Tez No İndirme Tez Künye Durumu
321198
A comparative analysis of thesis guidelines and master thesis abstracts written in English at universities in Turkey and in the USA / Türkiye'de ve Amerika'da yayınlanan tez kılavuzlarının ve yüksek lisans tezlerinin öz kısımlarının karşılaştırmalı incelemesi
Yazar:MELTEM ESER ÜLKER
Danışman: YRD. DOÇ. S. ÇİĞDEM SAĞIN ŞİMŞEK
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Akademik yazı = Academic writing ; Amerika Birleşik Devletleri = United States of America ; Metin dilbilim = Text linguistics ; Tezler = Theses ; Türkiye = Turkey ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yüksek lisans = Graduate ; Öz belirleme = Determination of essense ; Özetleme = Summarizing ; İngilizce = English
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
138 s.
Bu tez çalışması yüksek lisans tezlerinin İngilizce yazılmış öz/özet kısımlarınımetinsel yapı açısından inceler. Karşılaştırma yapmak amacıyla; Türkiyede (i) tezyazma kılavuzu olan, (ii) tez yazma kılavuzu olmayan ve (iii) Amerika'da tez yazmakılavuzu olan üniversiteler şeklinde üç grup oluşturulmuştur. Üç gruptan raslantısalolarak toplanan 94 öz/özet, Swales (1981, 1990, 2004), ve Hyland'in (2000) metinselyapı modellerinden faydalanılarak ve kılavuzlarda üniversiteler tarafından verilenyönergeler doğrultusunda oluşturulan içerik kriterlerine göre incelenmiştir. AnalizlerMS Excel 2010 ve SPSS 16.0 programları kullanılarak hesaplanmış vekarşılaştırmalar yapılmıştır. Türkiyede kılavuzu olan ve olmayan üniversitelerdeyazılan öz/özetler arasında yapılan karşılaştırmada, çalışmada kullanılan yöntem veproblemin ifade edilmesi açılarından önemli fark bulunmuştur. Ayrıca kılavuzu olanüniversitelerde yazılan öz/özetlerin metinsel yapı elemanlarının sıralaması(Giriş+Yöntem+Sonuç+Sonuçları Bağlama), kılavuzu olmayan üniversitlere göredaha tutarlı olduğu gözlemlenmiştir. Türkiye ve Amerikada bulunan ve kılavuzlarıolan üniversitelerde yazılmış öz/özet bölümleri arasında da çalışmada kullanılanyöntem, sonuçlar ve sonuçları bağlama yönlerinden önemli fark elde edilmiştir.Metinsel yapı elemanlarının sıralaması açısından da Türkiyeden toplanan örneklerdaha tutarlı sonuçlar sergilemiştir. Bu tez ve sonuçları, öğrenciler, öğretmenler,üniversitede tez kılavuzu hazırlayanlar ve uluslararası düzeyde yayın yapmak isteyenaraştırmacılar için önemli bilgiler ve çıkarımlar içerir.Anahtar kelimeler: Yükseklisans tezi, öz, kılavuz, metin yapısı, sözbilimsel örüntü.
This study examines master of art (MA) theses abstracts written in English in termsof their texual structures. In order to design a comparative study, abstracts arecollected from universities (i) with a guideline in Turkey (ii) without a guideline inTurkey and (iii) with a guideline in the USA. 94 abstracts, randomly selected fromthese three groups of universities, are analyzed according to a content criteria listdeveloped on the basis of Swales (1981, 1990, 2004), and Hyland?s (2000) textualstructure models and content instructions provided in thesis writing guidelines. Theanalysis of data is accomplished using MS Excel 2010 ve SPSS 16.0. Thecomparison between abstracts written at universities with and without a guideline inTurkey revealed a significant difference in terms of methodology and statement ofthe problem. Also, with regards to the order of the rhetorical elements(Introduction+Methodology+Results+Conclusion), universities with a guideline inTurkey displayed more consistency than the universities without a guideline. As forthe comparison between the universities with a guideline in Turkey and the USA, theresults showed that there is a significant difference between the two abstract sets interms of their methodology, results, and conclusion parts. Besides, the texual patternanalysis showed that abstracts collected from universities with a guideline in Turkeyfollow a more consistent order than their counterparts in the USA. The results of thethesis have pedagogical implicatons for students, teachers, academics who preparethesis writing guidelines, and researchers who want to make publicationsinternationally.Keywords: MA thesis, abstract, guideline, rhetorical structure, textual pattern.