Tez No İndirme Tez Künye Durumu
186324
Origins of a consumer culture in an early modern context: Ottoman Bursa / Erken modern ortamda bir tüketim kültürünün ortaya çıkışı: Osmanlı Bursa`sı
Yazar:EMİNEGÜL KARABABA
Danışman: PROF.DR. GÜLİZ GER
Yer Bilgisi: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Konu:Tarih = History ; İşletme = Business Administration
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2006
221 s.
Modern tüketim kültürünün ortaya çıkışı üzerine yapılan çalışmalar, genellikle moderntüketim kültürünün batı menşeili olduğu varsayımından yola çıkarak, erken modern batılıtoplumları incelemişlerdir. Bu çalışmada, erken modern bir tüketim kültürünün ortaya çıkışı,batılı olmayan bir ortamda, yani onaltıncı yüzyıl ortalarıyla onyedinci yüzyıl ortalarıarasındaki Osmanlı bağlamında incelenmiştir. Bunun yanısıra, Osmanlı ortamının kendineözgü özelliklerinin nasıl farklı bir tüketim kültürünün varlığına yol açtığı da çalışılmıştır. Buaraştırmanın odağı dönemin Bursa şehri seçilmiştir. Osmanlı toplum yapısı, daha önceçalışılan örneklerden farklıdır. ngiltere, Fransa, ve ABD örneklerine göre, Osmanlı toplumudeğişik hakim sınıf özellikleri ve göreceli olarak daha yüksek seviyede bir yukarı sosyalhareketlilik göstermektedir. Osmanlı hakim sınıfı, en alt sınıfların dahi hakim sınıfa girişineizin tanıdığı gibi, hakim sinif üyelerinin nesiller arası bir aşağı hareketliliğine de izinvermektedir. Bu çalışmada arşiv kaynakları da dahil olmak üzere farklı veri kaynaklarıkullanılmıştır. Kantitatif ve kalitatif veri analiz yöntemleri, bir birlerini tamamlayacak şekildeuygulanmıştır. Araştırmanın bulguları, erken modern bir tüketim kültürünün, batılı olmayanbir ortamda da bulunabildiğini göstermiştir. Bunun yanısıra, Osmanlı sosyal yapısınınkendine has özellikleri, değişik meta kategorilerinin kabul görmesi ile farklı moda ve metayayılım süreçlerinin oluşmasını sağlamıştır.
Studies on the origins of the modern consumer culture generally focus on the earlymodern western context with the inherent assumption that today?s modern consumer culturehad its origins in the early modern west. This study examines origins of an early modernconsumer culture in a non-western context; Ottoman Empire between the mid-sixteenth tomid-seventeenth centuries and investigates how particularities of the context shaped adifferent consumer culture. Specifically the study focuses the town of Bursa. In the Ottomancontext, social structure provided differences from the previously theorized western contextsconcerning consumer culture phenomena. Ottoman context had a different dominant classand relatively high level of upward mobility among the ranks. Ottoman dominant classallowed the entry of lowest echelons and had intergenerational downward mobility. Multipledata sources including archival data were used to conduct this historical research.Quantitative and qualitative data analysis techniques were complemented. Findings show thatindeed an early modern consumer culture in a non-western context existed. In addition, thecharacteristics of the Ottoman social structure shaped a different Ottoman consumer cultureboth in terms of appropriation of different categories of goods and the processes of fashionand diffusion of goods.