Tez No İndirme Tez Künye Durumu
180951
A study on the 'creative act' through the attitude of architect M. Ziya Tanali / M. Ziya Tanalı'nın yaratıcılığa ilişkin tutumu üzerinden mimarlıkta yaratma eylemi üzerine bir çalışma
Yazar:ÖZLEM TAŞKIN
Danışman: DOÇ. DR. ALİ CENGİZKAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı
Konu:Mimarlık = Architecture
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2006
148 s.
ÖZM. ZİYA TANALI'NIN YARATICILIĞA İLİŞKİN TUTUMU ÜZERİNDENMİMARLIKTA YARATMA EYLEMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMATaşkın, ÖzlemY. Lisans, Mimarlık BölümüTez Yöneticisi: Doç. Dr. Ali CengizkanMay 2006, 139 sayfaBu tezde, sanatta ve mimarlıkta `yaratma eylemi'nin analizi üzerine çalışılmıştır.`yaratıcı aklın' yetenekleri, kişilik ve etik, mimarın öznel özelliklerinideğerlendirmek için üzerinde durulan odak alanlardır. Tanalı'nın yazılıeserlerinden bu çerçeve içinde üç ana görüş belirlenmiştir. Tanalı uzun yıllardırbir pratik adamıdır. Kendisi Türk mimarlığına sadece tasarladığı yapılarla değil,sanat ve mimarlık üzerine yazılı çalışmalarıyla da ile katkıda bulunmuştur. Buanlamda Tanalı'nın yazılı ürünlerinden ortaya çıkartılan üç ana görüş, onunmimari projeleri üzerinden de değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma,`yaratma eyleminin' teorik bir çerçevede irdelenmesi ile Tanalı üzerine yapılmışbir `biyografi' olarak düşünülebilir. Bu anlamda bir çalışma, bir mimarın ilişkikurduğu olguları, kendisinin mimari pratiğinde takip etme şansını verir.Anahtar Kelimeler: Mimarlık, Yaratıcı eylem, Zihnin yetenekleri, Kişilik, Etik, M.Ziya Tanalı.
ABSTRACTA STUDY ON THE `CREATIVE ACT? IN ARCHITECTURETHROUGHTHE ATTITUDE OF ARCHITECT M. ZİYA TANALITaşkın, ÖzlemM. Arch, Department of ArchitectureSupervisor: Assoc. Prof. Dr. Ali CengizkanMay 2006, 139 pagesIn this thesis, analysis of the creative act in architecture and art is tried to bedwelled upon. The capacities of the `creative mind?; personality and ethics arethe fields that are focused on to elaborate the subjective qualities of thearchitect. Three aspects are designated in this framework through the literalworks of architect M. Ziya Tanalı. Tanalı is a man of profession for several theyears. He is not only contributed Turkish architecture with buildings, but alsowrote extensively on art and architecture. Then to evaluate these aspects in thepractice of architecture his architectural projects are scrutinized. Thesis can beinterpreted as a kind of autobiographical study that is supplemented with thetheoretical framework on the `creative act?. This kind of a study gives us anopportunity of tracing the phenomena of an architect deals with in his/herarchitectural practice.Keywords: Architecture, Creative act, Capacities of the mind, Personality,Ethics, M. Ziya Tanalı.