Tez No İndirme Tez Künye Durumu
624628
Düzenli egzersiz yapan obez ve aşırı kilolu bireylerde D vitamini takviyesinin antioksidan denge ve kilo kaybı üzerine etkisi / The effect of vitamin D supplementing on antioxidant balance and weight loss in obese and overweight people who exercise regularly
Yazar:VENHER DİMAZE AKÇA
Danışman: PROF. DR. SABAHATTİN MUHTAROĞLU
Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Ana Bilim Dalı
Konu:Biyokimya = Biochemistry
Dizin:Antioksidanlar = Antioxidants ; Denge = Equilibrium ; Kilo verme = Weight loss ; Obezite = Obesity ; Oksidatif stres = Oxidative stress ; Vitamin D = Vitamin D
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
118 s.
Obezite kendi başına, bulaşıcı olmayan ölümcül hastalıkların başında gelse de kardiyovasküler, metabolik, gastrointestinal, üriner ve reprodüktif, respiratuvar hastalıklara, malignitelere ve psikolojik olumsuz etki ve hastalıklara da neden olabilmektedir. Serbest radikal oluşumunun artması ve antioksidan savunma sisteminin radikalleri yeterince ortadan kaldıramaması sonucunda oksidatif stres oluşmaktadır. Obezite de oksidatif strese yol açan ayrı bir faktör olarak değerlendirilebilmektedir. Obezite tedavisinde önemli yeri bulunan egzersizin de yoğun O2 tüketimine ve metabolik süreçlerin hızlanmasına bağlı olarak oksidatif stres kaynaklarından sayılabileceği düşünülmektedir. Son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar D vitamininin antioksidan etki gösterebileceğini vurgulamıştır. Çalışmamızda egzersiz yapan fazla kilolu ve obez bireylerde D vitamininin antioksidan etki gösterip göstermediğini araştırmak amaçlanmıştır. Bu çalışmaya, D vitamini eksikliği olan ve düzenli egzersiz yapan bireyler alınmıştır. Bu bireyler çalışma ve kontrol grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Çalışma grubuna 3 ay boyunca ayda bir kez D vitamini replasmanı uygulanmıştır. Bireylerin çalışma öncesi ve sonrasında vücut analizleri yapılmış; örneklerin hemogram, rutin biyokimya, D vitamini seviyesi analizleri yapılmış ve Total Oksidan Durum ve Total Antioksidan Durumları ELISA yöntemi ile ölçülmüştür. D vitamini replasmanı uygulanan grupta önceki seviyelerine kıyasla Total Oksidan Durum, trigliserit, hematokrit seviyelerinde anlamlı düzeyde bir düşüş; HDL-K düzeyinde anlamlı bir yükselme saptanmıştır. Kontrol grubunda ise Total Antioksidan Durum düzeyinde anlamlı bir düşüş; açlık kan şekeri ve açlık insülin düzeyinde anlamlı düzeyde yükselme saptanmıştır. Bireylerin BKİ'lerinde anlamlı düzeyde değişiklik tespit edilmemiştir. Sonuç olarak D vitaminin antioksidan dengeyi olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Anahtar kelimeler: D Vitamini; Obezite; Egzersiz; Oksidatif Stres; Kilo Kaybı
Obesity itself is the most common non-communicable fatal disease, but also it may cause cardiovascular, metabolic, gastrointestinal, urinary and reproductive, respiratory diseases, malignancies and psychological problems. Oxidative stress occurs as a result of the increase in free radical formation and inadequate removal of radicals by the antioxidant defense system. Obesity may also be considered as a different factor which leads oxidative stress. Exercise which has an important role for obesity treatments, is also can be counted as a source of oxidative stress due to intensive O2 consumption and acceleration of metabolic processes. In recent years, studies have sowed that vitamin D may show antioxidant effects. This studie's aim is investigating whether vitamin D shows antioxidant effect in overweight and obese individuals exercising. Subjects who have vitamin D deficiency and who are doing regular exercise were included in this study. These individuals were divided into two groups as study and control groups. Vitamin D replacement was applied to the study group once a month for 3 months. Body analyzes were done, hemogram, routine biochemistry tests and vitamin D levels of the samples were analyzed and Total Oxidant Status and Total Antioxidant Status were measured by ELISA before and after the study. There was a significant decrease in Total Oxidant Status, triglyceride and hematocrit levels and a significant increase in HDL-K levels in the vitamin D replacement group compared to the previous levels. Also there was a significant decrease in Total Antioxidan Status and a significant increase in fasting blood sugar and insülin levels in the control group. We couldn't find a significant change in individual's BMIs. Last of all, it has been observed that vitamin D positively affects the antioxidant balance. Key Words: Vitamin D; Obesity; Exercise; Oxidative Stress; Weight Loss