Tez No İndirme Tez Künye Durumu
514436
Hükümlü ve tutukluların suç türüne göre; Çocukluk çağı travması, kişilik inancı ve dürtüsellik düzeylerinin karşılaştırılması / In terms of the crime types by the arrested and the sentenced: Comparison of ghildhood trauma, personality belief and impulsivity
Yazar:BETÜL KILINÇ
Danışman: PROF. DR. REFİA ASLIHAN DÖNMEZ
Yer Bilgisi: Üsküdar Üniversitesi / Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü / Adli Bilimler Ana Bilim Dalı / Adli Psikoloji Bilim Dalı
Konu:Psikoloji = Psychology
Dizin:Dürtüsel davranış = Impulsive behavior ; Hükümlüler = Convicts ; Kişilik = Personality ; Suç = Crime ; Tutuklular = Prisoners ; Çocukluk çağı travmaları = Childhood traumas
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
112 s.
Bu araştırma tutuklu ve hükümlülerin suç türüne göre, çocukluk çağı travmaları, dürtüsellik düzeyleri ve kişilik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla gerçekleşmiştir. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 öğretim yılında Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan adam öldürme (n:32), uyuşturucu suçları (n:103), cinsel suçlar (n:50) ve diğer suçlar gurubunda bulunan fuhuş, hırsızlık, yağma, gasp, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, kundaklama ve hürriyeti yoksun kılma suçlarıyla (n:17) yargılanan yaşları 20 ile 63 arasında değişen 78 kadın ve 124 erkek olmak üzere toplamda 202 tutuklu ve hükümlüler oluşturmaktadır. Araştırmada yer alan katılımcılardan veri elde etmek için Sosyo-demografik Bilgiler Formu'u, Kişilik İnancı Kısa Form'u, Barratt Dürtüsellik Ölçeği ve Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği kullanılmıştır. İstatistik analizler IBM SPSS 21.0 paket programı aracılığıyla Kolmogorov Smirnov testi, t testi, Mann Whitney U testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskal Wallis testi, Pearson Ki-kare testi ve Spearman korelasyon testi ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi için p<0,05 değeri kabul edilmiştir. Çalışmanın sonucunda tutuklu ve hükümlülerin; kişilik örüntü puanları karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05), hükümlülerde obsesif-kompulsif, tutuklularda ise paranoid örüntü en yüksek ortalamalara sahiptir. Çocukluk çağı travma alt ölçekleri ile suç ilişkisine bakıldığında fiziksel ihmale maruz kalanlarda uyuşturucu ile ilgili suç işleyenler en yüksek ortalamayı oluşturmaktadır. Toplam dürtüsellik puanlarına bakıldığında ise en yüksek ortalamayı uyuşturucu ile ilgili suçlar oluşturmaktadır
This research is conducted with the aim of investigating the relation among childhood traumas, impulsivity levels and personality beliefs in terms of the types of crimes that are committed by the arrested and the sentenced. The samples of this study consist of 202 arrested and sentenced people including 78 females and 124 males, whose ages range from 20 to 63 and who resided in Bakırköy Women Closed Penitentiary Institution and Ümraniye T Type Closed Penitentiary Institution in 2017-2018 educational year; stood trial for homicide (n:32), narcotic crimes (n:103), sex crimes (n:50) and crimes in other categories such as prostitution, robbery, pillaging, usurpation, human trafficking, smuggling of migrants, arson and deprivation of liberty (n:17). Sociodemographic Information Questionnaire, Personality Belief Short Questionnaire, Barratt Impulsivity Scale and Childhood Trauma Scale are resorted in order to gather data from the participants in the research. Statistical analyses are evaluated using Kolmogorov Smirnov test, t test, Mann Whitney U test, one-way analysis of varience, Kruskal Wallis test, Pearson chi-squared test and Spearman correlation test via IBM SPSS 21.0 software package. p<0,05 value is accepted for the statistical significance degree. No statistically significant difference is found at the end of the research between the groups of the arrested and the sentenced when their personality pattern points are compared (p> 0,05); obsessive-compulsive pattern has the highest mean among the sentenced while paranoid pattern has the highest mean among the arrested. People committing narcotic crimes has the highest mean among the physically-neglegted when the childhood trauma subscales and crime relations are considered. When the total impulsivity points are considered, on the other hand, the highest mean belongs to the narcotic crimes.