Tez No İndirme Tez Künye Durumu
385999
A study on ELT high school teachers' practices to foster learner autonomy in iİzmi̇r / İzmir'de görev yapan lise İngilizce öğretmenlerinin öğrenci özerkliğini geliştirmeye yönelik uygulamaları üzerine bir çalışma
Yazar:MEHMET FATİH ÜRÜN
Danışman: DOÇ. DR. CENNET ENGİN DEMİR
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
113 s.
Bu çalışmanın amacı İzmir'de lise düzeyinde görev yapmakta olan İngilizce öğretmenlerinin derslerinde, öğrenci özerkliğini geliştirmeye yönelik yaptıkları uygulamaları belirlemek ve yaptıkları bu uygulamalara cinsiyet, tecrübe, ve mezun olunan bölüm gibi farklı bağımsız değişkenlerin etkilerini araştırmaktır. Çalışmanın örneklemini İzmir ilinin farklı bölgelerinde bulunan on sekiz farklı lisede görev yapan 118 İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler, lise İngilizce öğretmenlerinin sınıflarında öğrenci özerkliğini geliştirmeye yönelik yaptıkları uygulamaları ve ayrıca hedefler, etkinlikler, materyaller ve değerlendirmeler bakımından otonom bir öğrenme ortamı geliştirme sürecinde öğretmenlerin kendilerini başarılı buldukları konuları, karşılaştıkları zorlukları, yaptıkları önerileri, ve eklemek istedikleri bilgileri araştırmak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen bir anket kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel ve çıkarımsal istatistik yöntemler kullanılarak yorumlanmıştır. İlk olarak betimsel istatistik yöntem kullanılarak katılımcıların özellikleri çözümlenmiştir. Daha sonra yabancı dil öğrenme özerkliğini geliştirmeye yönelik uygulamaların boyutlarını belirlemek için faktör analizi yapılmıştır. Boyutlar belirlendikten sonra, özerkliği geliştirmeye yönelik uygulamaların boyutlarını karşılaştırmak için ilişkili örneklem tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Son olarak, cinsiyet, tecrübe ve mezun olunan bölüm bağımsız değişkenlerine göre yapılan uygulamalardaki değişimi incelemek için çoklu varyans analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda özerkliği geliştirmeye yönelik uygulamaların dört boyutlu olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlar aktivite temelli uygulamalar, materyal temelli uygulamalar, öğrenci merkezli uygulamalar, ve hedef temelli uygulamalar olarak isimlendirilmiştir. İlişkili örneklem tek yönlü varyans analizi sonucunda boyutlar en çok kullanılandan en az kullanılana göre şöyle sıralandırılmıştır: hedef temelli, materyal temelli, öğrenci merkezli ve aktivite temelli. Lise İngilizce öğretmenleri öğrenme özerkliğini geliştirmek amacıyla hedef temelli uygulamaları diğer boyutlara göre daha çok kullanmışlardır. Çoklu varyans analizi sonucunda, cinsiyetin diğer üç boyut üzerinde anlamlı bir fark yaratmazken, sadece öğrenci merkezli uygulamalarda fark yarattığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca tecrübe ve mezun olunan bölümün lise İngilizce öğretmenlerinin derslerinde öğrenci özerkliğini geliştirmeye yönelik yaptıkları uygulamalar üzerinde her hangi bir fark yaratmadığı da ortaya çıkmıştır. Anahtar Sözcükler: Öğrenci Özerkliği, İngilizce Müfredatı, Öğrenci Özerkliğini Geliştirmeye Yönelik Uygulamalar.
This study aims to identify the practices of ELT high school teachers in İzmir to foster learner autonomy during their classes and to examine whether their practices show significant differences with respect to certain background variables such as gender, experience, and field of certification. The sample of this study consisted of 118 ELT high school teachers from eighteen different high schools in different neighborhoods in the province of İzmir. The data was gathered through a questionnaire developed by the researcher in order to measure ELT high school teachers' practices to foster learner autonomy in their classes and also identify their opinions based on their strengths, needs, suggestions, and extra information related to objectives, activities, materials, evaluation with regard to developing an autonomous learning environment. Descriptive and inferential statistics were employed for the analysis of the data. The principal component analysis extracted four dimensions of practices to foster language learning autonomy, namely activity-based practices, material-based practices, student-centered practices and objective-based practices. The results of the repeated measures analysis indicated that dimensions can be listed from the most frequently used to the least frequently used as objective-based practices material-based practices, student-centered practices, and activity-based practices. ELT high school teachers made use of objective-based practices more than they use other dimensions. The results of the MANOVA indicated that while gender has non-significant effect on ELT teachers' practices with regard to objective-based practices, material-based practices, activity-based practices, it has significant effect on student-centered practices of ELT teachers. Compared to males, female teachers put more emphasis on improving learner autonomy in language classes through student-centered practices. Results also revealed that experience and field of certification have non-significant effect on ELT teachers' practices with regard to all four dimensions of practices to foster autonomy. Key words: Learner Autonomy, English Curriculum, Practices to Foster Autonomy