Tez No İndirme Tez Künye Durumu
262415
Afet-aciliyet yönetim sürecinde sahra-acil durum hastaneleri ve bir araştırma / A survey for determining the disaster preparedress of the private hospitals and the importance of emergency-field hospitals in disaster management
Yazar:İPEK SALİHA YALBAZ
Danışman: DOÇ. DR. GÖNEN DÜNDAR
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sağlık Kurumları Yönetimi Ana Bilim Dalı / Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı
Konu:Hastaneler = Hospitals ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management ; İşletme = Business Administration
Dizin:Acil durum yönetimi = Emergency management ; Afet yönetimi = Disaster management ; Afetler = Disasters ; Doğal afetler = Natural disasters ; Sahra-acil durum hastaneleri = Emergency-field hospitals
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
145 s.
Bu çalışmada afetler sırasında insan kayıplarını azaltmada en önemli faktörlerden olan, ilk saatlerde kurularak çalışmaya başlaması gereken, Acil durum-Sahra Hastanelerinin afet yönetimindeki yeri, kurulum formatları ve Türkiye'nin afetlerdeki durumu ele alınmaktadır. 1999 depreminde yaşadığımız gibi, elde acil müdahale birimleri ve Acil Durum-Sahra Hastaneleri (Konteynır veya çadır) bulunmadıkça, afet anında büyük kayıplar yaşanacaktır. İstanbul'da beklenen afetler nedeniyle,konu İstanbul ile sınırlanarak İstanbul'da çok büyük bir nüfusa hizmet vermekte olan iradi olarak seçilmiş 30 özel hastane ile görüşmeler yapılmış, afetlere karşı ne denli hazırlıklı oldukları araştırılmış ve sonuçları dökümlendirilmiştir. Özel hastane yöneticilerine 22 soru sorulmuş, alınan veri SPSS istatistik paket programı ile değerlendirilmiştir. Görülmektedir ki kötü yapılaşma ve plansızlık nedeniyle ara sokaklara sıkışmış olan özel hastaneler hem kendi sorunları, hem de ortaya çıkacak tıbbi lojistik sorunlar nedeniyle (dar olan sokakların yıkıntılarla kapanması, helikopter pistlerinin bulunmaması vb.) acil durum veya sevk hastaneleri olarak hizmet verme olanağını bulamayacaklardır. Devletin ve ulusal yardım kurumlarının, Sahra-Acil Durum hastanelerini ayrıca organize etmesi kayıpları azaltmada etkin yaklaşım olacaktır .
In this study, the very role of the Emergency ? Field Hospitals in disaster management, which are amongst the crucial elements to reduce the human loss during disasters and which are needed to be built in the first hours, the building formats of the Emergency ? Field Hospitals, as well as Turkey?s place in disaster management are being analyzed. As we went through with the 1999 Earthquake, great losses are indispensable unless we do not have Emergency Reach Units and Emergency ? Field Hospitals (containers or tents) available. Due to the expected disasters in Istanbul, the survey is limited to Istanbul private hospitals and interviews have been made with the competent persons of thirty private hospitals, who are actually serving a massive population, and the results of this inquiry have been analyzed. 22 questions addressed to private hospitals?administrators, obtained data has been processed with SPSS statistical package program. It has been emphasized that since private hospitals, which are stuck in narrow roads due to unplanned urbanization, shall not be able to cope with emergency or transfer hospitals in case of a disaster both because of the problems it will undergo itself, and due to medical logistic troubles that will occur (disturbance of already narrow roads with debris, absence of chopper pads etc.); for an efficient approach in order to reduce the human loss, either State or national aid associations have to separately organize emergency field hospitals.