Tez No İndirme Tez Künye Durumu
454068
Altmışbeş yaş ve üzeri bireylerin üriner inkontinans durumlarının değerlendirilmesi / Evaluation of urinary incontinence among individiuals aged 65 and over
Yazar:FLORİJE MEŞELİ
Danışman: PROF. DR. HAKAN YAMAN
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Konu:Aile Hekimliği = Family Medicine
Dizin:Aile hekimliği = Family practice ; Geriatri = Geriatrics ; Toplum sağlık merkezleri = Community health centers ; Yaşlılar = Aged ; Üriner inkontinans = Urinary incontinence
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2016
91 s.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi polikliniklerine 6 aylık dönemde başvuran 65 yaş ve üzeri yaşlı bireylerin, üriner inkontinans sıklığını, etkileyen sebepleri, üriner inkontinanslı bireylerin yaklaşımlarını, bakış açılarını ve yaşam kalitelerini etkileyen koşulların araştırılmasıdır. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak tasarlanan çalışmamızda, çalışmaya katılmayı kabul eden ve onamları alınan 431 gönüllüye, 6 araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle anketler uygulandı. İstatistiksel analiz İçin SPSS 22.0 paket programı kullanılmış; tüm karşılaştırmalarda p<0,05 değeri anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir. Değişkenlerin dağılımının normal dağılıma uygun olup olmadığı Kolmogorov, Smirnov ve Shapiro Wilk testleriyle araştırıldı. Karşılaştırmada ise parametrik testlerden, yerine göre, bağımsız gruplarda T-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) testi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Parametrik test varsayımlarının sağlanmadığı durumlarda ise bu testlerin parametrik olmayan alternatifleri, "Mann-Whitney U", "Wilcoxon İşaretli Sıra" ve "Kruskall Wallis" testleri kullanılmış Kategorik değişkenler arası kıyaslamalarda ise Pearson Ki-Kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya 431 kişi katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 71,65 ve çoğunluğu %53,6'sı erkektir. %93 orta gelirlidir, %36,2'sinin ilköğretim eğitimi almıştır. Bizim çalışmamızda genel olarak tüm katılımcıların (n=431) %27'si üriner inkontinans problemi olduğu saptandı. Kadın katılımcıların %41,5'i, erkek katılımcıların %15,2'si üriner inkontinans sorunu olduğu tespit edilmiştir. Çalışmaya katılan kadın hastalar için, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu öyküsü olan hastalarda, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu öyküsü olmayan hastalara oranla üriner inkontinans daha sık görüldüğü tespit edilmiştir (p=0.003). Üriner inkontinans sorunu olan erkeklerin yaşı, üriner inkontinans şikâyeti olmayan erkeklere oranla, daha yüksek bulunmuştur. (p=0.002). Çalışmaya katılan erkek hastalar için, çalışan hastalarda, çalışmayan hastalara oranla üriner inkontinansın daha az görüldüğü saptanmıştır (p=0.007). Benign prostat hiperplazi şikâyetine sahip erkek hastalarda, benign prostat hiperplazi şikâyetine sahip olmayan hastalara oranla üriner inkontinansın daha sık görüldüğü saptanmıştır (p=0.003). Sonuç: Üriner inkontinans yaşlılarda sık görülen bir durum olmasına karşın aile hekimleri yönetimde yeterince yer almamaktadır. Bunun nedenleri arasında, üriner inkontinansın hastalar tarafından yaşlanmanın doğal bir süreci olarak algılanması veya utanma nedeniyle paylaşılmaması ve aynı zamanda aile hekimlerince rutin olarak sorgulanmaması olabilir. Yaşlılarda kapsamlı geriyatrik değerlendirmenin bir bileşeni olarak idrar kaçırma olup olmadığının sorgulanması bu hastaların tanı almasını sağlayabilir. Aile Hekimleri üriner inkontinansın yönetiminde multidisipliner ekibin bir üyesi olarak önemli rol oynayabilir. Anahtar Kelimeler: Üriner İnkontinans, Yaşlı, Aile Hekimliği, Birinci Basamak Sağlık Kurumu
Objective: The aim of this study was to evaluate urinary incontinence prevalence, identify the factors that affect urinary incontinence, individuals with urinary incontinence approaches, perspectives and to investigate the conditions that influence the quality of life among individuals 65 years and older that admitted to the Akdeniz University Hospital outpatient clinics during the period of 6 months due to any health problem. Methods: Our study was designed as descriptive-cross sectional. 431 volunteers who agreed to participate in the study, after obtaining their informed consent was included. The study was performed by 6 research assistans who filled the face to face questionnaires. SPSS 22.0 software package was used for statistical analysis; for all comparisons p <0.05 was considered statistically significant. It was investigated whether the distribution of the variables according to a normal distribution was proper with Kolmogorov, Smirnov and Shapiro Wilk tests. T-test, One-Way ANOVA. In the absence of assumptions provided, "Mann-Whitney U", "Wilcoxon", "Kruskall Wallis" and Pearson's chi-square tests was used in comparison. Results: In this study, there has been reached a total of 431 patients aged 65 and over. The average age of the patients was 71,65 and the majority of them was male 53,6%. The majority of the patients had 'middle income' 93% and 36,2% had primary school graduation; In our study it was found that urinary incontinence prevalence was 27%. 41.5% of female and 15.2% of male participants were identified to have urinary incontinence problem. It was found that urinary incontinence was more frequent at females that had a recurrent urinary tract infection complains compared to female patients that did not suffer from recurrent urinary tract infection (p=0.003). It was found that the age of men that suffered from urinary incontinence was higher than the males that had no urinary incontinence complains (p=0.002). It was found that working males suffer less from urinary incontinence compared to those that did not work (p=0.007). It was found that urinary incontinence was more frequent at males that had a benign prostatic hyperplasia compared to male patients that did not suffer from benign prostatic hyperplasia (p=0.003). Conclusion: Although urinary incontinence is a common condition among elders, family physicians are not adequately involved in its management. Among the reasons for this is that the majority of patients consider urinary incontinence as a natural process of ageing or because they are embarrassed to talk about it and it is not routinely questioned by family physicians. Urinary incontinence questioning as a component of a comprehensive geriatric assessment in elderly can assist in diagnosis of these patients. Family physicians as a member of multidisciplinary team can play an important role in the management of urinary incontinence. Key Words: Urinary Incontinence, Elderly, Family Medicine, Primary Care