Tez No İndirme Tez Künye Durumu
580301
Organik gıda, üretimi, tüketimi ve organik gıda tüketici eğiliminin değerlendirilmesi: 2019 Türkiye geneli örneği / Organic food, organic food production, organic food consumption and assesment of organic food consumer's attitude: 2019 general turkey sample
Yazar:AYŞE SERRA BAYRAM
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKAY GÖK
Yer Bilgisi: İstanbul Okan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gastronomi Ana Bilim Dalı
Konu:Beslenme ve Diyetetik = Nutrition and Dietetics ; Gastronomi ve Mutfak Sanatları = Gastronomy and Culinary Arts
Dizin:Gıda üretimi = Food production ; Organik gıda = Organic food ; Tüketici davranışı = Consumer behavior ; Tüketim = Consumption ; Tüketim ürünleri = Consumption products ; Üretim = Production
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
107 s.
Büyüyen nüfusu besleyebilme ihtiyacını karşılamak için tarımsal üretimde hayata geçirilen yeni yöntem ve uygulamaların, sürdürülebilir tarımda oluşturduğu risk, insanlığı yeni çözüm yollarını keşfetmeye yöneltmektedir. Tarım arazilerinde ve üretimde gerçekleştirilmeye çalışılan maksimum verim elde etme ve fayda sağlayabilme çabası, Bilim İnsanlarını en basit noktaya, organik gıda üretimine yöneltmektedir. Özellikle, 1980'lerin başından beri gerçekleştirilen bu çalışmalar, organik tarım ve gıdanın başlangıçta maddi ve manevi iş yüküne karşın; sonuçta kaliteli, besin değeri ve üretim oranı yüksek bir üretimle karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Gıda tüketicisinin organik gıdayı tanıma ve tüketmede hangi noktada olduğunu araştıran bu çalışmada; internet üzerinden ulaşılan katılımcıların demografik özelliklerinin organik tarımı ve gıdayı tanıma düzeylerine ile organik gıda satın alma tutumlarına etkileri üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda, katılımcıların organik tarımı ve gıdayı tanıma düzeyleri ile organik gıda satın alma tutumları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına cevap aranmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, organik gıda tüketici davranışlarını inceleyen bu ve benzeri çalışmalar ile tanıtım ve pazarlama noktasında yapılan yanlışların görülerek düzeltilmesi ve organik gıdanın tüketici açısından değerinin sağlamlaştırılmaya çalışılması hedeflenmelidir.
Human being is forwarded to search new ways to eliminate the risks on agricultural sustainability that new agricultural methods and applications threaten. Therefore scientists turn their faces to Organic Agriculture by the endeavor to obtain maximum benefit and efficiency in agricultural production. Especially, since the early 1980's the studies and applications regarding Organic Food and Agriculture indicate positive results on high level production in both quantity and quality despite of its high level cost in the beginning. On this study, aiming to find out awareness level of food consumers on Organic Food, by the online surveys, we focus on how their demographic specialties effect their organic food awareness and buying attitudes. At the same time we try to answer if there is a meaningful correlation between consumers' awareness level and buying attitudes. In Conclusion, we purpose to point out the errors regarding promotion and marketing strategies and to fix them. Thus, Organic Food and Agriculture could be given the value they deserve.