Tez No İndirme Tez Künye Durumu
461910
Vulnerability of coastal areas to climate change: Planning reconsidered at the case of Fethiye-Gocek special environmental protection area / Kıyı alanlarının iklim değişikliğine karşı kırılganlığı: Fethiye-Göcek özel çevre koruma bölgesinde planlama süreci üzerinden irdeleme
Yazar:YÜKSEL ATASOY ÖZDEMİR
Danışman: PROF. DR. AYDA ERAYDIN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Konu:Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
294 s.
İklim değişikliğinden kaynaklanan doğal afetler gün geçtikçe daha fazla insan hayatı ve doğal kaynakları tehdit etmekte ve bunlar çoğunlukla kıyı alanlarında yoğunlaşmakta. İklim değişikliği karşısında oldukça kırılgan olan ve karmaşık sosyo-ekolojik sistemleri barındıran kıyı alanları rekreasyonel imkanlar, barınma ihtiyaçları ve ekonomik aktiviteler gibi çok çeşitli insan faaliyetleri için çekim noktası niteliğinde olduklarından deniz yükselmeleri, fırtınalar ve iklim değişikliğinden kaynaklanan diger tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır. Kıyı alanlarının dayanıklılığının (resilience) arttırılabilmesi için potansiyel kırılganlıklarının ve kırılganlık düzeylerinin ortaya konulması gerekmektedir. İklim değişikliğine karşı uyumun sağlanmasında etkili bir araç olarak planlama, dış tehditlere dirençli mekansal sistemlerin oluşturulabilmesi açısından kritik öneme sahiptir. İklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesi ve kıyı alanlarının sürdürülebilir gelişiminin sağlanabilmesi için kırılganlık değerlendirme yöntemlerinin planlama mekanizmalarına entegre edilmesi gereği bu tez çalışmasında temel hipotez olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın temel amacı kıyı alanlarının iklim değişikliğine karşı kırılganlığının tanımlanması amacıyla geliştirilen kırılganlık analizlerinin tartışılması, mevcut yöntemlerin incelenmesi ve sonucunda bütünleşik bir analiz metodu önerisinin oluşturulmasıdır. Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, 2000 ve 2016 yıllarının karşılaştırmalı olarak kıyısal kırılganlığın sosyo-ekonomik, doğal sistemler, yapılı çevre ve altyapı temelinde tartışılması ve kıyı alanlarının planlamasında yeni bir bakış açısı kazandırılması amacıyla örnek alan olarak belirlenmiştir.
Climate-induced natural hazards are threatened more human lives and natural assets than ever before which are especially concentrated in coastal areas. Low-lying coastal areas will be exposed to the unprecedented risk from sea-level rise, storm surges or other sea-ward hazards as these areas are complex socio-ecological systems and most vulnerable places to climate change because of their attractiveness of various human activities such as recreational facilities, residential needs, and economic activities. To strengthen the resilience of coastal areas, potential vulnerabilities and their levels are needed to be defined clearly. Spatial planning is a crucial instrument that plays a critical role in the development of resilient systems at various levels as an effective tool for climate change adaptation response. The hypothesis in this thesis is that planning for coastal areas has to incorporate vulnerability assessment methods to mitigate effects of climate change and induce sustainable development of coastal areas. The thesis contributes to the literature on planning for coastal areas by introducing discussions on crucial factors for assessment of vulnerabilities of coastal areas and summarising methods used for vulnerability assessment of coastal areas on the climate change. The major contribution however is an integrated assessment method is proposed. Fethiye-Göcek coastal area. Fethiye-Göcek SEPA is selected as the case study area to evaluate its coastal vulnerabilities by considering the years 2000 and 2016 comparatively, based on four dimensions (socio-economic, natural systems, built environment and infrastructure) and to provide a new perspective on the coastal areas' planning.