Tez No İndirme Tez Künye Durumu
619989
The impact of industry 4.0 on logistics human resources: An insight from domestic logistics companies in Izmir / Endüstrı̇ 4.0'ın lojı̇stı̇k sektöründekı̇ ı̇nsan kaynaklarına etkı̇sı̇: İzmı̇r'dekı̇ yerel lojı̇stı̇k şı̇rketlerı̇ üzerı̇nden bı̇r değerlendı̇rme
Yazar:İSMAİL CEM SEZER
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ METEHAN FERİDUN SORKUN
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Endüstri 4.0 = Industrial 4.0 ; Lojistik = Logistics ; Lojistik sektörü = Logistic sector ; Yeni teknolojiler = New technologies ; İnsan kaynakları = Human resources
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
107 s.
Yeni dijital üretim sistemlerini ve iş süreçlerini kapsayan Endüstri 4.0, insan gücüne dayanan üretim süreçlerinin yerini makine gücüne bırakmasıyla üretim süreçlerinin otomasyonlaşması olarak tanımlanabilir. Bilgi teknolojilerinin gelişimi ve entegrasyonu ile meydana gelen Endüstri 4.0 dönemi, lojistik yönetiminde birçok yeniliğe yol açmıştır. Bununla birlikte, bu yeni dönemde teknolojide yaşanan gelişmeler ve yenilikler insan faktörünün önemini arttırmakta ve insan kaynağında farklı nitelikler gerektirmektedir. Bu araştırmanın amacı, İzmir'deki yerli lojistik firmalarının insan kaynaklarının Endüstri 4.0 dönemine hazır olup olmadıklarını ve yeni dijital süreçlerin bu firmaların insan kaynakları üzerindeki potansiyel etkilerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, İzmir'de faaliyet gösteren yerli lojistik firmaları ile çoklu vaka çalışması yapılmıştır. Elde edilen bulgular, yerli lojistik firma çalışanlarının Endüstri 4.0 için gerekli olan niteliklere sahip olmadığını göstermektedir. Edinilen sonuçlara göre, çalışanların bu yeni döneme uyum sağlayabilmeleri için öncelikle veri analizi, programlama dili ve lojistik bilgi sistemlerinin kullanımı becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu noktada, yerli lojistik firmaları mevcut insan kaynağını bu yönde geliştirebilmek için devlet desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, işgücü piyasasına sürekli nitelikli insan kaynağının sağlanabilmesi için üniversitelerin eğitim sisteminin Endüstri 4.0'ın gereksinimlerine göre yeniden yapılandırılması gerekliliği vurgulanmıştır. Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Lojistik Sektörü, İnsan Kaynakları, Teknolojik Yenilikler
Industry 4.0 covering new digital production systems and new business processes can be defined as automation of production processes as labor-based production processes have been replaced by the machine power. Industry 4.0 era that consists of the development and integration of information technologies has led to many innovations in the logistics management. Also, in this new era, technological progresses and innovations increase the importance of human factor and require different qualities for the human resources. The objective of this study is to determine whether the human resources of domestic logistics companies in İzmir are sufficient for Industry 4.0 era or not and the potential impact of new digital processes on them. For this purpose, a multiple case study was carried out in domestic logistics companies operating in Izmir. Findings show that domestic logistics companies are not ready for Industry 4.0, because their human resources do not have the necessary competences required by Industry 4.0. According to results, in order for the employees to adapt to this new era, they need first to gain competency in data analysis, programming language, and the use of logistics information systems. At this point, domestic logistics companies expect government incentives in order to provide these qualifications to their existing human resources. Also, the results suggest that the adaptation of education system in universities will facilitate the transition to this new era by continuously supplying qualified human resources to labor market. Keywords: Industry 4.0, Logistics sector, Human Resources, Technological Innovations