Tez No İndirme Tez Künye Durumu
119294 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
An Experimental investigation of gas hydrate inhibition during deepwater drilling operations / Derin deniz sondaj operasyonlarında gaz hidratlarının önlenmesi üzerine deneysel bir araştırma
Yazar:HALİL SAVAŞ DOĞAN
Danışman: PROF.DR. MAHMUT PARLAKTUNA ; PROF.DR. TANJU MEHMETOĞLU
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği = Petroleum and Natural Gas Engineering
Dizin:Denizler = Seas ; Hidratlar = Hydrates ; Polimerler = Polymers ; Sondaj = Drilling ; İnhibitör = Inhibitor
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2002
117 s.
oz DERİN DENİZ SONDAJ OPERASYONLARINDA GAZ HİDRATLARININ ÖNLENMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA Doğan, H. Savaş M.S., Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Tanju Mehmetoğlu Yardımcı Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Mahmut Parlaktuna Aralık, 2002, 117 sayfa Bu deneysel tezin amacı derin deniz sondajlarında sondaj operasyonları sırasında bazı akışkan akışı problemlerine yol açan hidrat oluşumunu önlemek amacı ile polimer / tuz sondaj çamuru kompozisyonunun araştırılmasıdır. Derin deniz sondaj larında derinliğin artmasına bağlı olarak koşulların daha uygunluğu ile birlikte petrol sektörü hidrat oluşumu ile daha sık karşılaşmaya başlamıştır. Bu çalışmanın ana amacı, metan hidrat oluşumunu engelleyebilecek veya geciktirebilecek yani hem termodinamik hem de kinetik olarak çalışabilecek bir inhibitor geliştirmektir. Bu amaçla polimerler kinetik önleme özellikleri göz önündebulundurularak incelenmiştir. Tuzlar ise termodinamik denge eğrisini değiştirme kabiliyetleri göz önüne alınarak kullanılmıştır. Bu çalışma esnasmda yapılan deneylerde termodinamik hidrat önleyici olarak KC1 ve NaCl tuzlan kullanılmıştır. KC1 tuzunun termodinamik hidrat önleyici tuz olarak seçilmesinin nedenlerinden biri hidrat önlemesine ek olarak şeyi önlemesin de başarması iken aynı şekilde hidrat önleme kabiliyetine ek olarak NaCl tuzunun hidrat önleyici tuz olarak seçilmesinin sondaj çamurlarını ağırlaştırıcı karakter taşıması önemli rol oynamıştır. Hidrat oluşturma - çözme deneyleri sırasında termodinamik hidrat inhibitor olarak KC1 tuzu kullamlmışnr. Hidrat inhibisyonuna ek olarak KC1 tuzunun iyonik inhibisyon sağlaması KC1 tuzunun termodinamik inhibitor olarak kullanılmasında önemli bir kriter oluşturmuştur. Deneylerde kullanılan KC1 tuzu konsantrasyonları % 7 - % 9 - % 15 KC1 ve % 5 - % 7 - % 9 NaCl olmuştur. Artan tuz konsantrasyonu ile birlikte tuzun çeşidi ister KC1 ister NaCl olsun termodinamik önleyici karakterin arttığı görülmüştür. Polimer sondaj sıvıları hidrat önleme yönünden incelenmiş ve cebo firmasının xcd, baroid-halliburton firmasının modifiye nişasta ve cebo firmasının pacl polimerleri deneylerde kullanılmıştır. Polimer - tuz çamur sistemleri ile yapılan deneylerde, en uygun deneysel düzenekte incelenebilen çamur sisteminin % 9 KC1 + 2 ppb xcd çamur kompozisyonu olduğu görülmüştür. Anahtar kelimeler: Hidrat inhibisyonu, termodinamik hidrat inhibitörleri, hidrat oluşumu ve çözülmesi, kinetic hidrat inhibitörleri, polimer. vı
ABSTRACT AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF GAS HYDRATE INHIBITION DURING DEEPWATER DRILLING OPERATIONS Doğan, H. Savaş M.S., Department of Petroleum and Natural Gas Engineering Supervisor : Prof. Dr. Tanju Mehmetoğlu Co Supervisor : Prof. Dr. Mahmut Parlaktuna December, 2002, 117 pages The aim of this experimental study is to investigate the inhibitive properties of polymer / salt drilling fluid systems on hydrate formation, which causes serious fluid flow problems, especially during deepwater drilling operations. As the depth of wells drilled in the oceans increases in petroleum industry, drilling operations faces hydrate formation frequently, because of the suitable conditions for hydrate formation. The main goal of this study is to develop a methane hydrate inhibitor that works both thermodynamically and kinetically. Polymers were investigated in this study on the 111base of their kinetically inhibitive properties. On the other hand, salts were studied for their capability to shift thermodynamic equilibrium of the system. In this study, KC1 and NaCl were selected salts as thermodynamic methane hydrate inhibitors. One of the reasons in selecting KC1 as the thermodynamic hydrate inhibitor is its additional shale inhibition in polymer drilling fluids. NaCl was selected because of its mud weighting capacity and its performance in inhibiting methane hydrate formation. The experiments were done concentrations of7%-9%-15% KC1 and 5 % - 7 % - 9 % NaCl. It was obvious that increasing the concentration of salts whether NaCl or KC1 results in rise in methane hydrate inhibition capacity. Polymer drilling fluid systems have also been investigated and three types of polymers namely, xcd (xantan gum) of cebo, modified starch of baroid-halliburton and, pacl (poly anionic cellulose) of cebo were used. On the other hand, for polymer / salt drilling fluid systems, the most inhibitive and the. most easy to examine throughout developed experimental setup system was found to be 9 wt. % KC1 + 2 ppb XCD according to the both thermodynamic suppression and kinetic inhibition. Key Words: Hydrate inhibition, thermodynamic hydrate inhibitors, hydrate formation and decomposition, kinetic hydrate inhibitors, polymer. IV