / A research on technical and structural properties of greenhouses in Kumluca district of Antalya
Yazar:NEFİSE YASEMİN EMEKLİ
Danışman: PROF. DR. RUHİ BAŞTUĞ
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı
Konu:Ziraat = Agriculture
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
125 s.
Bu çalışmada, Antalya ili Kumluca ilçesindeki seraların teknik ve yapısal yönden incelenerek mevcut durumlarının ve yapısal sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, seracılığın yoğun olarak yapıldığı Antalya ili Kumluca ilçesindeki sera işletmelerinde 2006 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında anket uygulanması ve gerekli incelemelerin yerinde yapılması biçiminde yürütülmüştür. Sera işletmelerine uygulanan anket çalışmasının yöreyi temsil edebilmesi amacıyla, Kumluca ilçesindeki toplam sera varlığı, taban alanları dikkate alınarak Tabakalı Örnekleme Yöntemine göre 5 tabakaya ayrılmıştır. Her bir tabakaya ilişkin anket çalışması yapılacak sera işletmesi sayısı Neyman yöntemi ile belirlenmiş ve toplam olarak 76 adet serada anket çalışması yürütülmüştür. Anket çalışması ile yöredeki seralarda yapılan bitkisel üretim, seraların yapısal özellikleri, boyutlandırma ve planlama kriterleri, sera içi çevre koşullarının yeterliliği ve sera işletmelerinin araştırma konusuyla ilgili sorunları hakkında bilgi edinilmiştir. Ayrıca, seraların boyutlandırmasında ve çevre koşullarının yeterliliğinde etkili olan havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerine ilişkin bulgular da yerinde ölçülerek kaydedilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilere göre, incelenen 76 adet seranın kapladığı alan yaklaşık 167990 m2 olarak belirlenmiştir. Toplam sera alanının 47511 m2'ini cam seralar, 120479 m2 plastik seralar oluşturmaktadır. İncelenen seralarda ortalama sera alanı 2.2 da (2200 m2) olarak belirlenmiştir. Seralarda yapılan bitkisel üretim incelendiğinde ise % 17.1'inin ticari amaçlı fide üretim seraları ve % 82.9'unun sebze üretim seraları olduğu saptanmıştır. Sebze üretim seralarında yetiştirilen ürünler arasında % 41 ile domates birinci sırada yer almakta ve bunu sırası ile biber (% 24), patlıcan (% 21), kabak(% 7), kavun (% 4) ve hıyar (% 3) izlemektedir. Araştırma alanındaki seraların % 82.9'unu yetiştirme seraları, % 17.1'ini üretim seraları oluşturmaktadır. Araştırmada özel işletmelere ait olan fide üretim seraları (% 17.1) dışındaki diğer tüm sebze üretim seralarının (% 82.9) boyutlandırma ve planlama kriterleri açısından yörenin ekolojik koşullarına uygun olmadığı saptanmıştır. Ayrıca, incelenen sebze üretim seralarında çevre koşullarının denetiminde önemli rol oynayan havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerinin de yetersiz olduğu saptanmıştır. Bu nedenlerle, Kumluca yöresinde seracılığın modern bir görünüme sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonunda, yörenin ekolojik koşullarına uygun olarak taban alanı 432 m2 olan 9×48 m boyutlarında beşik çatılı bir cam sera ile taban alanı 416 m2 olan 8×52 m boyutlarında gotik çatılı bir plastik sera olmak üzere alternatif iki sera projesi önerilmiştir. Önerilen sera projeleri ile yöre seracılığının yapısal gelişimine ve modern seracılığın yaygınlaşmasına katkı sağlanacağı umulmaktadır.
The aims of this study were to determine technical and structural properties of greenhouses in Kumluca district of Antalya, and to find solutions for problems concerning to the greenhouses. This resarch was conducted in Kumluca district of Antalya, where intensive greenhouse growing are made, during the year of 2006 (June, July and August). The study was made as an questionnaire survey. For improving representativeness of the questionnaire survey, the greenhouses were separated to 5 layers by the using of Layered Sampling Method as the consideration of greenhouses floor areas so that 76 greenhouses were selected to make questionnaire. The number of greenhouses in each determined layer were determined by Neyman Method. The questionnaire has been contained plant production in the greenhouses, structural properties, design and planning criteria, adequacy of inside environmental conditions and greenhouse growers'problems. Moreover, findings related with ventilation, heating and cooling system of the greenhouses were recorded. As these systems are important for designing and inside environmental of greenhouses. According to research results, the total area of 76 greenhouses investigation was found as 167990 m2. 47511 m2 of the total greenhouses were covered by glass and 120479 m2of the total were covered by PE films. Average floor area of the greenhouses were determined as 2.2 da (2200 m2). The percentage of seedlings production greenhouses was 17.1 % and the rest ovan for vegetable production. Crops in vegetable production greenhouses were determined as tomato (41 %), pepper (24 %), egplant (21 %), squash (7 %), water melon (4 %) and cucumber (3 %). In this study, it was found that 82.9 and 17.1 % of the whole greenhouses were growing greenhouses and production greenhouses, respectively. The whole greenhouses were not suitable for the region climatic conditions except production greenhouses of private companies as the side of design and planning criterias. Also, ventilation, heating and cooling systems of vegetable production greenhouses were not sufficient. For these reasons, it could be said that greenhouse growing in Kumluca was not modern. At the end of the study, prototype greenhouses were developed as a glass covered saddle roof and PE film covered gothic arched roof and their flor areas were 432 m2 (9×48) and 416 m2 (8×52), respectively. These prototype greenhouses were suggested to improve structural properties of the greenhouses and expansion of modern greenhouse growing in the region.