Tez No İndirme Tez Künye Durumu
433231
18 yaş üstü erişkinlerin, erişkin aşıları konusundaki bilgi, tutum ve görüşleri ile aşı yaptırma oranlarının değerlendirilmesi / Evaluation of knowledge and attitudes about adult vaccines, and the vaccination rate in adults over the age of 18
Yazar:BEKİR URAĞAN İNELİ
Danışman: DOÇ. DR. MELAHAT AKDENİZ
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Konu:Aile Hekimliği = Family Medicine
Dizin:Aile hekimliği = Family practice ; Aşılama = Vaccination ; Aşılar = Vaccines ; Bilgi = Knowledge ; Oran analizi = Rate analysis ; Yetişkinler = Adults
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2016
110 s.
Amaç: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim dalına ait iki polikliniğe 3 aylık dönemde herhangi bir nedenle başvuran 18 yaş üstü erişkinlerin, erişkin aşıları hakkında bilgi düzeylerinin, erişkin aşılarını yaptırma oranlarının ve erişkin aşıları hakkında tutumlarının belirlenmesi, erişkin aşıları konusunda bilgilenme isteği olup olmadığı ve bunun hangi yolla olmasını istedikleri konularında bilgi sahibi olunması amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak tasarlanan çalışmamızda, 25 soruluk bir anket yoluyla yüz yüze görüşerek yapılmıştır. Veriler, SPSS ver. 22.0'ı kullanarak analiz edilmiştir. Karşılaştırmada, Ki-kare, Kruskal-Wallis testi ve Spearman korelasyon analizi kullanılmış ve p<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya 445 kişi katılmıştır. Katılımcıların %62.7'si 27-49 yaş grubunda ve çoğunluğu (%71.5) kadındır. Katılımcıların %45.8'i üniversite eğitimi almıştır; %35.7' si sağlık çalışanıdır; %62.1'i orta gelir düzeyine sahiptir ve %86.1'i il merkezinde ikamet etmektedir. Kronik bir hastalığı olan katılımcı oranı %28.3'dür. En fazla bilgi sahibi olunan erişkin dönem aşıları, grip (%65.4), hepatit B (%56.0) ve tetanoz (%54.2) aşılarıdır. Yine erişkin dönemde en fazla yaptırılan aşılar, tetanoz (%52.3), grip (%31.5) ve hepatit B (%30.3) aşılarıdır. Erişkin aşılarını yaptırmama önündeki en büyük engel bilgi yetersizliğidir (%34.4). Yaş, gelir düzeyi, eğitim düzeyi, kronik hastalığı olma durumu, mesleği ile mevsimsel grip aşısı yaptırma tutumu arasında pozitif ilişki vardır (p<0.05). Katılımcıların %65.2'si erişkin aşıları hakkında Aile hekimi tarafından bilgilendirilmek istediğini belirtmiştir. Sonuç: Bu çalışmada 60 yaş üstü kişilerde zona, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olanlarda pnömokok, 19-26 yaş arası kişilerde HPV aşılarının yaptırılma oranlarının yeterli düzeyde olmadığı, gebelerde, gebelik tetanoz aşısı yaptırma oranının ve sağlık çalışanlarında hepatit B aşısı yaptırma oranlarının gelişmiş ülkelere yakın seviyede olduğu saptanmıştır. Sağlık çalışanları dahil erişkin aşıları hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmama, aşı yaptırma oranlarındaki düşüklüğün en önemli nedenidir. Anahtar kelimeler: erişkin aşılama, oran, bilgi düzeyi
Objective: The purpose of this study is contain over 18 years adult people who applicant quarterly for any reason to two clinics of family medicine departments of Faculty of Medicine of Akdeniz University, information level of adult vaccines, determination of ratio of adult vaccines and their attitudes and whether their request to have knowledge about adult vaccines and how to be carried out their wishes are. Methods: Our descriptive and cross-sectional design study is carried out by discussing face to face to demographic profile of the participants with 25 items questionnaire. The level of knowledge about adult vaccines, attitudes towards vaccination were evaluated. Provide data were analyzed by using SPSS 22.0. In comparison, Chi-square, Kruskal-Wallis test and Spearman correlation analysis were used. p < 0.05 was considered significant. Results: 445 people participated in our study. 62.7% of respondents 27-49 years age group and the majority (71.5%) were female, 45.8% had a university education, 35.7% of was health-worker, had a medium income level 62.1% and 86.1% were residing in the city center, 28.3% had a chronic disease. Most knowledgeable owned adulthood vaccines, influenza (65.4%), hepatitis B (56.0%) and tetanus (54.2%). However, the most applied adulthood vaccinations, tetanus (52.3%) , influenza (31.5%) and hepatitis B (30.3%). Adult vaccination was the lack of information on the front of the biggest obstacles to taking (34.4%). Age, income level, education level, have a chronic illness, there was a positive correlation between the seasonal influenza vaccine to vocational attitude (p <0.05). 65.2% of respondents would like to be reminded by her family physician about adult vaccines. Conclusions: Over 60 years of age shingles vaccine, 65 years and over and chronic disease in the pneumococcus vaccine and the 19-26 aged HPV vaccine is not at a sufficient level of vaccination rates. In pregnant women, pregnancy Tdap vaccination rates and hepatitis b vaccination rates in health-workers have found that the level close to the developed countries of the vaccination rates. Adults and health professionals of not having sufficient information about the vaccine, we found that the most important reason for the decrease in the rates of vaccination. Key words: adult vaccination, rates, level of knowledge