Tez No İndirme Tez Künye Durumu
105365 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Çan Orman İşletmesi karaçam ormanlarında önemli meşcere tipi özellikleri / Some stand features for pinus nigra in Çan Forest district
Yazar:FİKRET ÇATALKAYA
Danışman: PROF.DR. TOLGAY ODABAŞI
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
Dizin:Karaçam = Black pine ; Meşcereler = Stands ; Orman işletmeleri = Forest enterprises ; Silvikültür = Silviculture ; Çan Orman İşletmesi = Çan Forest Enterprise
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
31 s.
ÖZET Çan Orman işletmesi Karaçam Ormanlarında Önemli Meşcere Tipi Özellikleri Bu çalışmada Çan Orman İşletmesi Katrandağ Serisi Karaçam ormanlanndaki önemli meşçere tiplerinde meşcere profilleri alınarak uygulanması gereken silvikültürel esaslar belirlenmeye çalışılmıştır. Meşcere kuruluşlarım ortaya koyabilmek amacıyla, saf ve karışık meşcerelerden 4 adet örnek alan seçilmiştir. Örnek alanlarda bütün ağaçların tepelerinin düşey izdüşümleri., çap ve boylan, örnek alanı temsil eden 10 adet ağacın yaşı, yaş ve kuru dal mesafeleri ölçülmüştür. Her gelişme çağı için meşcere kapalılığı, tabakalılığı, gövde kalitesi gibi özellikler incelenmiştir. Sınklık ve direklik çağındaki saf Karaçam mesçeresinde aralamaların başlaması ve teknik olarak mutedil alçak aralama tatbik edilmesi uygun görülmektedir. İnce ağaçlık çağındaki saf Karaçam mesçeresinde normal gelişmesine ve iyi gövde şekline sahip ağaçlardan oluşacak tarzda mutedil alçak aralama uygulaması öngörülmektedir. Orta ve kaim ağaçlık çağma ulaşmış saf Karaçam mesçeresinde kuvvetli alçak aralamalara 20-25 yıl daha devam edilmesi gerektiği daha soma gençleştirme çalışmalarına başlamlabileceği belirtilmektedir. Üst tabakada Karaçam, ara ve alt tabakada Meşe ve Kayın bulunan karışık meşcerede ise galip çam tabakasında tepe ve gövde gelişmesini sağlamaya yönelik mutedil yüksek aralama uygulanması öngörülmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda her gelişme çağı için uygulanması gerekli silvikültürel özellikler tartışma ve sonuç bölümünde belirtilmiştir. V
SUMMARY Some Stand Type Features for Pinus nigra in Can Forest District This study named "Some Stand Type Features for Pinus nigra in Can Forest District " was carried out in Can District - Katrandağı Forests. It was tried to find out the silvicultural treatment to be done in different stand types by doing some examination in stand profiles. Four different sample plots were taken from pure and mixed stands to determine stand structure. In sample plots, vertical projection of tree crowns, diameter and height of whole trees and green and dry branch length and age of ten trees that represent sample plot were measured. Stand closure, stand layer and stem quality were observed for each stand life phase. It should be applied moderate low thinning technique for Pinus nigra stand in sapling and pole stage. İn the stage of small wood age, the trees that have quality stem should be left by selection method to have a good and quality stand structure at the end of period. In the stage of middle and thick tree, heavy low thinning technique should be used and continue for 20-25 years. After these silvicultural treatments the nature rege neration can be started for these stands. In the mixed stands that have Pinus nigra in overstory Quercus sp. And Fagus sp. In understory, it should be apply the moderate high thinning to provide enough intervals for dominant Pinus nigra to develop good canopy and quality stem. The details of result of this study that shows the silvikultural treatments to be applied for in Pinus nigra stands were given in the discussion and result section as a conclusion of research. VI