Tez No İndirme Tez Künye Durumu
461414
A qualitative and quantitative analysis of vocabulary in English course books in terms of recycling, types of repetition and required learning conditions / İngilizce ders kitaplarındaki kelimelerin tekrar sıklığı, tekrar türleri ve gerekli öğrenim koşulları açısından nitel ve nicel analizi
Yazar:HABİBE BAKKAL
Danışman: DOÇ. DR. CEMAL KARAATA
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Kelime frekansı = Word frequency ; Kelime öğrenme = Vocabulary learning ; Kelime öğretimi = Vocabulary teaching ; Kelimeler = Words ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; İngilizce = English ; İngilizce dersi = English lessons
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2016
96 s.
Kelime öğrenimi, ikinci dil ediniminin en ayrılmaz parçalarından biridir. Fakat ikinci dil edinimi sınıflarında en yaygın dil öğrenim materyalleri olan ders kitaplarının kelime öğrenimi bakımından etkinliğini derinlemesine araştıran az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı İngilizce ders kitaplarında bulunan kelime tekrarlarını incelemek ve bu kelime tekrarlarının kalitesini değerlendirmektir. Ayrıca çalışma, kelime alıştırmalarındaki tekrarların türünü tespit etmeyi ve orta seviyedeki İngilizce ders kitaplarının kelime edinimi için öğrenme koşullarını ne derecede sağlandığını incelemeyi de amaçlamaktadır. Bu amaçları gerçekleştirmek için farklı yayınevlerinden orta seviyedeki üç İngilizce ders kitabı içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Çalışma seçilen üç kitaptan toplam 505 kelimeyi içerirken bunlardan 270'i ileri araştırmalar için daha ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Sonuçlar, seçilen ders kitaplarının kısmi kelime tekrarı içerdiğini göstermiştir. Ayrıca, kelime tekrarı açısından üç ders kitabı arasında anlamlı farlılıklar bulunmuştur. Kelime tekrar türleri açısından ise, seçilen kitapların aralıklı tekrar türünü toplu tekrarlara göre biraz daha fazla kullandığı tespit edilmiştir. Öğrenme koşulları; farkındalık, geri çağırım ve yeni ortamlarda kullanım kategorilerinde incelendiğinde, sonuçlar ders kitaplarının fark etme koşulu için iyi fırsatlar sağlamasına rağmen geri çağırım ve yeni ortamlarda kullanım bakımından geliştirilmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır.
Vocabulary learning is one of the most integral parts of Second Language Acquisition (SLA). However, research studies which thoroughly investigate the effectiveness of course books, which are the most common language learning materials in SLA classrooms, are scarce. The purpose of the present study is to examine the use of recycling in the target vocabulary items and to evaluate the quality of vocabulary recycling in English course books. It also aims to identify the types of repetitions used in vocabulary and to investigate to what extent learning conditions for vocabulary acquisition are provided in intermediate level English course books. To achieve these purposes, three English course books by different publishing companies were analyzed with a content analysis technique. The study included 505 words from the three selected course books in total while 270 of them were examined in more details for further investigation. The results indicated that the selected course books contained partial vocabulary recycling. Furthermore, significant differences were found among the three course books in terms of the recycling of words. Based on the types of repetition, it was found that spaced repetition was used slightly more than massed repetition in the selected textbooks. When required learning conditions were examined under three categories of noticing, retrieval and generation, the results revealed that although the course books provided good opportunities for the noticing of words, they needed to be enhanced in terms of retrieval and generative use for vocabulary acquisition.