Tez No İndirme Tez Künye Durumu
140139 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Perceptions of students, teachers and parents regarding English-medium instruction at secondary education / Ortaöğretimde yabancı dille öğretime ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri
Yazar:ŞAHİKA TARHAN
Danışman: PROF.DR. AHMET OK
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Ortaöğretim = Secondary education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretim = Teaching ; İkinci dil öğretimi = Second language teaching ; İngilizce = English
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2003
295 s.
oz ORTA ÖĞRETİMDE YABANCI DİLLE ÖĞRETİME İLİŞKİN ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ Tarhan, Şahika Doktora, Eğitim Bilimleri Bölümü Tez yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ok Eylül 2003, 295 sayfa Bu çalışmanın amacı yabancı dille (İngilizce) öğretim ve yabancı dil olarak İngilizce'ye ilişkin, öğrenci, öğretmen, veli görüşlerini saptamaktır. Araştırma deseni, yurt çapmda uygulanan geniş kapsamlı bir anket çalışması ve bireysel görüşmeler temeline dayanmaktadır. Çalışmanın örneklemi, 32 ilde bulunan 42 Anadolu lisesinden tabakalı ve kritere dayalı örneklem yöntemiyle seçilen 982 öğrenci, 383 öğretmen ve 988 veliyi kapsamaktadır. Buna ek olarak, görüşmelere altı öğrenci, dört öğretmen ve dört öğrenci katılmıştır. Veri toplamak için öğrenci, öğretmen ve veliler için ayrı düzenlenen ve farklı ve ortak sorulardan oluşan iki tür araç kullanılmıştır. Birinci araç beşli altölçekler ve açık uçlu sorulan içermektedir, ikinci araç yan yapılandınlmış mülakat formlarından oluşmuştur. Çalışmada toplanan nicel verilerin analizi, tek yönlü varyans analizi, ikiyönlü korelasyon, t-testi ve betimsel yöntemler kullanılarak yapılmıştır. Nitel veriler içerik analizine tabi tutularak alt kategoriler ve temalar oluşturularak çözümlenmiştir. Bulgular öğrenci, öğretmen ve velilerin çoğunluğunun orta öğretim düzeyinde yabancı dille (İngilizce) öğretimi desteklemediklerini göstermiştir. Yabancı dille öğretime olumsuz bakan öğrenci, öğretmen ve velilerin yanısıra olumlu bakanlar da uygulamaya yönelik sorunlar, ve öğretim sürecindeki zorluklar üzerinde durmuşlardır. Yabancı dille öğretimi tercih eden ve etmeyen gruplann, yabancı dille öğretime yönelik algılanyla,yabancı dile yönelik algılan arasında olumlu bir ilişki bulunmuştur. Bulgular yabancı dil olarak İngilizce'nin olumlu algılandığını ve bu dilin öğretiminin desteklendiğini göstermiştir. Öğretmen ve öğrencilere göre yabancı dille (İngilizce) öğretim, Anadolu liselerinde matematik ve fen derslerinde öğretim sürecini etkilemekte, özellikle konulan öğrenme bakımından sorun olabilmektedir. Anahtar sözcükler: Yabancı dille öğretim; İngilizce öğretim; İngilizce öğretimi; yabancı dil öğretimi; yabancı dille öğretime ilişkin tutumlar/görüşler; İngilizce'ye ilişkin tutumlar/görüşler; içerik ağırlıklı ikinci dil öğretimi vı
ABSTRACT PERCEPTIONS OF STUDENTS, TEACHERS AND PARENTS REGARDING ENGLISH-MEDIUM INSTRUCTION AT SECONDARY EDUCATION Tarhan, Şahika Ph.D., Department of Educational Sciences Supervisor: Assist. Prof. Dr. Ahmet Ok September 2003, 295 pages The purpose of this study was to determine perceptions of students, teachers and parents concerning English-medium instruction and their perceptions of English as a foreign language. The research design of the study comprised a nation-wide questionnaire survey and individual interviews. The sample for the survey consisted of 982 students, 383 teachers and 988 parents in 42 Anatolian high schools across 32 provinces in Turkey selected using statified and criterion sampling. The participants of the interviews were six students, four teachers and four parents. Two distinct instruments were used for data collection; a survey questionnaire containing five- point Likert scales and open-ended questions; and a semi-structured interview schedule. To analyze quantitative data, descriptive statistics, one-way ANOVA and bivariate correlations were conducted. The qualitative data of the interviews and open-ended questions were analyzed via content analysis. Results indicated that students, teachers and parents do not favor English-medium instruction at secondary education. Regardless of their position on English-medium instruction, participants underscored problems of implementation of English-medium instruction at Anatolian high schools. A positive correleation was found between perceptions of English and perceptions of English-medium instruction for each group. Results also showed that all groups perceive English positively as a foreign language, and support the teaching mand learning of English. According to students' and teachers' perceptions, English- medium instruction influences the instructional process in math and science in Anatolian high schools, and poses problems particularly in the learning of the subject matter. Keywords: English-medium instruction (EMI) ; immersion programs; English as a foreign language (EFL); attitudes toward English-medium instruction; attitudes toward English; content-based second language instruction IV