Tez No İndirme Tez Künye Durumu
511292
Türkiye'de çocuk refahı kapsamında koruyucu aile hizmeti Denizli ili örneği / Foster family services child welfare context in Turkey Denizli example
Yazar:ÖZGE HIZ
Danışman: DOÇ. DR. SİNEM YILDIRIMALP
Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı / Sosyal Politika Bilim Dalı
Konu:Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri = Labour Economics and Industrial Relations
Dizin:Denizli = Denizli ; Koruyucu aile = Foster family ; Koruyucu aile hizmeti = Foster care service ; Sosyal politika = Social policy ; Çocuklar = Children
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
129 s.
Koruyucu aile hizmeti, çeşitli sebeplerle öz ailesi yanında bakılamayan ve evlat edinme hizmetinden yararlanamayan korunmaya muhtaç çocukların, devlet denetimi altında, uzun veya kısa süreliğine, ebeveyn rolü üstlenen kişi veya aileler tarafından yerine getirilen bir hizmet türüdür. Türkiye'de "Koruyucu Aile Hizmeti", ilk kez 1926'da Medeni Kanun'da yer almasına rağmen hizmet, 1949'da uygulamaya geçmiştir. Çalışmanın amacı, bir sosyal politika alanı olan koruyucu aile hizmetinin, çocuk refahını temel alarak özelde Denizli ilinde genelde ise Türkiye'de işleniş biçimlerini incelemek ve hizmetteki mevcut problemleri değerlendirerek çözüm önerileri sunmaktır. Belirtilen amaç dahilinde çalışmada yüz yüze mülakat yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler ise içerik analizi yoluyla değerlendirilmiştir. Çalışmanın analiz ünitesini koruyucu aileler oluşturmaktadır. Bu durumda Türkiye'de koruyucu aile hizmetinden yararlanan kişi/aileler çalışmanın evrenini oluştururken, Denizli ilinde koruyucu aile hizmetinden yararlanan kişi/aileler çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışma bulguları üç başlık altında toplanmıştır. Bunlar; "mülakat çalışmasına katılan koruyucu ailelerin demografik bulguları, bakımı üstlenilen korunmaya muhtaç çocuklara ait bulgular ve koruyucu ailelerin yararlandıkları hizmete dair görüşlerini içeren bulgular" şeklindedir. Çalışma sonucunda, koruyucu aile hizmet modelinin eskiye oranla gelişim içinde olduğu görülse de tam olarak istenilen seviyede olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Family foster service is a type of service fulfilled by a person or families who take on parental role for a long or short period of time under state supervision of children in need of protection who can not be taken care of and can not benefit from adoption service for various reasons. In Turkey, "Foster Family Services", for the first time in 1926, although the services are not included in the Civil Code, passed in 1949 to im-plement. The purpose of the study of the social policy area with a foster family services, child welfare, taking the base in the province of Denizli in general and in particular to provide solutions by evaluating current problems in examining the way of processing and services in Turkey. Within the stated purpose, a face-to-face interview method was used. The obtained data were evaluated by content analysis. The analysis unit of the work constitutes protective units. In this case the person benefiting from the foster family services in Turkey / families while creating the universe of the study, people who benefited from foster care services in the province of Denizli / family constitute the sample of the study. The study findings were collected under three headings. These; "Demographic findings of protective families participating in the interview study, findings of children in need of care, and findings of services that preventive families use." As a result of the study, although the protective family service model seems to be improving compared to the old one, it is reached that it is not exactly in the desired level.